Důvodová zpráva k zákonu č. 331/2020 Sb., změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 331/2020 Sb., změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.,
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Tento nouzový stav byl následně Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prodloužen do 30. dubna 2020. V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla realizována řada omezujících opatření, která měla negativní dopad na podnikání, ale současně též na jejich zaměstnance (v širším smyslu slova). Tyto negativní dopady spočívaly jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout opatření, která provozování podnikatelské činnosti ztěžují.
Na řadu profesí má nicméně negativní dopad samotná epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a s tím související změna chování obyvatelstva, přičemž tyto dopady by bez provedení vládou přijatých opatření mohly být v konečném důsledku závažnější, a to nejen s ohledem na hierarchii chráněných hodnot (život > zdraví > majetek). V rámci podnikatelského prostředí a od něj odvozených vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci byly výše zmíněnými událostmi zasaženy nejen segmenty, na které opatření vlády směřovala přímo, ale též segmenty, které utrpěly v důsledku změny chování zákazníků, jejich priorit, jakož i změnami, které se dotkly jejich obchodních partnerů a dodavatelů.
Pro významnou část zaměstnavatelů tento stav znamenal úplné či částečné utlumení jejich činnosti, případně nutnost přizpůsobit tuto činnost nastalé situaci. To se pak nutně projevilo i ve vztahu k jejich zaměstnancům, a to zejména vůči těm, kteří jsou zaměstnáni mimo pracovní poměr. Těmto osobám nemusí zaměstnavatelé rozvrhnout pracovní dobu. Dohody mohou jednoduše zrušit a oni tak zůstanou z hodiny na hodinu bez jakékoliv jistoty dalšího výdělku s tím, že sehnat další formu výdělku je pro ně často obtížné.
Zákonem č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“), byl přiznán tzv. kompenzační
bonus
osobám samostatně výdělečně činným (s výjimkou těch, které jsou účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci). Podmínkou poskytnutí kompenzačního bonusu je přitom skutečnost spočívající v tom, že samostatná výdělečná činnost žadatele byla zcela nebo z části znemožněna aktuálními událostmi souvisejícími s koronavirem. Kompenzační
bonus
je poskytován ve výši 500 Kč za každý den v rámci prvního bonusového období od 12. března do 30. dubna 2020, resp. na základě novelizace zákona též v rámci druhého bonusového období od 1. května do 8. června 2020, pokud osoba v daný den splňuje podmínky pro jeho poskytnutí. Druhá novelizace tohoto zákona rozšířila okruh subjektů kompenzačního bonusu též o společníky vybraných společností s ručením omezeným, jejichž činnost se často v praxi materiálně příliš neodlišuje od samostatné výdělečné činnosti.
Vedle podpory formou kompenzačního bonusu schválila vláda na základě § 120 zákona č. 435/2004