346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Schválený:
346/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2013
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Změna: 216/2014 Sb.
Změna: 300/2015 Sb.
Změna: 325/2019 Sb.
Změna: 246/2021 Sb.
Změna: 230/2022 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky.
 
§ 1a
Sestavování a předkládání výkazů na konsolidovaném základě podle této vyhlášky se použije také na finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby schválené podle zákona upravujícího činnost bank nebo osoby dočasně označené jako odpovědné podle tohoto zákona (dále jen "finanční holdingová osoba").
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.
Výkazy banky a pobočky zahraniční banky na individuálním základě
 
§ 2a
Banka a pobočka zahraniční banky za každý obchodní den sestavuje a nejpozději do osmé hodiny pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládá výkaz CEO (ČNB) 1-98 "Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech".
nadpis vypuštěn
 
§ 3
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá
a) do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“,
2. V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“,
3. VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty“,
4. VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím“,
5. VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů“,
6. VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou zahraniční banky“ a
7. VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky“,
b) do 17 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“,
2. VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“,
3. VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“ a
4. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“,
c) do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“,
2. VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů“ a
3. VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“,
d) do 24 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách“ a
e) do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 "Finanční informace (FINREP) na individuálním základě".
(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. e) sestavovaný za
a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,
b) prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.
 
§ 4
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá
a) do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky“,
b) do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí tyto výkazy:
1. P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“ a
2. P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů“,
c) do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky“,
2. V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech“ a
3. BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech a hypotečních úvěrech“ a
d) do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 25-04 "Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů".
(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. c) bodu 1 sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 20. února následujícího roku.
(3) Výkaz podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 31. ledna následujícího roku.
(4) Výkazy podle odstavce 1 písm. c) bodu 3 a písmene d) sestavované za 4. čtvrtletí se předkládají do 10. února následujícího roku.
 
§ 4a
Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje za sledovaná období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců podle stavu k poslednímu dni měsíce února, května, srpna a listopadu a předkládá do 30 kalendářních dnů následujících po skončení sledovaného období, k němuž se vztahuje, výkaz UVIS (ČNB) 01-04 "Spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí".
 
§ 5
Banka a pobočka zahraniční banky za každý kalendářní rok sestavuje a předkládá
a) do 15. února podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí“,
b) do 31. května podle stavu k 30. dubnu běžného roku výkaz E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“ a
c) do 31. července podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky“.
 
§ 6
Výkazy banky a pobočky banky z jiného než členského státu
(1) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“.
(2) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 23-04 "Hlášení o úrokovém riziku". Výkaz sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 10. února následujícího roku.
(3) Banka sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.
(4) Banka, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje a předkládá za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (IND) 01-01 "Plány financování na individuálním základě".
(5) Pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy odpovídající přímo použitelnému předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisům jej provádějícím ve shodném rozsahu, periodicitě a termínech jako banky podle odstavce 3.
 
§ 7
Výkazy na konsolidovaném základě
(1) Banka, která je tuzemskou ovládající bankou a která není ovládána evropskou finanční holdingovou osobou, a finanční holdingová osoba sestavuje a předkládá
a) výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících,
b) za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (CON) 01-01 "Plány financování na konsolidovaném základě" a
c) za každý kalendářní rok do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz E (ČNB) 8-01 "Hlášení o skupině".
(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. c) banka, která je tuzemskou ovládající bankou, a finanční holdingová osoba nepředkládá, pokud sestavuje a předkládá České národní bance hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině podle právního předpisu provádějícího některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech.
(3) Banka, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby, sestavuje
a) k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 14-04 "Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby" a
b) za každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu a předkládá do 31. ledna a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz E (ČNB) 8-01 "Hlášení o skupině
(4) Výkaz podle odstavce 3 písm. a) za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.
Společná ustanovení pro výkazy banky a pobočky zahraniční banky
 
§ 8
(1) Výkazy podle § 3 odst. 1 písm. e), § 6 odst. 2 a 4 a § 7 odst. 1 písm. b) se předkládají též na vyžádání podle zákona upravujícího činnost bank.
(2) Obsah výkazů podle § 2a až 7, s výjimkou výkazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a výkazu BD (ČNB) 14-04, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Obsah výkazu BD (ČNB) 14-04 je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
 
§ 9
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje a předkládá výkazy řady V, s výjimkou výkazu V (ČNB) 13-04, a dále výkazy řady VST, VT, VUS, Dev, P, výkaz Bil (ČNB) 1-12, výkaz E (ČNB) 9-01, výkaz E (ČNB) 10-01, výkaz UVIS (ČNB) 01-04 a výkaz CEO (ČNB) 1-98 s údaji, které se vztahují k činnosti této banky nebo této pobočky zahraniční banky na území České republiky. Výkaz VST (ČNB) 41-12 banka sestavuje a předkládá rovněž samostatně za činnosti svých poboček v zahraničí.
(2) Výkazy podle § 3 až 7, které nejsou uvedeny v odstavci 1, sestavuje a předkládá
a) banka s údaji, které se vztahují k činnosti této banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí,
b) pobočka zahraniční banky s údaji, které se vztahují k činnosti této pobočky zahraniční banky na území České republiky.
 
§ 10
Společná ustanovení pro sestavování výkazů
(1) Banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba postupuje při sestavování předkládaných výkazů podle pravidel stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a sestavování účetní závěrky3) nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4) (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).
(2) Banka zahrnuje údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů podle právních předpisů upravujících účetnictví nebo podle mezinárodních účetních standardů.
(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se použijí způsoby stanovené právními předpisy upravujícími účetnictví a mezinárodními účetními standardy, anebo právními předpisy upravujícími obezřetnostní požadavky.
(4) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba přepočet podle právního předpisu upravujícího účetnictví.
(5) Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím, které jsou rezidenty
a) České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí v České republice“ vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí pro statistické účely“ vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 11
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 2a až 7 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.
 
§ 12
Opravy a změny ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví banka, pobočka zahraniční banky a finanční holdingová osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky nebo pobočky zahraniční banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil (ČNB) 1-12, VST (ČNB) 1-12, VST (ČNB) 11-12, VST (ČNB) 22-12, VST (ČNB) 41-12, VUS (ČNB) 1-12, VUS (ČNB) 2-12, VUS (ČNB) 3-12, E (ČNB) 5-04, FIN (IND) 01-12 a ve výkazech řady BD sestavených ke konci účetního období, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti dnů po provedení odpovídajících změn v jejich účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky opětovně předloží z důvodu změny údajů po ověření účetní závěrky auditorem výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též za další období běžného roku, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů ke konci minulého účetního období. Opětovné předložení uvedených výkazů provede banka a pobočka zahraniční banky formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2.
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
K výkazu E (ČNB) 8-01 předkládá banka a finanční holdingová osoba doplňující informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
 
§ 15
 
§ 16
Přechodné ustanovení
Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 12. listopadu 2012.
 
