Bezvadnost odvolání v daňovém řízení

Vydáno: 34 minut čtení

Formalizované podání představuje při správě daní základní formu komunikace daňových subjektů se správcem daně. Aby bylo takové podání způsobilé k projednání, musí mít dle zákona řadu formálních a obsahových náležitostí. Smyslem této právní úpravy je zejména předejít nejasnostem a sporům stran toho, kdo podání učinil a jaké účinky pro správu daní jím zamýšlel, případně zda správce daně skutečně podání obdržel a mohl se jím zabývat. Mezi podáními pak mají zvláštní místo prostředky ochrany, kterými se může daňový subjekt domáhat přezkoumání zákonnosti rozhodnutí či postupů správce daně. Ty zpravidla musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání rovněž náležitosti speciální, které odráží specifika daného prostředku ochrany. V tomto ohledu hrají zásadní roli náležitosti odvolání, na které zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), odkazuje rovněž v případech uplatnění jiných prostředků ochrany. 1)

Bezvadnost odvolání v daňovém řízení
Mgr.
Michael
Feldek,
Odvolací finanční ředitelství; Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Cílem tohoto článku je přiblížit právě zákonné náležitosti odvolání, které při správě daní představuje nejobvyklejší řádný opravný prostředek, a to z hlediska jejich vlivu na způsobilost odvolání k věcnému projednání. Pozornost bude věnována zejména zákonnému požadavku na formulaci odvolacích důvodů, přičemž bude shrnuta i problematika tzv. blanketních odvolání. Pokusím se pak analyzovat i dva případy z nedávné rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), ve kterých právě spor o způsobilost odvolání k věcnému projednání představoval nejen důvod pro zrušení rozhodnutí o odvolání, ale v konečném důsledku determinoval i samotný výsledek sporu.
 
1. Náležitosti odvolání – obecná východiska
Odvolání představuje řádný opravný prostředek proti rozhodnutím vydaným při správě daní správcem daně prvního stupně. O významu odvolání snad svědčí i to, že od názvu tohoto opravného prostředku byl odvozen název Odvolacího finančního ředitelství, tedy orgánu Finanční správy s celostátní působností, jehož funkce spočívá především v rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím finančních úřadů. Základní úprava odvolání a odvolacího řízení je obsažena v ustanoveních § 109 až 116 daňového řádu, přičemž v případě některých rozhodnutí jsou pro odvolací řízení stanovena významná specifika či odchylky.2) Odvolání je přípustné proti všem rozhodnutím, u kterých to zákon nevylučuje.3) Pokud zákon nestanoví jinak, odvolání nemá odkladný účinek.4)
Náležitosti odvolání jsou upraveny v § 112 odst. 1 daňového řádu. Dle zmíněného ustanovení musí mít odvolání tyto náležitosti:
a)
označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal;
b)
označení odvolatele;
c)
číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje;
d)
uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí;
e)
označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání;
f)
návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.
Obsahuje-li podané odvolání vady, které brání řádnému projednání věci, je správce daně podle § 112 odst. 2 daňového řádu povinen vyzvat odvolatele k jeho doplnění s poučením, v jakém směru musí být doplněno, a stanovit mu za tím účelem přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Zde je však nutné zpozornět. Zákon výslovně formuluje povinnost správce daně odvolatele vyzvat k odstranění vad odvolání pouze v případě, kdy toto odvolání není kvůli vytýkaným vadám způsobilé k projednání. Smyslem výzvy tedy je zajistit, aby i přes zásadní nedostatky podaného odvolání mohl proběhnout přezkum zákonnosti odvoláním napadeného rozhodnutí v odvolacím řízení. Nelze přitom dospět k závěru, že absence kterékoli ze zmiňovaných náležitostí představuje vadu, která brání řádnému projednání věci.5)
Samozřejmě nelze slevit z požadavku na jednoznačnou identifikaci odvolatele, odvoláním napadeného rozhodnutí a formulaci odvolacích důvodů. S ostatními náležitostmi odvolání to však již není takto černobílé a bude záležet především na obsahu odvolání a okolnostech, za kterých bylo podáno. Pokud je např. odvoláním napadené rozhodnutí vymezeno číslem jednacím v nezkráceném tvaru, je z něj správce daně schopen odvodit, který orgán Finanční správy ČR toto rozhodnutí vydal. Číselná řada uvedená v čísle jednacím po roku vydání totiž spolehlivě identifikuje původce ro