240/2008 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Schválený:
240/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. června 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:
Čl. I
Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Toto nařízení stanoví
a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
e) v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
f) v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
g) v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
h) v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
i) v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
j) v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
l) v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
n) v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o) v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
p) v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
q) v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
r) v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.“.
2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „18“.
3. V příloze č. 1 bod 4 zní:
„4. Mezinárodní jednání, smlouvy, jakož i další dohody uzavřené na jejich základě, protokoly, zápisy a jiné informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V – PT“.
4. V příloze č. 2 se na konci bodu 1 doplňují slova „nebo významných ekonomických zájmů státu“ a slova „V – D“ se nahrazují slovem „V“.
5. V příloze č. 2 bodě 7 se slova „Údaje o“ nahrazují slovem „Hodnoty“ a slovo „zajišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.
6. V příloze č. 2 bodě 8 se za slovo „Výsledky“ vkládá slovo „akceptačních“ a slovo „zjišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.
7. V příloze č. 2 bod 9 zní:
„9. Podrobné údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení podle bodů 7 a 8 V – D“.
8. V příloze č. 2 se bod 10 zrušuje.
9. V příloze č. 3 se doplňuje bod 25, který zní:
„25. Vybraná část bezpečnostní dokumentace a dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů, ve kterých se zpracovávají individuální, integrovaná, analytická či kumulovaná účetní, finanční a rozpočtová data státu, včetně dat daňových subjektů V – T“.
10. Příloha č. 4 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 5 až 20 se označují jako přílohy č. 4 až 19.
11. V příloze č. 4 body 1 a 2 znějí:
„1. Projektová dokumentace elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného televizního systému, tísňového systému nebo systému pro kontrolu vstupů sloužící ochraně objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní statky, proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V
2. Souhrnná informace o stavu realizace zabezpečení kulturních statků proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V“.
12. V příloze č. 5 se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 47 se označují jako body 4 až 46.
13. V příloze č. 5 bodě 11 se slova „V – PT“ nahrazují slovy „V – T“.
14. V příloze č. 5 bodě 14 se slova „V – T“ nahrazují slovy „V – D“.
15. V příloze č. 5 bodě 15 se slovo „mimořádná“ zrušuje.
16. V příloze č. 5 bod 16 zní:
„16. Dokumenty k zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti, obranných příprav a plán rozvinutí ozbrojených sil České republiky V – PT“.
17. V příloze č. 5 bod 21 zní:
„21. Předurčení a schopnosti vojenských útvarů, vojenských zařízení, vojenských záchranných útvarů za války, a soubor jejich tabulkových počtů osob a majetku V – D“.
18. V příloze č. 5 bodě 23 se slova „ , tabulkových mírových a válečných počtů osob“ zrušují.
19. V příloze č. 5 se body 33 a 34 zrušují.
Dosavadní body 35 až 46 se označují jako body 33 až 44.
20. V příloze č. 6 bod 2 zní:
„2. Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích Zbroj (MPO) 1-02, pokud obsahuje údaje o vybraných zbrojních výrobcích V“.
21. V příloze č. 6 se doplňuje bod 13, který zní:
„13. Konkrétní údaje o využití sítí elektronické komunikace, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, včetně údajů o zabezpečení V – T“.
22. V příloze č. 8 se bod 5 zrušuje.
Dosavadní body 6 až 18 se označují jako body 5 až 17.
23. V příloze č. 8 se doplňují body 18 až 21, které znějí:
„18. Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů V – T
19. Komplexní provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti V
20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy V – T
21. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z databází operátorů a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů zpráv V – T“.
24. V příloze č. 11 bod 3 zní:
„3. Souhrnný plán přesunů zásob peněz V“.
25. V příloze č. 11 bodě 5 se za slovo „systematika“ vkládá slovo „účtů“.
26. V příloze č. 11 se doplňuje bod 7, který zní:
„7. Vybrané informace související s výkonem dohledu nad finančním trhem V – D“.
27. Příloha č. 14 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 15 až 19 se označují jako přílohy č. 14 až 18.
28. V příloze č. 14 bodě 2 se za slovo „šetření“ vkládají slova „ , výpovědi“.
29. V příloze č. 18 bodě 2 se slova „V – PT“ nahrazují slovy „V – T“.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2008.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Související dokumenty