§ 17
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
Příloha 1
Obsah výkazů předkládaných České národní bance
1.
Bil (ČNB) 1-12 "Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o bilančních položkách pro měnové účely. Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv, údaje pro sledování úvěrů a depozit vůči spřízněným institucím přijímajícím vklady a o podrobnější členění finančních derivátů. Pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky nebo pobočky zahraniční banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje.
2.
Bil (ČNB) 3-01 "Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady nebo jiného oprávněného orgánu banky.
3.
V (ČNB) 13-04 "Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů od počátku roku ke dni sestavení výkazu v členění podle ekonomických sektorů.
4.
V (ČNB) 39-04 "Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech"
Výkaz obsahuje údaje o počtech a objemech hypotečních úvěrů podle účelu poskytnutí a způsobu pořízení předmětu hypotečního úvěru na stavy a nové obchody, o hypotečních úvěrech podle doby fixace a průměrné úrokové sazby v členění na stavy a nové obchody a o hypotečních úvěrech členěných podle kategorizace.
5.
V (ČNB) 60-12 "Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o sekuritizovaných úvěrech formou tradiční sekuritizace a jiných převodech úvěrů s dopadem na bilančně vykazované stavy úvěrů a bez dopadu na bilančně vykazované stavy úvěrů. Údaje se vztahují na vybrané protistrany úvěrového převodu v kombinaci se základním sektorovým a teritoriálním členěním úvěrového dlužníka.
6.
VST (ČNB) 1-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů banky nebo pobočky zahraniční banky za klienty bez úvěrových institucí v členění podle zásad kategorizace, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran, typu úvěrů, charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní, podle velikosti a typu jištění.
Doplňující údaje jsou zavedeny pro poskytnuté úvěry centrální protistraně z reverzního repa a úvěry poskytnuté institucím pro sekuritizaci aktiv. Další doplňující informací jsou objemy poskytnutých syndikovaných úvěrů.
7.
VST (ČNB) 3-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů uložených bankou nebo pobočkou zahraniční banky u jiných úvěrových institucí a o vkladech jiných úvěrových institucí přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky, údaje o struktuře úvěrů poskytnutých bankou nebo pobočkou zahraniční banky jiným úvěrovým institucím a úvěrů přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky od jiných úvěrových institucí, a to v členění podle vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran, typu vkladů a podle příslušnosti protistran do ekonomických sektorů.
Doplňujícími údaji jsou informace o objemu poskytnutých syndikovaných úvěrů úvěrovým institucím, o objemu přijatých syndikovaných úvěrů od úvěrových institucí a o objemu přijatých převoditelných vkladů od úvěrových institucí.
8.
VST (ČNB) 11-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a přijatých úvěrů od klientů bez úvěrových institucí v členění podle původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran a typu vkladů.
Výkaz je doplněn o údaje charakterizující převoditelné vklady klientů, elektronické peníze, závazky vůči clearingovým protistranám, specializovaným institucím pro sekuritizaci aktiv a svěřenským fondům, a dále obsahuje údaje o objemech přijatých syndikovaných úvěrů.
9.
VST (ČNB) 22-12 "Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o stavu jednotlivých vydaných neobchodovatelných a ostatních dluhových a majetkových cenných papírů bankou nebo pobočkou zahraniční banky v držení klientů a úvěrových institucí v členění podle příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, teritoriální příslušnosti, vybraných měn a druhů cenných papírů.
Doplňkovou část tvoří údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky vydaných ostatních dluhových cenných papírů s nominální kapitálovou jistotou při splacení menším než 100 % v základním měnovém členění.
10.
VST (ČNB) 41-12 "Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje přehled cenných papírů a účastí v držení banky nebo pobočky zahraniční banky na vlastní účet, přehled závazků z krátkých prodejů cenných papírů a přehled změn reálných hodnot spotových operací s cennými papíry. Údaje jsou vykazovány po jednotlivých cenných papírech s uvedením základních charakteristik o cenném papíru a jeho emitentovi.
11.
VT (ČNB) 1-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek"
Výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů pohledávek z úvěrů a některých dalších položek z rozvahových aktiv včetně ztrát z postoupených pohledávek, které banka nebo pobočka zahraniční banky provedla za sledované období, v členění podle původní doby splatnosti, vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran a příslušnosti protistran do ekonomických sektorů.
Zahrnuty jsou rovněž odpisy dluhových a majetkových cenných papírů, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. Dále výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů poskytnutých syndikovaných úvěrů.
12.
VUS (ČNB) 1-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a úvěrů přijatých od klientů v členění podle propočtené úrokové sazby, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů a typu vkladů.
13.
VUS (ČNB) 2-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů za klienty v členění podle propočtené úrokové sazby, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, doby po splatnosti a restrukturalizace pohledávky, zbytkové doby splatnosti úvěru, zbytkové doby fixace sazby, typu úvěrů a charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní.
14.
VUS (ČNB) 3-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky vydaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení klientů a o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky držených neobchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných nebankovními subjekty v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
15.
VUS (ČNB) 11-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově přijatých vkladů a úvěrů sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu vkladů a původní doby splatnosti.
16.
VUS (ČNB) 12-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu úvěrů, počáteční doby fixace úrokové sazby, výše úvěrů, restrukturalizace pohledávky, původní doby splatnosti, výše zajištění a podle kategorie nového úvěrového obchodu. Dále výkaz obsahuje doplňující údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů klientům v členění podle roční procentní sazby nákladů.
17.
VUS (ČNB) 13-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech"
Výkaz obsahuje údaje o objemech bankou nebo pobočkou zahraniční banky vydaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů, které byly prodány rezidentům v České republice, a o objemech neobchodovatelných dluhových cenných papírů vydaných nebankovními subjekty v České republice a nakoupených bankou nebo pobočkou zahraniční banky v primárních emisích v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
18.
Dev (ČNB) 11-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách"
Výkaz obsahuje údaje o objemu inkas a plateb provedených bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve sledovaném měsíci v konvertibilních cizích měnách a v české měně vůči zahraničí za vybrané operace, v členění na:
a) nákup a prodej cizí měny podle měn,
b) poskytované a čerpané finanční služby při provádění vlastních transakcí nebo transakcí z příkazu klienta podle zemí,
c) realizované zisky/ztráty z finančních derivátů podle podkladového aktiva.
19.
P (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů"
Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných inkasech nerezidentů - klientů banky nebo pobočky zahraniční banky, kterým banka nebo pobočka zahraniční banky poskytuje služby úschovy, správy, uložení nebo obhospodařování tuzemských dluhových cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za dluhové cenné papíry jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot při splatnosti a inkasa předpokládaných výnosů z držení cenných papírů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti. Výkaz nezahrnuje cenné papíry poskytnuté nebo přijaté v repo operacích, včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných nebo nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu nebo prodeje, a dále derivátové obchody s cennými papíry.
20.
P (ČNB) 4-04 "Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů"
Výkaz obsahuje údaje o budoucích splátkách finančních a účelových dlouhodobých úvěrů se smluvní splatností nad 1 rok přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od úvěrových institucí a od klientů, na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti.
21.
BD (ČNB) 18-04 "Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech a hypotečních úvěrech"
Výkaz obsahuje údaje o hypotečních zástavních listech, o krytých dluhopisech a o hypotečních úvěrech.
22.
BD (ČNB) 23-04 "Hlášení o úrokovém riziku"
Hlášení o úrokovém riziku obsahuje přehled očekávaných peněžních toků z aktiv, pasiv a podrozvahových položek podle doby přecenění nebo splatnosti a podle typu úrokové sazby, a dále výsledky dohledového testu odlehlých hodnot.
23.
BD (ČNB) 25-04 "Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů"
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.
24.
E (ČNB) 5-04 "Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o bance nebo pobočce zahraniční banky, zřizovateli pobočky zahraniční banky, pobočkách banky v zahraničí, o osobách ve vrcholovém vedení banky nebo pobočky zahraniční banky a o kontaktních osobách pro vymezené oblasti činností. Výkaz dále obsahuje údaje o základním kapitálu, hlasovacích právech banky, počtu pracovníků a organizačních složkách banky nebo pobočky zahraniční banky a základní identifikační a klasifikační informace o akcionářích s podílem na základním kapitálu banky vyšším nebo rovném 5 % a údaje o kvalifikovaných účastech banky v jiných právnických osobách.
25.
E (ČNB) 8-01 "Hlášení o skupině"
Výkaz obsahuje základní informace o struktuře skupiny a osobách v ní zahrnutých, zejména pak základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, o kvalifikovaných účastech, metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků.
26.
E (ČNB) 9-01 "Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank"
Výkaz obsahuje údaje o počtu obchodních míst, ve kterých banka nebo pobočka zahraniční banky provádí pokladní hotovostní operace s klienty v českých korunách, bez samostatně umístěných směnárenských pracovišť banky nebo pobočky zahraniční banky a zařízení banky nebo pobočky zahraniční banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti a bez obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky v zahraničí. Počet obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky je členěn podle obcí a územních statistických jednotek (NUTS 4 - okresy) v České republice.
27.
E (ČNB) 10-01 "Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí"
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o nezpracovaných tuzemských bankovkách a mincích předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením, vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.
28.
FP (IND) 01-01 "Plány financování na individuálním základě"
Výkaz obsahuje informace o plánech financování obchodních aktivit banky, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočky zahraniční banky z jiného než členského státu v následujících 3 letech. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru a centrálních bank, pojištěných a nepojištěných vkladech a finančních nástrojích podobných vkladům, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů, vkladů a jiných závazků, plánech restrukturalizace a predikci výkazu zisků a ztrát.
29.
FP (CON) 01-01 "Plány financování na konsolidovaném základě"
Výkaz obsahuje informace o plánech financování obchodních aktivit banky a finanční holdingové osoby v následujících 3 letech na konsolidovaném základě. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru a centrálních bank, pojištěných a nepojištěných vkladech a finančních nástrojích podobných vkladům, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů, vkladů a jiných závazků, plánech restrukturalizace a predikci výkazu zisků a ztrát.
30.
BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“
Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u banky v členění podle typu věřitele.
31.
CEO (ČNB) 1-98 "Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech"
Výkaz obsahuje údaje o uložených nezajištěných jednodenních vkladech v české měně, kde protistranou obchodu jsou banky a pobočky zahraničních bank.
32.
FIN (IND) 01-12 "Finanční informace (FINREP) na individuálním základě"
Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici banky/pobočky zahraniční banky a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období, vše v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze a k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.
33.
UVIS (ČNB) 01-04 "Spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí"
Výkaz obsahuje granulární a agregované údaje o nově poskytnutých, navýšených a refinancovaných spotřebitelských úvěrech zajištěných obytnou nemovitostí ve sledovaném období 3 měsíců. Výkaz dále obsahuje granulární údaje o poskytnutých spotřebitelských úvěrech zajištěných obytnou nemovitostí, které jsou k poslednímu dni sledovaného období v prodlení.
Příloha 2
Obsah výkazu BD (ČNB) 14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD (ČNB) 14-04 obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve sledovaném období, zejména obchodů, služeb a jiných ujednání vykazující osoby sjednaných mezi vykazující osobou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen "protistrana"), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací.
1. Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v české měně a popřípadě také ve sjednané měně, identifikační údaje o protistraně, s níž vykazující osoba provedla dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda se jedná o operaci významnou nebo nikoliv.
2. Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5% z 8% celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky vykazujícího subjektu na individuálním základě. Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než 5 významných operací, uvádí se 5 hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a sledovaném období vyskytují. Pro účely hlášení se operace stejné povahy sjednané se stejnou protistranou a ve stejné měně považují za jednu operaci.
3. V současně zaslané příloze k hlášení uvede vykazující osoba podrobnější informace o vykazovaných operacích a protistranách, s nimiž vykazované operace sjednala. Vykazující osoba také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.
4. Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi vykazující osobou a protistranou dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije banka následující klasifikaci stanovenou Českou národní bankou:
Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky.
Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů.
Typ 3 obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady.
Typ 4 podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení.
Typ 5 služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství.
Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči protistraně.
Typ 7 plnění vůči protistraně, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené holdingové osoby.
Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
Příloha 3
Doplňkové informace předkládané k výkazu E (ČNB) 8-01
K výkazu E (ČNB) 8-01 předkládanému za skupiny předloží banka a finanční holdingová osoba podle § 14 odst. 1 následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:
1. textové informace o ovládající osobě:
1. předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku a
2. přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám ve skupině (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby) a
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám ve skupině (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby) a
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění skupiny z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestavené pro účely obezřetnostních požadavků a
5. grafické znázornění skupiny z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestavené pro účely obezřetnostních požadavků.
Příloha 4
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 30/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Výkazy podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 1. prosince 2015, sestaví banka poprvé k 31. prosinci 2015.
2. Výkazy podle § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 1. prosince 2015, sestaví banka uvedená v § 7 odst. 1 poprvé k 31. prosinci 2015.
Čl.II vyhlášky č. 325/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 346/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Výkaz podle § 2a vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka a pobočka zahraniční banky poprvé za 1. červenec 2020.
Čl.II vyhlášky č. 246/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Výkaz podle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, a pobočka banky z jiného než členského státu poprvé k 31. prosinci 2021.
2. Výkaz podle § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka a finanční holdingová osoba poprvé k 31. prosinci 2021.
3. Výkaz podle § 4 odst. 1 písm. b) a § 5 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka a pobočka zahraniční banky naposledy k 31. prosinci 2021.
Čl.II vyhlášky č. 55/2023 Sb.
neplatil
1) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33).
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Související dokumenty