Důvodová zpráva k zákonu č. 326/2021 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 326/2021 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
I. OBECNÁ ČÁST
a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví představuje komplexní právní úpravu elektronizace stávajících procesů, které probíhají v resortu zdravotnictví. Navrhovaná právní úprava procesů a institutů elektronizace zdravotnictví má dopad i do jiných právních předpisů. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné provést změnu následujících zákonů:
1.
Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- rozšíření kompetencí Ministerstva zdravotnictví jako ústředního orgánu státní správy pro elektronické zdravotnictví.
2.
Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zavedení zvláštní právní úpravy pro vedení zdravotnické dokumentace a sjednocení pravidel pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce.
3.
Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
- zavedení ověření identity ošetřujícího lékaře prostřednictvím resortního systémového přístupového certifikátu poskytovatele zdravotních služeb.
4.
Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
- zavedení přístupu do systému eRecept prostřednictvím resortního systémového přístupového certifikátu poskytovatele zdravotních služeb, a to i služebním orgánům nemocenského pojištění stejně jako je tomu u České správy sociálního zabezpečení.
5.
Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
-
úprava lhůty při zápisu správních úřadů údaje týkajícího se pravomocného rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb,
-
doplnění údajů, které obsahuje zdravotnická dokumentace, a to o identifikátor pacienta,
-
zavedení parametrů zdravotnické dokumentace (jejich kopií, samostatných částí či výpisů z ní), kterou předává poskytovatel zdravotních služeb v souladu s § 45 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o zdravotních službách,
-
zavedení možnosti vyslovení nesouhlasu pacienta s předáním jeho pacientského souhrnu poskytovatelům zdravotních služeb v členských státech prostřednictvím záznamu v Systému správy souhlasů,
-
upřesnění role informačního systému veřejné správy Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví jako centrální služby Integrovaného datového rozhraní resortu zdravotnictví,
-
stanovení postupů při zjištění chybného nebo nesprávného údaje v Národním zdravotnickém informačním systému,
-
zrušení jedinečného resortního identifikátoru pacienta vydávaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR podle § 71c zákona o zdravotních službách na základě žádosti poskytovatele zdravotních služeb a odstranění ztotožňování pacientů před jeho přidělením ve vztahu k základním registrům, a to v návaznosti na zavedení identifikátoru pacienta podle zákona o elektronizaci zdravotnictví,
-
doplnění údajů do národních zdravotních registrů uvedených v příloze zákona o zdravotních službách, Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních služeb,
-
stanovení lhůt pro předávání údajů do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních služeb,
-
upřesnění přístupů do národních zdravotních registrů,
-
vymezení resortních referenčních statistik, včetně vymezení postupů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR při jejich vytváření a zveřejňování,
Podrobněji je zhodnocení platného právního stavu uvedeno v kapitole 1.4 Závěrečné zprávy zhodnocení dopadů regulace a v úvodních kapitolách Obecné části Důvodové zprávy k zákonu o elektronizaci zdravotnictví.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace a podstata právní úpravy nezakládá narušení rovnosti práv mužů a žen.
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskri