Daňové přiznání za rok 2021 a související sankce

Vydáno: 19 minut čtení

V úvodu textu si připomeneme termíny řádného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Následně si uvedeme sankce vyplývající jednak z pozdě podaného daňového přiznání a jednak z pozdě zaplacené daně. Budeme se zabývat i otázkou opravy řádného daňového přiznání při zjištění chyby po termínu pro jeho podání formou dodatečného daňového přiznání a otázkou daňového řešení posečkání daně.

Daňové přiznání za rok 2021 a související sankce
Ing.
Ivan
Macháček
 
Podání daňového přiznání
Řádné daňové tvrzení je povinen podle § 135 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.
Řádné daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává podle § 136 odst. 1 DŘ nejpozději
do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období
. Tato lhůta pro podání daňového přiznání se dle § 136 odst. 2 DŘ ve znění zákona č. 283/2020 Sb. prodlužuje na:
a)
4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období
, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo
daňové přiznání podáno elektronicky
nebo
b)
6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud:
1.
daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo
2.
daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.
Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání uvedené pod písmenem a) podporuje a zvýhodňuje elektronickou formu podání daňového přiznání tím, že prodlužuje lhůtu o 1 měsíc. Zároveň však zachovává možnost podat elektronicky pod&aacute