Nový zákon o účetnictví: Přestupky

Nový zákon o účetnictví představuje lex specialis ve vztahu k úpravě přestupkového práva obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“). V důsledku toho obsahuje zákon o účetnictví pouze dílčí úpravu vybraných institutů, které se od obecné úpravy odchylují. V případech neupravených tímto zákonem se subsidiárně použijí ustanovení zákona o přestupcích.

Odpovědnost za přestupky v oblasti účetnictví se dotýká:

 • právnických osob,
 • podnikajících fyzických osob.

Předpoklady přestupků:

 • porušení právní povinnosti uložené osobě,
 • porušení povinnosti jednáním fyzické osoby, které je přičitatelné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě,
 • porušení povinnosti v rámci činnosti daného subjektu, v přímé souvislosti s ní, ku prospěchu daného subjektu nebo v jeho zájmu.

Odpovědnost za účetní přestupek je objektivní, tzn. vzniká bez ohledu na zavinění. Účetní jednotka se jí může zprostit splněním zákonných podmínek. Není nutné zjišťovat konkrétního viníka.

Zájmem chráněným těmito účetními přestupky je:

 • zajistit poskytování pravdivých a kvalitních účetních informací vnějším uživatelům (investorům, klientům atd.),
 • chránit tyto uživatele a podporovat transparentnost firem,
 • správné zjištění a stanovení daně – účetnictví slouží jako důkaz pro daňové úřady.

Přestupek nezveřejnění informací postihuje:

 • neposkytnutí informací včas (nepublikování výroční zprávy, nesestavení účetnictví),
 • poskytnutí nekvalitních informací (zkreslená účetní závěrka).

Pachatelem účetního přestupku je:

 • většinou účetní jednotka (firma), ne fyzická osoba, která za ni jednala. To je důležitá změna oproti dřívějšímu zákonu o účetnictví, kde za přestupek mohla odpovídat i fyzická osoba. Důvodem změny je snaha o zjednodušení a zefektivnění vymáhání pokut za účetní přestupky.
 • výjimkou jsou účetní jednotky bez právní osobnosti. V tomto případě odpovídá osoba jednající za účetní jednotku. Důvodem je, že účetní jednotka bez právní osobnosti není samostatným právním subjektem a nemůže nést sama odpovědnost za své jednání.

Návrh nového zákona přináší v přestupcích několik kl