28889/15/7100-10110-011620 k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví

Schválený:
28889/15/7100-10110-011620
Informace
k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví
S ohledem na rozdílný přístup k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v základu daně z příjmů Generální finanční ředitelství po projednání s Ministerstvem financí a odbornou veřejností sděluje:
Pro uvedenou oblast neobsahuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), žádnou speciální úpravu. Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů se příjmy a výdaje uplatňují vždy při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Podle § 23 odst. 2 a 10 zákona o daních z příjmů se pro zjištění základu daně z příjmů u poplatníků, kteří vedou účetnictví, vychází z výsledku hospodaření.
V podmínkách roku 2014 proto u dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů na základě faktur vystavených provozovateli kolektivních systémů zajišťujících likvidaci solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 zaúčtovaných
1. pouze rozvahově nebo jako tvorba účetní rezervy, nebude tato částka součástí základu daně z příjmů,
2. jako náklad, s výjimkou tvorby účetní rezervy, zahrne se do základu daně poměrná část ve věcné a časové souvislosti.
Obdobně postupuje i poplatník, který uplatňuje jako zdaňovací období hospodářský rok.
Pro následující období bude navržena novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, umožňující uplatnění daňové rezervy na likvidaci dotčených solárních panelů (tvořené nezávisle na tvorbě účetní rezervy) v základu daně z příjmů. Při zachování zásady, že každý náklad může být uplatněn v základu daně pouze jednou, bude současně navržena při postupu poplatníka podle bodu 1. možnost zahrnout do základu daně z příjmů také poměrnou částku hrazeného příspěvku po 1. lednu 2014, která dosud nebyla v žádné formě uplatněna v základu daně.
Ing. Jiří Fojtík
ředitel sekce

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů