Atrakce pravomoci zastupitelstvem obce

Vydáno: 18 minut čtení

Obce v České republice jsou řízeny a spravovány jednotlivými orgány. Jejich postavení, pravomoci, způsob ustavení a další záležitosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích “). Mezi dva kolektivní orgány obce patří zastupitelstvo a rada. Zákon o obcích upravuje princip dělby moci na úrovni obce a každému z těchto orgánů stanoví pravomoc rozhodovat v určitých věcech samostatné působnosti obce. Zákon výslovně vymezuje tzv. vyhrazené pravomoci. V případě nevyhrazených pravomocí umožňuje, aby zastupitelstvo na sebe některé pravomoci vztáhlo. Právě tomuto institutu se věnuje následující příspěvek.

Atrakce pravomoci zastupitelstvem obce
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Zastupitelstvo obce je stěžejním orgánem obce. Je jediným orgánem obce zakotveným v Ústavě České republiky. Článek 101 odst. 1 stanoví, že obec je samostatně spravována zastupitelstvem, čl. 104 odst. 2 pak stanoví, že zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku. Pravomoci zastupitelstva obce jsou stanoveny v § 84 a 85 zákona o obcích. Jedná se o záležitosti samostatné působnosti obce a tzv. vyhrazené pravomoci. Tyto pravomoci nemůže zastupitelstvo, není-li zákonem výslovně stanoveno, svěřit jinému orgánu obce.
 
Rozdělení pravomocí mezi orgány obce
Již bylo řečeno výše, že zákon o obcích stanoví rozdělení pravomoci rozhodovat ve věcech samostatné působnosti mezi kolektivní orgány obce, tj. mezi zastupitelstvo a radu. Rada obce je kolektivní výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Zákon o obcích stanoví v § 102 odst. 2 zákona o obcích soubor vyhrazených pravomocí, které náleží radě obce. Jedná se o záležitosti, o kterých může rozhodovat pouze rada obce. Nemohou být tedy svěřeny jinému orgánu (například starostovi nebo obecnímu úřadu) a zastupitelstvo je na sebe nemůže vztáhnout. V § 102 odst. 3 zákona o obcích je pak další kategorie pravomocí rady – ostatní (zbytková), tedy nevyhrazená. Rozdíl ve vyhrazených a nevyhrazených pravomocích rady obce spočívá v tom, že v prvním případě si zastupitelstvo nemůže tuto pravomoc vztáhnout na sebe (vyhradit rozhodování o ní), v případě druhé kategorie tak učinit může. V případě zbytkové pravomoci rady pak ustanovení zákona umožňuje, aby rada tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřila starostovi nebo obecnímu úřadu; v případě rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie pak um