568/1992 Sb., o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Schválený:
568/1992 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. novembra 1992,
o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa mení takto:
1. § 22 ods. 2 znie:
"(2) Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorových vozidiel so zvláštnou štátnou poznávacou značkou:
                               Ročné 
                              poistné 
                                Kčs 

 a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 
  s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov 
  1. do 50 cm3 vrátane                    204 
  2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane              408 
  3. nad 350 cm3                       576 

 b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg, motorová 
  trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg 
  1. so zdvihovým objemom valcov do 2000 cm3 vrátane, 
    alebo na elektrický pohon                624 
  2. so zdvihovým objemom valcov nad 2000 cm3        1992 

 c) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj so štátnou 
  poznávacou značkou 
  1. do celkovej hmotnosti 3500 kg vrátane         4128 
  2. od celkovej hmotnosti 3500 kg do 12 000 kg vrátane   6120 
  3. nad celkovú hmotnosť 12 000 kg             8940 

 d) poľnohospodársky alebo lesný traktor so štátnou 
  poznávacou značkou, pojazdný pracovný stroj bez 
  štátnej poznávacej značky alebo vysokozdvižný vozík    180 

 e) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný 
  traktor alebo traktor, ktorému sa štátna poznávacia 
  značka neprideľuje                     60 

 f) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej 
  doprave a trolejbus 
  1. autobus                        2880 
  2. trolejbus                       1440 

 g) ostatné autobusy 
  1. do celkovej hmotnosti 5000 kg vrátane         6288 
  2. nad celkovú hmotnosť 5000 kg              9624 

 h) prípojné vozidlo 
  1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou 
    motorových vozidiel uvedených v písmenách a) a e) 
    - s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane        60 
    - s celkovou hmotnosťou nad 750 kg           120 
  2. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie 
    motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) a e) 
    je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto vozidlá 

ch) za motorové vozidlo taxislužby alebo motorové vozidlo 
  určené na požičiavanie sa platí poistné vo výške 
  jedenapolnásobku príslušnej sadzby  poistného 
  podľa skupín motorových vozidiel uvedených 
  v písmenách a) až h).". 
2. § 22 ods. 3 znie:
"(3) Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:
                              Mesačné 
                              poistné 
                             za každý 
                             i začatý 
                              mesiac 
                              pobytu 
                                Kčs
 
 a) jednostopové motorové vozidlo a motorová 
  trojkolka                         2300 
 b) osobný automobil do celkovej hmotnosti 
  3500 kg vrátane                      6900 
 c) ostatné motorové vozidlá nezahrnuté pod 
  písmenom a) alebo b)                  11 500 
 d) poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie 
  motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) 
  až c) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto 
  motorové vozidlá.". 
3. § 27 znie:
 
"§ 27
Ak poistený zaplatil poistné za zákonné poistenie na rok 1993 pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa doterajšej právnej úpravy, je povinný ho do konca februára 1993 doplatiť do výšky ustanovenej touto vyhláškou.".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Minister:
Tóth v.r.

Související dokumenty