Co je to fiktivní plnění?

Vydáno: 2 minuty čtení

O fiktivní (formální) plnění v uvedeném smyslu se jedná tehdy, pokud daňový subjekt (vědomě) vystavuje faktury, které neodpovídají žádnému skutečnému plnění, nýbrž účelem je toliko „umělá“ (fakturační) cirkulace zboží mezi předem smluveným subjekty, ať již za účelem umělého navýšení obratu, který zúčastněným subjektům umožní dosáhnout na vyšší úvěr (jako tomu bylo v citovaných rozsudcích C-712/17 či č. j. 9 Afs 209/2007-72 ), či za účelem ryze formálního generování pohledávek, jež lze následně formálně postoupit některé z faktoringových společností, jako tomu bylo v nyní posuzované věci. Fiktivní plnění (fiktivní dodáním zboží) je tedy takové, kdy úmyslem zúčastněných subjektů od počátku není, aby odběratel nakoupené zboží buď sám využil v rámci svého předmětu podnikání, či jej s marží dále prodal drobnějším odběratelům, kteří jej využijí v rámci své činnosti, například v rámci realizace dopravních staveb (jako by tomu mohlo být kupříkladu v případě zboží „dopravní knoflíky“), či při výrobě skleněných výrobků (jako by tomu mohlo být u zboží „skleněné pelety“ a „sklářská surovina“). Stěžovatelka v nynější věci přitom jak v průběhu řízení před daňovými orgány, před krajským soudem, tak v řízení o kasační stížnosti nikterak nezastírala a nezastírá (ba naopak), že posuzované obchody mají charakter fiktivních (toliko fakturačních) plnění, jimž neodpovídá žádné skutečné dodání zboží. Právě skutečnost, že zboží v nynější věci cirkulovalo v „kolečku“ předem smluvených subjektů toliko fakturačně, aniž by docházelo k jeho skutečnému dodání, vede k závěru, že stěžovatelka, ač splnila formální podmínky pro vznik nároků na odpočet (§ 73 odst. 1 zákona o DPH ), neboť disponovala formálně bezvadnými daňovými doklady, nesplnila podmínky materiální (§ 72 odst. 1 téhož zákona), spočívající ve faktickém uskutečnění deklarovaných plnění.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Co je to fiktivní plnění?
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2021, sp. zn. 3 Afs 116/2020, www.nssoud.cz
V praxi je velice tenká hranice mezi fiktivním a účelovým plněním. Obojí jsou si dost podobné zejména tím, že pravý smysl je zpravidla jiný než ryze ekonomický. V posuzovaném případě se jednalo o potřebu navýšit obraty u vybraného subjektu. Je-li jediným smyslem krácení daně, pak takovéto jednání nezasluhuje ochranu. Je-li ale dán jiný smysl, pak je třeba rozlišovat mezi tím, zda k plnění dochází pouze fakturačně (plnění po celou dobu leží ve skladu jako v tomto případě), či zda k faktickému plnění skutečně dochází (zboží je skutečně naloženo, přepraveno tam a zase zpátky). Zatímco první případ lze za fiktivní plnění označit, viz posouzení Nejvyšším správním soudem, v tom druhém bude nutno uskutečnění plnění respektovat. Přestože důvod uskutečnění byl jiný než ryze ekonomický z pohledu na obchodu se podílejících subjektů.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2022.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA