50098/12-3130-11042 k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013

Schválený:
50098/12-3130-11042
Informace
Generálního finančního ředitelství
k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Vyřizuje: Ing. Mgr. Radim Bláha
Ing. Michal Roháček
Tel.: 296854162
S účinností od 1.1.2013 je v § 36 odst. 1 pod písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP“) zavedena 35% sazba daně vybírané srážkou (také jen srážkové daně), která se uplatní, stručně řečeno, při výplatách příjmů daňovým nerezidentům, kteří nejsou rezidenty jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo nejsou rezidenty státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouvu či dohodou upravující výměnu informací v daňových záležitostech (dále jen „smluvní státy“).
Pro stanovení správné sazby srážkové daně je důležité prokázání aktuální daňové rezidence skutečných vlastníků příjmů. Je-li fyzická osoba považována za rezidenta ČR z důvodu jejího bydliště na území ČR dle ustanovení § 2 odst.2 ZDP, prokazuje se tato skutečnost zejména platným průkazem totožnosti. Obdobně, je-li právnická osoba považována za rezidenta ČR z důvodu jejího sídla na území ČR dle ustanovení § 17 odst. 3 ZDP, prokazuje se tato skutečnost zápisem v příslušném veřejném rejstříku. Tyto důkazní prostředky lze rovněž nahradit čestným prohlášením osoby.
V případech, kdy je poplatník rezidentem smluvního státu, je povinen tuto skutečnost prokázat, a to např. platným průkazem totožnosti, případně čestným prohlášením. V případech, kdy poplatník uplatňuje výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění, případně jiných právních předpisů (zejména modifikovanou sazbu daně), prokazuje tuto skutečnost postupem podle Pokynu D-286 Ministerstva financí.
K prokázání daňové rezidence pro výše uvedené účely mohou být rovněž použity platné, aktuální údaje o poplatnících, které má plátce daně k dispozici ve svých databázích. V případě pochybností může plátce daně požadovat prokázání dalších skutečností svědčících o daňovém rezidentství.
V ostatních případech, zejména neprokáže-li poplatník daňový domicil v ČR nebo smluvních státech jinak (např. obvyklé zdržování, místo vedení), bude považován za rezidenta mimosmluvního státu a uplatní se sazba daně ve výši 35% dle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP.
Ing. Otakar Sladkovský,v.r.
ředitel sekce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů