Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky nadací a nadačních fondů

Vydáno: 37 minut čtení
Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky nadací a nadačních fondů
Jaroslava
Svobodová
Povinnost sestavit účetní závěrku ukládá, nejen výše jmenovaným účetním jednotkám, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), v § 18.
Z uvedeného ustanovení zákona o účetnictví vyplývá, že účetní jednotky sestavují, v případech stanovených tímto zákonem, účetní závěrku.
Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
a)
rozvaha,
b)
výkaz zisku a ztráty,
c)
příloha
, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6 zákona o účetnictví.
Účetní závěrka musí obsahovat:
a)
u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) a § 1 odst. 2 písm. i) až l) zákona o účetnictví obchodní firmu nebo název a sídlo; u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona o účetnictví obchodní firmu nebo jméno, bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště,
b)
identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,
c)
právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,
d)
předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
e)
rozvahový den (§ 19 odst. 1 zákona o účetnictví) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 odst. 3 zákona o účetnictví),
f)
okamžik sestavení účetní závěrky,
a
musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu
účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) zákona o účetnictví, podpisový záznam účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona o účetnictví nebo podpisový záznam osob stanovených v § 4a účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) až l) zákona o účetnictví; připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou podle písmene f). Pokud je den zápisu přeměny do veřejného rejstříku shodný s rozhodným dnem, u zanikající účetní jednotky se podpisovým záznamem podle věty předchozí rozumí podpisový záznam osoby, která vykonávala funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni, neurčí-li nejvyšší orgán účetní jednotky jinak.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zkráceném rozsahu.
Nestanoví-li tento zákon jinak, ve
zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Prováděcí právní předpis stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu.
Prováděcí právní předpis stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v účetní závěrce.
Ustanovení § 19 zákona o účetnictví mimo jiné vymezuje
rozvahový den
jako
den, kdy účetní jednotky uzavírají účetní knihy. Ustanovení § 17 zákona o účetnictví v odstavci 2 mimo jiné stanoví, ke kterému dni účetní jednotky uzavírají účetní knihy. Z tohoto ustanovení vyplývá, že v případě řádné účetní závěrky účetní jednotky uzavírají účetní knihy k poslednímu dni účetního období [viz § 17 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví]. V souladu s § 3 zákona o účetnictví účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen „účetní období“); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8 zákona o účetnictví); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.
Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.
Předpokládám, že v případě výše jmenovaných účetních jednotek je účetním obdobím kalendářní rok, tj. nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců (viz § 3 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví). Kalendářní rok-účetní období tedy začíná 1. 1. a končí 31. 12.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy.
Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období
a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.
Pokud se týká
řádné účetní závěrky,
je nutné
rozlišit
tyto dva pojmy:
a)
účetní uzávěrku,
tj. organizační a věcnou přípravu nejen v průběhu účetního období, ale zejména v posledních měsících účetního období (uzávěrkové práce, vlastní uzavírání účetních knih),
b)
účetní závěrku,
tj. sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce v návaznosti na ustanovení § 18 a 19 zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb.“).
Práce související s účetní uzávěrkou lze rozdělit do dvou etap:
1.
přípravné práce pro účetní uzávěrku,
2.
uzavření účtů hlavní knihy.
Cílem přípravných prací je připravit výstupní účetní informace tak, aby zobrazovaly účetní jednotku, její hospodaření a finanční situaci:
-
věrně,
-
poctivě,
-
pravdivě,
-
úplně,
-
správně.
Průběh účetní uzávěrky a účetní závěrky
je možné znázornit níže uvedeným způsobem:
Z výše uvedeného znázornění vyplývá, pokud se týká
řádné účetní závěrky
, že účetní jednotky v prvé řadě musí provést
inventarizaci majetku a závazků
v souladu s § 6, 29 a 30 zákona o účetnictví. Znamená to tedy, že
účetní jednotky mají stanovenu povinnost zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento zjištěný (skutečný) stav poměřit (porovnat) se stavem příslušného majetku a závazků, který je zachycen na příslušných syntetických, analytických a podrozvahových účtech v účetnictví.
