Účetní výkazy

V článku jsou popsány hlavní účetní výkazy, jsou podrobněji vysvětleny jednotlivé položky a analyzovány souvislosti. Znalost obsahové náplně výkazů a hlavních položek je důležitá pro rozhodování podnikových manažerů. Pro posouzení finanční situace firmy nebo instituce se vychází z formalizovaných výsledků zachycených danou formou účetnictví, tj. z účetních výkazů. Účetní výkazy jsou konečnými výstupy zpracování účetních informací. Zákonem je předepsáno jejich sestavení, způsob výpočtů i termíny k předkládání uživatelům.

 

Úvod

Rozeznáváme tři hlavní účetní výkazy, a to:

 1. rozvahu (bilanci),
 2. výsledovku (výkaz zisku a ztráty),
 3. cash flow (výkaz o finančních tocích).

Tak jako celé finanční účetnictví, tak rovněž i tyto finální účetní výkazy vycházejí z požadavků EU (ES), a to především z tzv. 4. direktivy Rady ES, která stanovuje jednotlivé položky rozvahy i výsledovky, upravuje obsah přílohy a stanovuje povinnost ověřovat účetní závěrku.

 

1 Rozvaha neboli bilance

Rozvaha zobrazuje finanční situaci účetní jednotky, tj. stav jejího majetku a závazků k určitému okamžiku (k 30. 6., 31. 12. apod.).

Rozvaha je účetní výkaz zobrazující stav majetku a zdrojů jeho krytí.

Nezobrazuje tok peněz v účetní jednotce během finančního roku, je to výkaz statický. Zmíněná direktiva EU umožňuje sestavit rozvahu dvěma způsoby (vzory A, B). I když oba způsoby zobrazení vykazují formální a částečně i obsahové rozdíly, poskytují stejné informace.

Účetnictví umožňuje dvojí souběžné třídění majetku účetní jednotky, buď z hlediska jejich konkrétní podoby (zjevná stránka majetku), anebo z hlediska způsobu krytí, tj. z jakých zdrojů byly jednotlivé druhy majetku financovány. Toto dvojí vidění majetku je v účetnictví základem celého zpracování a vykazování.

Konkrétní (zjevné) formy majetku se označují termínem aktiva, zdroje financování aktiv označujeme jako pasiva.

Aktiva se dělí na:

 • aktiva dlouhodobé povahy (čili dlouhodobý majetek – DM),
 • aktiva krátkodobé povahy (čili oběžné prostředky).
 1. Dlouhodobá (neoběžná, fixní) aktiva obsahují zejména:
  • DM (dlouhodobý majetek),
  • FM (finanční majetek dlouhodobé povahy).
 2. Krátkodobá (oběžná) aktiva obsahují:
  • zásoby (všeho druhu),
  • pohledávky,
  • finanční majetek krátkodobé povahy,
  • peněžní prostředky.

Pasiva dělíme z hlediska vlastnictví na:

 • vlastní zdroje (vlastní kapitál),
 • cizí zdroje (cizí kapitál).

(Poznámka: Někdy se užívá termínu „pasiva“ pouze v užším slova smyslu, pak se tím míní pouze cizí zdroje.)

 1. Vlastní zdroje představuje:
  • zákl