619/24.04.24 - Srovnatelnost českého svěřenského fondu a zahraničního trustu

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Folwarczny, Zenon Vydáno:
619/24.04.24
Srovnatelnost českého svěřenského fondu a zahraničního trustu
Mgr.
Zenon
Folwarczny
daňový poradce, č. osv. 3661
Poděkování za pomoc s přípravou příspěvku patří Václavu Čepelákovi, koncipientovi v BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář.
Tento koordinační výbor má za cíl nastolit větší jistotu zejména pro rodiny zakladatelů zahraničních trustů, nadací a obdobných struktur v oblasti zdanění v ČR.
Tento příspěvek se zabývá praktickou aplikací kritérií srovnatelnosti svěřenského fondu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("
občanský zákoník
", "
SF
") na modelovém příkladu vybraného srovnatelného institutu dle zahraničního práva - tzv. trustu, a to z pohledu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "").
Trust je jako právní institut pro správu cizího majetku jurisdikcí angloamerického práva (common-law) nadán velkou mírou autonomie. Jeho účelem je rozdělit vlastnictví majetku mezi osobu označenou jako "trustee", které připadnou práva a pravomoci vlastníka, a "beneficienta", k jehož prospěchu má "trustee" povinnost tato práva a pravomoci vykonávat.
Jsme si vědomi skutečnosti, že český SF je právním transplantátem fiducie, trust-like institutu Quebeckého práva. Občanský zákoník této kanadské provincie (Code civil du Québec; "CCQ") z roku 1994 se stal předlohou nejen pro úpravu svěřenského fondu, ale celého dílu šestého Občanského zákoníku - správy cizího majetku.
Nicméně pro správní praxi považujeme pro podrobnější analýzu atributů tohoto institutu a jeho srovnatelnosti s trustem podle
common law
na modelové příkladě z možných jurisdikcí za vhodnější jurisdikci ostrovu Jersey (ostrov Jersey podléhá suverenitě Spojeného království1) ), dále jen "
Jersey trust
", s ohledem na to, že (v současnosti) patří k jedním z nejčastěji používaných právních institutů tohoto typu z tzv. common-law jurisdikcí. Popis problému, analýzu a závěry naleznete níže.
Shrnutí/závěr předkladatele
Za zásadní při posuzování kritérií pro srovnatelnost SF a zahraničního trustu je považován princip oddělení rozdílných kvalit vlastnického práva k vyčleněnému majetku (formální vlastnictví je převáděno na vykonavatele trustu - správce trustu, aby jej spravoval a držel ve prospěch obmyšleného (beneficienta) - ekvitního vlastníka), neboť převod plného vlastnického práva k majetku zakladatelem na správce trustu bez určení beneficienta (oprávněné osoby) by nebyl ze své podstaty "trustem" (svěřením majetku do správy), ale bezúplatným nabytím majetku správcem trustu.
Z hlediska aplikace kritérií, které se týkají zdanění, považujeme za zásadní otázku přiřazování zdanitelného příjmu určité entitě/osob