Využití odpočtu na výzkum a vývoj v praxi

Vydáno: 20 minut čtení

Cílem tohoto článku je poskytnout praktický pohled při uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj, a to na základě vývoje v oblasti judikatury, a s ním související přístup státní správy při daňových kontrolách a v rámci závazného posouzení. Článek je zaměřen na technickou stránku uplatňování odpočtu s tím, že uplatňování nákladů, kde je možné vysledovat také celou řadu nejasností, záměrně ponecháváme jako téma samostatného příspěvku. Závěr článku je věnován případové studii zaměřené ryze na technické detaily z oblasti informačních technologií.

Využití odpočtu na výzkum a vývoj v praxi
Ing.
Vlastimil
Řehák
Ing.
Kateřina
Novotná
Ing.
Milan
Kaštovský
 
1 Vývoj judikatury a přístup státní správy
Na úvod krátce zrekapitulujme, že daňový subjekt uplatňující odčitatelnou položku na výzkum a vývoj musí splnit jednak zákonné formální náležitosti a dále naplnit požadovanou podstatu činností výzkumu a vývoje.
Mezi formální náležitosti patří zejména požadavek mít zpracován písemný dokument projektu výzkumu a vývoje a mít k dispozici oddělenou evidenci nákladů vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje. Pokud jde o definici činností výzkumu a vývoje, ta je v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“), vymezena celkem vágně. Přitom rozpoznání činností výzkumu a vývoje je pro daňový subjekt z pohledu uplatnění odpočtu jako položky snižující základ daně zcela zásadní.
Dle § 34b ZDP ve znění roku 2014 se jedná o realizaci projektů výzkumu a vývoje, přičemž tyto mají charakter experimentálních či teoretických prací, projekčních a konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií nebo se jedná o výrobu funkčního vzorku či prototypu nebo jeho části. Do roku 2013 ZDP odkazoval u termínu „projektů výzkumu a vývoje“ v poznámce pod čarou na § 2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů („ZPVV“). Paragraf 2 odst. 1 ZPVV obsahuje definice základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovace. Od roku 2014 ZDP již poznámku pod čarou odkazující na