Stanovení místa plnění při dodání zboží - 1. část

Vydáno: 23 minut čtení

Následující článek se zabývá stanovením místa plnění při dodání zboží podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Aby bylo dodání zboží předmětem daně, musí být podle § 2 zákona o DPH splněna podmínka uskutečnění tohoto plnění s místem plnění v tuzemsku. Pro správné uplatnění daně z přidané hodnoty je proto podstatné stanovení místa plnění.

Stanovení místa plnění při dodání zboží – 1. část
Ing.
Vladimír
Kuneš
Zbožím se podle § 4 odst. 2 zákona o DPH pro účely zákona o DPH rozumí hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů
(zahrnuje věci movité i nemovité),
právo stavby (nemovitá, nehmotná věc), živé zvíře (smysly nadaný tvor, není soukromoprávně věcí, ale lze na něho použít ustanovení o věci obdobně v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze), lidské tělo a části lidského těla (nikoliv živý člověk), plyn, elektřina, teplo a chlad.
Podle § 4 odst. 3 zákona o DPH se za zboží dále považují bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou národní bankou, bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou, cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku.
Dodání zboží je definováno v § 13 odst. 1 zákona o DPH jako ekonomické vlastnictví. Podle tohoto ustanovení se dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník
.
O dodání zboží se jedná i v těch případech, kdy je přechod vlastnictví z nějakého důvodu oddálen, např. když přechází vlastnictví až zaplacením. Pokud ale v takovém případě kupující převezme zboží a může ho využívat jako vlastník, tedy může s ním nakládat jako vlastník, jedná se o dodání zboží již okamžikem převzetí zboží. Při dodání zboží se místo plnění stanoví podle § 7 zákona o DPH.
Plyn, elektřina teplo nebo chlad se pro účely zákona o DPH také považují za zboží, ale vzhledem k jejich charakteru se místo plnění stanoví samostatně podle § 7a zákona o DPH.
V § 8 zákona o DPH je řešeno místo plnění při prodeji zboží na dálku, v § 11 při pořízení zboží z jiného členského státu a v § 12 při dovozu zboží.
Stanovení místa plnění při dodání zboží podle § 7 zákona o DPH
Pro s

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty