587/24.11.21 - Vstupní cena zásob a majetku, který není hmotným majetkem a nehmotného majetku, u přijímajícího poplatníka

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Hlaváč, Jiří; Folwarczny, Zenon; Nesrovnal, Jiří; Kotala, Jan Vydáno:
587/24.11.21
Vstupní cena zásob a majetku, který není hmotným majetkem a nehmotného majetku, u přijímajícího poplatníka
Ing.
Jan
Kotala
daňový poradce, č. osv. 4515
Mgr.
Zenon
Folwarczny
LL.M.
daňový poradce, č. osv. 3661
Ing. Bc.
Jiří
Nesrovnal
daňový poradce, č. osv. 1757
Ing.
Jiří
Hlaváč
Ph.D.
daňový poradce, č. osv. 3221
Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvek na toto téma (
Ing. Jan Kotala, Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka, „
předchozí
KV
")
. V tomto příspěvku se zabýváme majetkovými složkami, které nebyly specifikovány v předchozím KV, a které je možné vyčlenit do svěřenského fondu, resp. vložit do obchodní
korporace
či rodinné
fundace
– (i) zásobami a hmotným majetkem, který není hmotným majetkem dle ZDP a (ii) nehmotným majetkem (v tomto příspěvku neřeším problematiku nehmotného majetku dle § 32a ZDP ve znění platném do 31. 12. 2020, který byl předmětem výše uvedeného předchozího příspěvku, ale pouze nehmotný majetek dle účetních předpisů). V tomto případě je věc částečně výslovně řešena v § 24 odst. 2 písm. v) ZDP a § 24 odst. 11 ZDP. Nicméně tato ustanovení nepokrývají všechny situace, které mohou v praxi nastat. V souladu se stanovisky GFŘ k předchozímu KV i u výše zmíněných majetkových složek platí, že ZDP výslovně nedefinuje jejich „daňovou nabývací hodnotu", ale předmětná
relevantní
ustanovení (§ 24 odst. 2 písm. v) ZDP a § 24 odst. 11 ZDP) pouze v některých případech omezují daňovou uznatelnost účetních nákladů, které v těchto případech vznikají, tj. účetních odpisů a nákladů z titulu spotřeby zásob či jiných situací, kdy je možné zásoby uplatnit jako daňový výdaj (např. škoda). Pokud danou situaci výslovně nepokrývají daná ustanovení mělo by v souladu s § 21h ZDP platit, že účetní náklady budou daňově
relevantní
.
Osobu, která majetek vkládá či vyčleňuje do svěřenského fondu, rodinné
fundace
či obchodní
korporace
dále označujeme jako převodce a svěřenský fond, rodinnou fundaci či obchodní korporaci, která majetek nabývá, pak jako nabyvatele.
1. Zásoby
V případě zásob je výslovně řešena a upravena situace, kdy převodce je účetní jednotka nebo jde o fyzickou os