285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Schválený:
285/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. září 2013
o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Rozsah informací předávaných hospodářskými subjekty do centrální evidence
Hospodářský subjekt1), který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona2), předává do centrální evidence informace za uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle přílohy k této vyhlášce.
 
§ 2
Rozsah informací předávaných orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh do centrální evidence
(1) Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh předávají do centrální evidence informace podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona v tomto rozsahu:
a) identifikační údaje hospodářských subjektů, a to jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě místo podnikání, obchodní firmu, nebo název a sídlo adresáta,
b) identifikační údaje lesních hospodářských celků, a to název, kód, výměra, hospodářský subjekt, který má k danému lesnímu hospodářskému celku práva a povinnosti vlastníka3),
c) identifikační údaje kontrolních organizací, a to název, adresa, identifikační číslo přiřazené Evropskou komisí,
d) informace o porušení povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) a informace o uložení nápravného opatření k odstranění tohoto stavu a
e) informace o výsledcích provedených kontrol systému náležité péče5).
(2) Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh předávají do centrální evidence informace podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona v tomto rozsahu:
a) údaje o maximální celkové výši těžeb jako závazného ustanovení lesního hospodářského plánu a
b) informace o dodržování maximální celkové výše těžeb u jednotlivých vlastníků lesa, kteří uvádí na trh dřevo nebo dřevařské výrobky z domácí lesní produkce.
 
§ 3
Způsob předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty
Hospodářský subjekt předává informace podle § 1 se souhrnnými údaji lesní hospodářské evidence2) orgánu státní správy lesů6), který je předá do konce dubna kalendářního roku do centrální evidence.
 
§ 4
Způsob předávání informací do centrální evidence orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
(1) Krajský úřad a inspekce předávají informace podle § 2 odst. 1 písm. d) do centrální evidence nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o porušení povinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie4).
(2) Krajský úřad předává informace podle § 2 odst. 1 písm. e) do centrální evidence nejpozději do 30 dnů od ukončení této kontroly.
(3) Krajský úřad předává informace podle § 2 odst. 2 písm. a) do centrální evidence nejpozději do 30 dnů od schválení lesního hospodářského plánu.
(4) Ostatní informace podle § 2 předávají orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh do centrální evidence na vyžádání pověřené osoby do 30 dnů od doručení požadavku.
(5) Informace podle § 2 předávají orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh do centrální evidence v elektronické podobě a formátu prostřednictvím internetové stránky ministerstva.
 
§ 5
Přechodné ustanovení
Hospodářský subjekt předá informace za období od účinnosti této vyhlášky podle § 1 orgánu státní správy lesů do 31. března 2014.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
Příloha
Rozsah informací evidovaných hospodářskými subjekty a předávaných do centrální evidence
I. Rozsah informací lesní hospodářské evidence předávaných do centrální evidence
1. Identifikační údaje
1.1 Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název vlastníka lesa
1.2 Identifikační číslo, popřípadě datum narození
1.3 Adresa trvalého pobytu nebo sídla hospodářského subjektu
1.4 Název lesního hospodářského celku
1.5 Kód lesního hospodářského celku
1.6 Název majetku (pouze v případě lesní hospodářské osnovy)
1.7 Kód majetku (pouze v případě lesní hospodářské osnovy)
1.8 Výměra lesního majetku (ha)
1.9 Rok vykázání lesní hospodářské evidence
2. Těžba dřeva podle § 2 písm. l) až o) zákona č. 289/1995 Sb.
2.1 Těžba úmyslná (m
3
bk)
2.2 Těžba nahodilá (m
3
bk)
2.3 Těžba mimořádná (m
3
bk)
2.4 Celková výše těžeb (m
3
bk)
Celková výše těžeb je součtem těžeb úmyslných, nahodilých a mimořádných.
Poznámka: Informace lze podávat v elektronické nebo v listinné podobě. V případě, že hospodářský subjekt předává informace v elektronické podobě, je nutné podání opatřit elektronickým podpisem hospodářského subkjektu.
II. Pro jednotlivé porosty, případně porostní skupiny, či etáže, daného lesního majetku vlastník lesa eviduje:
 
1. Evidované údaje:      jednotky*:
Druh provedené těžby:     kód podle části 2. 
 
Datum provedení těžby:     rok

Objem provedené těžby členěný  m
3
bk (bk ... bez kůry) podle jednotlivých dřevin:
* Plocha se eviduje v hektarech (ha) s přesností na setiny. Objem se eviduje v m
3
bez kůry (m
3
bk), zaokrouhlený na celé číslo směrem dolů.
                                            
2. Druh provedené těžby:

+-----+-------------+
| KÓD | POPIS    |
+-----+-------------+
| 1 | Úmyslná   |
+-----+-------------+
| 2 | Nahodilá  |
+-----+-------------+
| 3 | Mimořádná  | 
+-----+-------------+
III. Veřejně přístupné informace hospodářským subjektům v centrální evidenci
A. Informace sloužící ke snížení rizika uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh včetně informací o subjektech porušujících povinnosti uvedené EP a Rady (EU) č. 995/2010.
1. Podle § 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
1.1 Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název subjektu
1.2. Identifikační číslo, popřípadě datum narození subjektu podle bodu 1.1 (tyto údaje jsou zveřejňovány pouze ve výjimečných případech z důvodu ochrany před uváděním nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh).
2. Podle § 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
2. 1. Název
2. 2. Kód
2. 3. Hospodářský subjekt, který má k danému lesnímu hospodářskému celku práva a povinnosti vlastníka s údaji podle bodu 1
3. Podle § 2 odst. 1 písm. d) této vyhlášky
3.1. Informace o porušení povinnosti podle přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 z důvodu ochrany před uváděním nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh.
B. Informace související s kontrolou systému náležité péče
1. Podle § 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky
1.1. Informace o výsledcích kontrol systému náležité péče (včetně nejčastějších nedostatků při zakládání a vedení systému náležité péče).
C. Metodická pomoc se zajištěním a provozováním systému náležité péče ze strany kontrolních organizací.
1. Podle § 2 odst. 1 písm. c) této vyhlášky
1.1. Identifikační údaje kontrolní organizace
1. 2. Název
1. 3. Adresa trvalého pobytu nebo sídla hospodářského subjektu
1. 4. Identifikační číslo přiřazené Evropskou komisí.
Ostatní informace v centrální evidenci jsou vedené jako veřejně nepřístupné a jsou přístupné pouze orgánům státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh se zabezpečeným přístupem.
1) Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
2) § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
5) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
6) § 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb.

Související dokumenty