Daňové povinnosti v počátku nového roku 2024

Leden bývá pravidelně spojován se změnou v legislativě a též s vyšší administrativní povinností daňových subjektů. Níže proto shrnujeme nejdůležitější daňové povinnosti poplatníků v počátku nového roku 2024, které reagují též na nemalé množství změn – jedná se především o silniční daň, daň z nemovitých věcí, ale i oznamovací povinnosti nebo režim paušální daně.

 

Silniční daň

Silniční daň byla pro rok 2022 z výrazné části zrušena, poplatníkům byly zrušeny registrace a pro velkou část poplatníků tak daňová povinnost na straně silniční daně nenastane. Předmětem daně však zůstávají nákladní a přípojná vozidla. Předmětem daně silniční jsou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně je stanovena až pro tato vymezená vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Prověřte si:

  • zda takováto vozidla evidujete a pokud ano, bude třeba daňové přiznání podat;
  • zda máte přeplatky na dani silniční, vyplývající z titulu úhrad záloh před platností novely zákona o silniční dani. O vrácení přeplatku je možné požádat správce daně.

Termín pro podání přiznání k dani silniční je 31. ledna 2024. Kdo neeviduje vozidla, které jsou předmětem daně (tzn. má v majetku např. jen osobní automobily), daňové přiznání nepodává a daň neplatí. Tuto skutečnost není třeba správci daně, jakkoliv oznamovat.

 

Daň z nemovitých věcí

Stejně jako každý rok, je třeba prověřit, zda proběhly v průběhu roku 2023 nějaké změny v nemovitostech. Jedná se nejen o nabytí či pozbytí nemovitostí, ale i přístavby, zpevnění ploch, které byly dříve nezpevněné, vydání stavebních po