114/1996 Sb., o sjednání Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů

Schválený:
114/1996 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 1979 byla ve Vídni přijata konferencí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů.
Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána ve Vídni dne 14. září 1981.
S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u depozitáře, generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii, dne 23. dubna 1982.
Úmluva na základě svého článku 19 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 8. února 1987 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Dne 24. března 1993 Česká republika oznámila generálnímu řediteli Mezinárodní agentury pro atomovou energii, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Úmluvou o fyzické ochraně jaderných materiálů ze dne 26. října 1979.
Do textu Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Státním úřadu pro jadernou bezpečnost.

Související dokumenty