Důchodová reforma z pohledu daní z příjmů

Momentálně se ve Poslanecké sněmovně nachází vládní návrh zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Jedná se o tisk č. 474. V tomto článku se koukneme na aktuálně navržené změny schválené po 1. čtení.

Novela se v rámci zjednodušení pokouší o určité zvýšení přehlednosti v paragrafu osvobození v souvislosti s pojistnými plněními [§ 4 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů – dále jen jako „ZDP“) – sem lze zařadit produkty komerčního typu, jako je penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění anebo i různá pojistná plnění z pojištění osob, například pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti. Z daňového pohledu zůstávají u většiny produktů časové a věcné podmínky pro osvobození stejné; například penze vyplácané z těchto produktů musí i nadále být vypláceny alespoň po dobu 10 let. Novela však mění podmínky pro osvobození u příjmů z plnění z pojištění osob, kdy nově se sem „vejde“ už jen samotné pojistné plnění; ostatní plnění z tohoto pojištění jako například odkupné by v případě schválení novely v tomto znění vstupovala už do dílčího základu daně z kapitálového majetku.

 

Dlouhodobý investiční produkt

Do osvobození se „přebojoval“ příjem z nového dlouhodobého investičního produktu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu – tím jsou dle § 193c odst. 1 tohoto zákona „investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu a deriváty, které nejsou investičním cenným papírem a které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění majetku v rámci dlouhodobého investičního produktu, je-li hodnotou, ke které se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový kurz nebo měna“. Tomuto produktu, který byl poskytnutý např. bankou nebo investiční společností z EU nebo EHP, je dle ZDP přiznán stejný daňový režim jako v případě poskytnutí tuzemskými institucemi. Novela osvobozuje „příjem z úplatného odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu poskytnutý ve prospěch tohot