501/10.05.17 - Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Šandera, Martin; Malůšek, Ladislav; Fuksová, Jana Vydáno:
501/10.05.17 Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách
Ing.
Ladislav
Malůšek,
daňový poradce, č. osv. 3990
Ing.
Martin
Šandera,
daňový poradce, č. osv. 4446
JUDr.
Jana
Fuksová,
daňový poradce, č. osv. 5029
1. Popis problému
Tento příspěvek se zabývá problematikou daňových opravných položek podle § 5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
zákon o rezervách
“). Cílem příspěvku je vymezení definičních znaků tzv. ostatní finanční instituce ve smyslu § 5a odst. 2 zákona o rezervách, a to konkrétně vymezení pojmu
výnosy z poskytnutých úvěrů
ve smyslu § 5a odst. 2 písm. b) zákona o rezervách coby jednoho z kvalifikačních kritérií pro možnost tvořit daňové opravné položky podle tohoto ustanovení.
Je-li v tomto příspěvku dále použit termín úvěr, mají předkladatelé na mysli úvěr splňující zákonné podmínky, zejména definici podle § 5a odst. 1 zákona o rezervách,