169368/16/7100-20116-050484 k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

Schválený:
169368/16/7100-20116-050484
Informace
GFŘ
k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Na základě novely1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH.
Za předpokladu splnění níže uvedených zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně. Výše uvedená změna plyne z rozšíření přílohy č. 2 zákona o DPH o následující položku:
„56 - Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku2 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“
Obecně pro uplatnění první snížené sazby daně u služeb je rozhodující zařazení předmětné služby do přílohy č. 2 zákona o DPH. Pro tyto účely je podstatné, že se jedná o služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 (dále jen „kód CZ-CPA“) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 2. Při této příležitosti je vhodné zdůraznit, že tato kritéria musí být naplněna současně, nikoli odděleně pouze na základě zařazení do příslušného kódu CZ-CPA nebo pouze na základě slovního popisu.
1. Kritérium zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56
Pod tyto služby spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby a služby podávání nápojů. Jedná se například o služby restaurací, cateringových společností, závodních a školních jídelen apod.
2. Kritérium slovního popisu - Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
Pokud jsou poskytované služby zařazeny do kódu CZ-CPA 56, je následně nutné vyhodnotit kritérium slovního popisu. První snížená sazba daně se u stravovacích služeb a služeb podávání nápojů uplatní pouze za předpokladu, že se jedná o zdanitelné plnění ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o DPH. Tato úprava se proto nevztahuje zejména na stravovací služby poskytované v souvislosti s výchovou a vzděláváním, tj. stravování žáků ve školních jídelnách, které jsou podle § 57 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně (osvobozeno ovšem není stravování poskytované studentům na vysokých školách).
A dále ani na stravovací služby poskytované v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb, které jsou také osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně (§ 58 a § 59 zákona o DPH).
Podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků je z uplatnění první snížené sazby daně vyloučeno, a proto se u těchto služeb i nadále uplatní základní sazba daně. V případě alkoholických nápojů specifikovaných dle kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 a tabákových výrobků dle kapitoly 24 celního sazebníku se proto uplatní vždy základní sazba daně bez ohledu na formu zdanitelného plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby).
Praktické aspekty poskytování předmětných služeb
Z hlediska vymezení restauračních služeb dle unijních předpisů3 a judikatury Soudního dvora Evropské unie4 lze dovodit, že do této kategorie spadají stravovací služby i podávání nápojů ve smyslu kódu CZ-CPA 56, přičemž jednotlivá podání jídel, nápojů či obojího jsou obvykle považována pouze za jednu složku restaurační služby jako celku, v němž služby převažují. S ohledem na znění kritéria slovního popisu v příloze č. 2 k zákonu o DPH, které mimo jiné ustanovuje výjimku z uplatnění první snížené sazby daně v případě alkoholických nápojů a tabákových výrobků podávaných v rámci stravovacích služeb a podávání nápojů, je, z hlediska určení správné výše sazby daně z přidané hodnoty u předmětných zdanitelných plnění, nutné rozlišit ty části plnění vztahující se k podání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků, neboť u těchto položek se první snížená sazba daně neuplatní.5
Pokud si host restaurace příkladně objedná dvě polední menu skládající se z hlavního jídla a nápoje, přičemž v prvním případě bude podáván nápoj nealkoholický a ve druhém alkoholický, musí provozovatel restaurace, plátce daně z přidané hodnoty, v rámci poskytnuté stravovací služby rozlišit uplatnění první snížené sazby daně u podání jídla a nealkoholického nápoje a uplatnění základní sazby daně v případě podání alkoholického nápoje, neboť tato složka předmětného plnění je z uplatnění první snížené sazby daně u stravovacích služeb ze zákona explicitně vyloučena.
Uvedená pravidla se neuplatní v případě stravovacích služeb a podávání nápojů poskytnutých v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu dle § 89 zákona o DPH.
Podrobnější informace k uvedeným specifikům jsou k dispozici na internetu Finanční správy.6
V případě poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů ubytovacími zařízeními mohou nastat určitá specifika, za jejichž předpokladu se výše uvedená pravidla rovněž neuplatní. Vybrané příklady jsou k dané problematice zveřejněny na internetu Finanční správy v samostatném dokumentu.7
Přechodné období
S ohledem na účinnost zákona č. 113/2016 Sb. a souvisejících přechodných ustanovení se bude nová úprava v oblasti sazeb daně aplikovat u těch zdanitelných plnění, která budou uskutečněna od 1. 12. 2016. V případě situací, kdy byla poskytnuta úplata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a toto plnění bude uskutečněno až po 1. 12. 2016, uplatní se pro výpočet daně postup podle § 37a zákona o DPH.
Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
V případě nejistoty či nejasností jakou sazbu daně v případě zdanitelného plnění uplatnit, lze i nadále využít institutu tzv. závazného posouzení. Podání žádosti o závazné posouzení pak vychází především z § 47a a § 47b zákona o DPH, přičemž se pro podání žádosti a další procesní záležitosti spojené s řízením o závazném posouzení použijí příslušná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost se může vztahovat pouze k jedné položce zboží či služby a její podání podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč.
Ing. Jiří Fojtík
ředitel sekce
1 Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
2 Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění (Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
3 Článek 6 nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
4 Např. rozsudek C-231/94 Faaborg-Gelting Linien, C-497/09 - Bog a další
5 Uvedené pravidlo lze dovodit z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Viz případy C-384/01 - Komise v. Francie, C-251/05 - Talacre Beach Caravan Sales a C-94/09 - Komise v. Francie
6 http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/dph-u-sluzeb-cestovniho-ruchu/informace-k-uplatnovani-dph-u-sluzeb-2040
7 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ubytovani_se_stravovanim.pdf Elektronicky

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty