418/1991 Sb., o štátnej kontrole

Schválený:
418/1991 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 24. septembra 1991
o štátnej kontrole
Zmena: 347/1990 Zb.
Zmena: 74/1995 Z.z.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
 
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 
§ 1
(1) Štátnu kontrolu podľa tohto zákona vykonávajú
a) zrušené od 15.4.1994
b) ďalšie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, 2)
c) orgány miestnej štátnej správy, 3)
d) orgány inšpekcie a dozoru, 4)
e) iné štátne orgány a organizácie, ak to ustanovuje osobitný predpis. 5)
(2) Orgány a organizácie uvedené v odseku 1 písm. a) až e) vykonávajú vnútornú kontrolu v orgánoch a organizáciách im podriadených alebo nimi riadených.
(3) Orgány a organizácie uvedené v odseku 1 písm. a) až e) vykonávajú vonkajšiu kontrolu v orgánoch a organizáciách im nepodriadených alebo nimi neriadených v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitným predpisom.
 
§ 2
Kontrole podľa tohto zákona nepodliehajú rozhodnutia vydané v správnom konaní, rozhodnutia súdov, štátnych notárstiev, orgánov činných v trestnom konaní, 6) prokuratúry a konanie, ktoré týmto rozhodnutiam predchádza.
 
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY A ORGANIZÁCIE VYKONÁVAJÚCE ŠTÁTNU KONTROLU
Úrad vlády
 
§ 3
(1) Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje
a) plnenie úloh štátnej správy,
b) hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy,
c) vybavovanie petícií, 7) sťažností, oznámení a podnetov. 8)
(2) Na požiadanie Národnej rady Slovenskej republiky alebo Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykoná Úrad vlády Slovenskej republiky v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolu pre potreby Národnej rady Slovenskej republiky alebo Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
 
§ 4
Kontrolná pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky sa vzťahuje na
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány im podriadené, ako aj na iné štátne orgány, ďalej na právnické osoby zriadené zákonom, založené alebo spoluzaložené týmito ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi im podriadenými a inými štátnymi orgánmi,
b) orgány miestnej štátnej správy, právnické osoby zriadené, založené alebo spoluzaložené orgánmi miestnej štátnej správy,
c) obce pri plnení úloh štátnej správy 10) (ďalej len "kontrolované subjekty").
 
§ 5
Úrad vlády Slovenskej republiky sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov o kontrolnej činnosti, organizuje a zabezpečuje výmenu a využitie skúseností a poznatkov z činnosti orgánov pôsobiacich v štátnej kontrole.
 
§ 6
(1) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje svoju kontrolnú činnosť s ďalšími ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a v prípade potreby spolupracuje aj s inými štátnymi orgánmi, štátnymi organizáciami, občianskymi a inými združeniami. 13)
(2) Úrad vlády Slovenskej republiky usmerňuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy 14) vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci štátnej kontroly. Na požiadanie obce a podľa jej potreby Úrad vlády Slovenskej republiky poskytne obci metodickú odbornú pomoc v oblasti kontroly. 15)
 
§ 7
Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá vláde Slovenskej republiky informácie o zameraní svojej kontrolnej činnosti a správy o závažných kontrolných zisteniach.
 
§ 8
Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá na požiadanie Národnej rade Slovenskej republiky a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky správy o poznatkoch kontrolnej činnosti. 16)
 
§ 9
Zrušený od 15.4.1994
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
 
§ 10
(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitným predpisom 17) a vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví alebo v oblasti štátnej správy.
(2) Na výkon vonkajšej kontroly podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na výkon vnútornej kontroly podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia § 24.
 
§ 11
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti sú povinné vytvoriť systém vnútornej kontroly a zabezpečiť jej vykonávanie.
Orgány miestnej štátnej správy
 
§ 12
(1) Okresné úrady 14) v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú
a) plnenie úloh štátnej správy,
b) hospodárenie s prostriedkami poskytnutými štátom a majetkovými právami v štátnom vlastníctve z hľadiska zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti,
c) vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov 7) a petícií, 8)
d) plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo všeobecne záväzných vyhlášok vydaných okresným úradom, 18) ako aj z opatrení vydaných na ich základe.
(2) Okresné úrady 14) vykonávajú kontrolnú činnosť voči obvodným úradom, obciam, ak boli na ne prenesené úlohy štátnej správy, a voči organizáciám zriadeným okresnými úradmi.
(3) Okresné úrady 14) v rámci svojej pôsobnosti sú povinné vytvoriť systém vnútornej kontroly a zabezpečiť jej vykonávanie.
(4) Ostatné orgány miestnej štátnej správy vykonávajú štátnu kontrolu v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 19)
 
§ 13
(1) Na výkon vonkajšej kontroly podľa § 12 uskutočňovanej
a) okresnými úradmi 14) sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona,
b) ostatnými orgánmi miestnej štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2) Na výkon vnútornej kontroly podľa § 12 sa nevzťahujú ustanovenia § 24.
 
§ 14
Orgány inšpekcie a dozoru
(1) Orgány inšpekcie a dozoru vykonávajú štátnu kontrolu v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitným zákonom. 4)
(2) Na výkon kontrolnej činnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 
§ 15
Iné štátne orgány a organizácie
(1) Iné štátne orgány a organizácie vykonávajú štátnu kontrolu podľa osobitných predpisov. 5)
(2) Na výkon kontrolnej činnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona, ak to ustanovuje osobitný predpis.
 
TRETIA ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI
 
§ 16
Základné pravidlá kontrolnej činnosti sa vzťahujú na kontrolnú činnosť orgánov a organizácií uvedených v § 1 (ďalej len "kontrolné orgány") pri výkone štátnej kontroly, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
 
§ 17
(1) Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na hospodárnosť a účelnosť plnenia úloh. V rámci kontrolnej činnosti zisťujú príčiny zistených nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných subjektov za tieto nedostatky.
(2) Kontrolnú činnosť môžu vykonávať len pracovníci kontrolných orgánov písomne poverení na určitú kontrolnú akciu (ďalej len "pracovníci kontroly"). Na výkon kontroly je možné v záujme odborného posúdenia veci pribrať na zmluvnom základe aj ďalšie osoby (ďalej len "pribrané osoby"). Pri výkone kontroly sú pracovníci kontroly a pribrané osoby povinní rešpektovať práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov.
 
§ 18
(1) Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o nezaujatosti pracovníkov kontroly alebo pribraných osôb, môžu vzniesť proti ich účasti na kontrole písomné námietky kontrolnému orgánu s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(2) Pracovníci kontroly alebo pribrané osoby, ktoré samy vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nezaujatosti, sú povinné tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnému orgánu. Sú oprávnené vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(3) Vedúci kontrolného orgánu alebo ním poverený vedúci pracovník je povinný rozhodnúť o námietkach najneskoršie do 3 dní od ich uplatnenia. Na rozhodovanie o nezaujatosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
 
§ 19
Oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly
(1) Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a) vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným subjektom, pokiaľ bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá, 20)
b) vyžadovať od kontrolovaných subjektov, aby im v určenej lehote boli poskytnuté doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné pre výkon kontroly, prvopisy dokladov, vrátane dokladov, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet hospodárskeho a služobného tajomstva, a ak sa preukážu osobitným písomným poverením aj doklady, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva; pri vyžadovaní dokladov a informácií obsahujúcich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup ustanovený osobitnými predpismi, 21)
c) odoberať v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty, vzorky a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,
d) vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho pracovníkov, ako aj iných štátnych orgánov, potrebnú na vykonanie kontroly. Od ďalších osôb možno súčinnosť vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak a len s ich súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo by bola porušená zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti, ak nedošlo k jej zbaveniu oprávneným orgánom. Právo odmietnuť súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly majú osoby, ktoré by jej splnením uviedli do nebezpečenstva trestného stíhania seba alebo blízke osoby, 22)
e) uložiť povinnosť, aby kontrolované subjekty v určenej lehote odstránili nedostatky zistené kontrolou a predložili v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov.
(2) Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly povinní
a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu, prípadne jeho pracovníkom predmet a účel kontroly a preukázať sa svojím oprávnením na vykonanie kontroly. Ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba ho urobiť najneskôr v okamihu začatia kontroly,
b) vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov, vzoriek a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Ak tieto veci nie sú potrebné pre výkon kontroly alebo pre iné konanie podľa osobitných predpisov, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,
c) oznamovať podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní i iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov, 23)
d) po oboznámení s kontrolnými zisteniami vyžadovať v určenej lehote od zodpovednej osoby písomné vyjadrenie ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,
e) prerokovať výsledky kontroly uvedené v protokole s kontrolovanými subjektmi, s ich vedúcimi pracovníkmi a pracovníkmi, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, preveriť opodstatnenosť námietok proti výsledkom kontrolných zistení a v závažných prípadoch informovať o výsledkoch kontroly príslušný nadriadený orgán,
f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, pokiaľ ich od tejto povinnosti neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť majú, alebo vo verejnom záujme vedúci kontrolného orgánu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o štátnom, hospodárskom a služobnom tajomstve. 21)
(3) Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a), b) a d) a povinnosti podľa odseku 2 písm. e) a f) sa primerane vzťahujú aj na ďalšie osoby, ktoré kontrolný orgán prizval ku kontrole (§ 24) z dôvodu odborného posúdenia veci.
 
§ 20
Povinnosti a oprávnenia kontrolovaných subjektov
(1) Kontrolované subjekty sú povinné primerane podľa svojich možností vytvárať materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam pracovníkov kontroly uvedeným v § 19 ods. 1 písm. a) až d).
(2) Kontrolované subjekty a ich pracovníci, ktorých sa kontrolné zistenia dotýkajú, sú povinní dostaviť sa v určenej lehote na prerokovanie výsledkov kontroly.
(3) Kontrolované subjekty a ich pracovníci sú podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. d) oprávnení v určenej lehote písomne sa vyjadriť k výsledkom kontrolných zistení.
(4) Kontrolované subjekty sú povinné, ak im to bolo uložené kontrolným orgánom, v určenej lehote odstrániť nedostatky zistené kontrolou a predložiť v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov podľa § 19 ods. 1 písm. e).
 
§ 21
Protokol o kontrole
(1) O výsledku vykonanej kontroly vyhotovujú pracovníci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, predmet kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia, dátum vyhotovenia protokolu, vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly, vyjadrenie kontrolovaných subjektov, prípadne ich zodpovedných pracovníkov k výsledku kontroly a ďalšie písomnosti a materiály. Na základe uznaných námietok sa k protokolu vypracuje dodatok ako súčasť protokolu.
(2) S obsahom protokolu sú pracovníci kontroly povinní oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu. Pracovníkov kontrolovaného subjektu sú pracovníci kontroly povinní oboznámiť s tou časťou protokolu, ktorá sa ich dotýka.
(3) O prerokovaní protokolu sa vyhotoví zápisnica. V zápisnici sa uloží povinnosť kontrolovaným subjektom rozhodnúť v určenom termíne o opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a podať správu o ich plnení, prípadne podať návrhy na uplatnenie právnej zodpovednosti, uvedie sa v nej tiež dátum prerokovania protokolu, mená prítomných, ich vlastnoručné podpisy. Kontrola je ukončená dňom prerokovania protokolu. Za prerokovaný sa považuje protokol aj vtedy, ak niektorý z kontrolovaných subjektov, prípadne ich pracovníkov odmietne protokol podpísať.
(4) Ak kontrola nezistí porušenie právnych alebo ostatných predpisov, vyhotovuje sa len záznam o kontrole. Pri jeho vyhotovení sa použije primerane ustanovenie odseku 1.
 
§ 22
Náklady kontrolnej činnosti
(1) Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s kontrolnou činnosťou znáša kontrolný orgán alebo ten, kto si kontrolu vyžiada, okrem štátnych orgánov.
(2) Právo na náhradu nákladov v preukázanej výške treba na kontrolnom orgáne uplatniť do troch mesiacov odo dňa, kedy boli náklady zistené, inak právo zaniká. Na rozhodovanie o náhrade nákladov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na náhradu nákladov správneho konania.
 
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
 
§ 23
(1) Pri výkone kontrolnej činnosti kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti úzko spolupracujú.
(2) Kontrolné orgány sú povinné upozorňovať príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov, najmä na porušenie právnych a ostatných predpisov a opatrení vydaných na ich základe.
 
§ 24
(1) Pri plnení úloh podľa tohto zákona je kontrolný orgán oprávnený pribrať k účasti na kontrole odborných pracovníkov iných orgánov a organizácií, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolovanej skutočnosti, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na 12 pracovných dní v kalendárnom roku. Účasť týchto pracovníkov na kontrole sa považuje za činnosť vo všeobecnom záujme. 24) Kontrolný orgán je povinný uhradiť orgánu alebo organizácii, v ktorej bol pracovník v čase uvoľnenia v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, náhradu mzdy za dobu uvoľnenia, pokiaľ sa orgán alebo organizácia nedohodli na upustení od úhrady; rovnako je povinný uhradiť im náhrady cestovných nákladov poskytnutých týmto pracovníkom. 25) O podmienkach účasti na kontrole sa vedúci kontrolného orgánu dohodne s príslušným orgánom alebo organizáciou.
(2) Za škodu, ktorá vznikne pribranej osobe pri plnení úloh vyplývajúcich z kontroly alebo v priamej súvislosti s ním, zodpovedá kontrolný orgán, pre ktorý v čase vzniku škody, prípadne pracovného úrazu vykonávali kontrolnú činnosť, podľa pracovnoprávnych predpisov.
(3) Pribraná osoba zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila pri plnení úloh vyplývajúcich z kontroly alebo v priamej súvislosti s ním kontrolnému orgánu, podľa pracovnoprávnych predpisov. Za škodu, ktorú spôsobila pribraná osoba pri plnení úloh vyplývajúcich z kontroly alebo v priamej súvislosti s ním kontrolovanému subjektu, zodpovedá kontrolný orgán.
Sankcie
 
§ 25
(1) Ministerstvo kontroly, okresný úrad 14) pri výkone vonkajšej kontroly
a) môže uložiť kontrolovaným subjektom pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs za porušenie právnych povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s kontrolovanou skutočnosťou a zistených kontrolou,
b) môže uložiť pracovníkom kontrolovaných subjektov poriadkovú pokutu od 500 do 10 000 Kčs za zavinené marenie výkonu kontroly a za zavinené nesplnenie povinností uvedených v § 20 ods. 1, 2 a 4.
(2) Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania, rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušovanie povinností alebo porušenie viacerých povinností a u subjektov uvedených v odseku 1 písm. b) aj na mieru zavinenia.
(3) Pokutu podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie právnej povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4) Pokutu podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť do troch mesiacov odo dňa zistenia porušenia právnej povinnosti.
(5) Pokuta podľa tohto zákona sa neuloží,
a) ak bola kontrolovanému subjektu alebo jeho pracovníkovi za to isté porušenie povinnosti už uložená pokuta alebo sankcia podľa osobitných predpisov,
b) ak je zistené protiprávne konanie postihnuteľné sankciou podľa osobitných predpisov iným správnym orgánom; v tomto prípade dá ministerstvo kontroly alebo okresný úrad bezodkladne podnet na začatie konania podľa týchto osobitných predpisov.
(6) Pri ukladaní pokút podľa odseku 1 sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 
§ 26
Prechodné ustanovenie
Kontrola začatá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jej začatia.
 
§ 27
Zrušovacie ustanovenia
(1) Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike,
2. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1973 Zb. o závodných komisiách ľudovej kontroly.
(2) Pre orgány a organizácie v pôsobnosti Slovenskej republiky sa zrušujú:
1. zákon č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole,
2. vyhláška Ministerstva štátnej kontroly č. 75/1959 Ú.v., ktorou sa vydávajú metodické pokyny pre kontrolnú činnosť,
3. zásady kontroly v národnom hospodárstve a štátnej správe č. 62/1982 Zb.
 
§ 28
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 83/1994 Z.z., ktorý novelizuje zákon č. 347/1990 Zb., nadobudol účinnosť 15. aprílom 1994.
Zákon č. 74/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 18. aprílom 1995.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.
2) Zákon SNR č. 347/1990 Zb.
3) Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
Zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
Zákon SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.
Zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Zákon SNR č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti.
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.
Zákon SNR č. 525/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane.
Zákon SNR č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.
Zákon SNR č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona SNR č. 175/1989 Zb. a zákona SNR č. 82/1991 Zb.
4) Napr.: Zákon SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona SNR č. 417/1991 Zb.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 575/1990 Zb.
Zákon SNR č. 70/1986 Zb. o poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona SNR č. 271/1991 Zb.
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
Zákon č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii.
Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Zákon SNR č. 595/1990 Zb.
5) Napr.: Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení zákona č. 174/1968 Zb.
Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb.
6) § 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
8) Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú.v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.
10) § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
15) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
16) § 4 písm. ch) a § 32 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
17) Napr.: § 270a zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona SNR č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.
§ 11 zákona SNR č. 83/1991 Zb.
§ 22 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
§ 11 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.
§ 46 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
§ 8 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
§ 7 zákona SNR č. 595/1990 Zb.
18) § 7 zákona SNR č. 472/1990 Zb.
19) Zákon SNR č. 83/1991 Zb.
Zákon SNR č. 595/1990 Zb.
Zákon SNR č. 543/1990 Zb.
Zákon SNR č. 542/1990 Zb.
Zákon SNR č. 84/1991 Zb.
Zákon SNR č. 525/1990 Zb.
Zákon SNR č. 474/1990 Zb.
Zákon SNR č. 41/1972 Zb.
20) Čl. 12 ods. 1 a 3 Listiny základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.).
21) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
Nariadenie vlády ČSSR č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva v znení nariadenia vlády ČSFR č. 420/1990 Zb.
22) § 100 ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb.
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
23) Napr.: § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb.
§ 9 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb.
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
24) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
25) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 81/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 241/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 251/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 148/1991 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 2/1984 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 251/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 480/1990 Zb.

Související dokumenty