Důvodová zpráva k zákonu č. 26/2017 Sb., změna zákona o vinohradnictví a vinařství a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 26/2017 Sb., změna zákona o vinohradnictví a vinařství a dalších zákonů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Marian
Jurečka
ministr zemědělství
OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA
Shrnutí Závěrečné zprávy RIA
I----------------------------------------------------------------------------I
I 
Název návrhu zákona:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., I I o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů I I (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů I I---------------------------------------I------------------------------------I I
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
I
Předpokládaný termín nabytí
I I Ministerstvo zemědělství I
účinnosti:
I I I prvního dne druhého kalendářního I I I měsíce po vyhlášení zákona I I---------------------------------------I------------------------------------I I
Implementace práva EU:
ANO I I
- uveďte termín stanovený pro implementaci:
1. 1. 2016 I I
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU:
ANO I I----------------------------------------------------------------------------I I
2. Cíl návrhu zákona
I I----------------------------------------------------------------------------I I Přizpůsobení právního řádu České republiky, konkrétně zákona o I I vinohradnictví a vinařství, na nová přímo použitelná a bezprostředně I I aplikovatelná nařízení Evropské unie. Jedná se především o nařízení I I Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, I I kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a I I zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 I I a (ES) č. 1234/2007, v platném znění, nařízení Komise v přenesené I I pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje I I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o I I systém povolení pro výsadbu révy, a prováděcí nařízení Komise (EU) č. I I 561/2015 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k I I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o I I systém povolení pro výsadbu révy. Cílem návrhu zákona je rovněž stanovení I I úpravy, která zajistí lepší regulaci nakládání s nebalenými výrobky z révy I I vinné a zejména pak se sudovým vínem, které představuje nezanedbatelnou I I část segmentu trhu s vínem v České republice. I I----------------------------------------------------------------------------I I
3. Agregované dopady návrhu zákona
I I----------------------------------------------------------------------------I I
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:
ANO I I----------------------------------------------------------------------------I I Návrh předpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ve výši I I cca 6,5 mil Kč v souvislosti s personálním posílením Ústředního I I kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, které bude nezbytné k I I zajištění administrace povolení vydávaných v souladu s přímo použitelnými I I předpisy Evropské unie a k zajištění kontrol vinic před klučením, a I I zároveň v návaznosti na provedení nezbytných úprav registru vinic. Tyto I I náklady budou kryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství. I I----------------------------------------------------------------------------I I
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty:
ANO I I----------------------------------------------------------------------------I I Administrativní dopady na žadatele jsou předpokládány ve výši odpovídající I I nevyčerpané části povolení k výsadbě oproti žádosti pěstitele v případě, I I že se pěstitel révy rozhodne o takové povolení požádat (předmětná žádost I I je
fakultativní
, záleží na daném pěstiteli). V případě, že žadatelé o I I povolení výsadby révy nevyčerpají v celém rozsahu udělené povolení, budou I I nuceni uhradit částku stanovenou v souladu s přímo použitelnými předpisy I I Evropském unie. Z opatření zaváděných v rámci boje proti černému trhu s I I vínem bude mít na podnikatelské prostředí zásadní dopad omezení množství I I prodejních míst sudového vína. Navrhuje se zákaz prodeje sudových vín I I vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína. I I To bude obtížně vyčíslitelný dopad na celou distribuční síť, včetně I I většiny dosavadních prodejních míst sudového vína. Tento případný dopad se I I bude týkat provozoven - vinoték, které nebudou ochotné nebo schopné z I I rozličných důvodů