Ustanovení § 3 vyhlášky č. 504/2002 Sb. stanoví, že
v rozvaze jsou uspořádány a označeny položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv
.
Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány a označeny položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Příloha v účetní závěrce vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty; informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu nebo ve zkráceném rozsahu podle § 18 odst. 4 zákona o účetnictví. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu sestavují účetní jednotky uvedené v § 3a vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Rozvahu ve zkráceném rozsahu
, která zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.,
může sestavit pouze mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka
,
která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
, který zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.,
může sestavit pouze mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Přílohu k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
podle § 30 odst. 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
může sestavit pouze mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
V souladu s § 1b zákona o účetnictví je
mikro účetní jednotkou
ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:
a)
aktiva celkem 9 000 000 Kč,
b)
roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,
c)
průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.
Malou účetní jednotkou
je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot:
a)
aktiva celkem 100 000 000 Kč,
b)
roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
c)
průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.
Aktivy celkem
se pro účely zákona o účetnictví rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy.
Ročním úhrnem čistého obratu
se pro účely zákona o účetnictví rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.
Průměrným počtem zaměstnanců
se pro účely zákona o účetnictví rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.
V rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty
se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky.
V rozvaze
se položky aktiv uvádějí v hodnotě neupravené o opravné položky a oprávky. Opravné položky a oprávky k příslušným aktivům se uvedou v aktivech rozvahy v záporných hodnotách. Každá z položek rozvahy obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za minulé účetní období. V případě, že informace uváděné za minulé a za běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 7 zákona o účetnictví a úprava se odůvodní v příloze v účetní závěrce.
Hodnoty položek rozvahy se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy. Položky opravných položek a oprávek se uvádějí se záporným znaménkem. V prvním sloupci se uvádějí částky aktiv a pasiv se stavem k prvnímu dni účetního období. Ve druhém sloupci se uvádějí stavy aktiv a pasiv k poslednímu dni účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje. Výjimku tvoří položka pasiv „A.II.1. Účet výsledku hospodaření“, která se vykazuje pouze k poslednímu dni uzavíraného účetního období, a položka pasiv „A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“, která se vykazuje pouze k prvnímu dni účetního období.
Položky rozvahy v nulové výši za minulé účetní období i za běžné účetní období se neuvádějí.
Ve výkazu zisku a ztráty
se uvádějí k rozvahovému dni konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů, rozdělené na
hlavní činnost a hospodářskou činnost
. Výsledek hospodaření před zdaněním a výsledek hospodaření po zdanění se uvede samostatně za hlavní činnost a samostatně za hospodářskou činnost. Za účetní jednotku jako celek se dílčí výsledky hospodaření sumarizují.
Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši se neuvádějí.
Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny. Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.
Položky „Aktiva celkem (netto)“ a „Pasiva celkem“ se musí rovnat. Položka „D. Výsledek hospodaření po zdanění“ za běžné účetní období ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „A.II.1. Účet výsledku hospodaření“ uvedené v pasivech rozvahy za běžné účetní období.
Hlavní činností
se pro účely vyhlášky č. 504/2002 Sb. rozumí veškerá činnost, pro kterou byla účetní jednotka založena nebo zřízena zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.
Hospodářskou činností
se pro účely vyhlášky č. 504/2002 Sb. rozumí hospodářská činnost stanovená zvláštním právním předpisem nebo činnosti stanovená ve zřizovací listině, statutu, zakládací listině nebo zapsané v příslušném rejstříku, zejména činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.
Uspořádání a označování položek rozvahy
vymezuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.:
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 3. Stavby 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 2. Podíly - podstatný vliv 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Zápůjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
1. Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na
dotace
a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na
dotace
a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně 2. Ceniny 3. Peněžní prostředky na účtech 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly aktivní
Aktiva celkem
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění 2. Fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem
1. Dlouhodobé úvěry 2. Vydané dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé 2. Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období
Pasiva celkem
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
vymezuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.:
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2. Prodané zboží 3. Opravy a udržování 4. Náklady na cestovné 5. Náklady na reprezentaci 6. Ostatní služby
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 9. Aktivace dlouhodobého majetku
III. Osobní náklady
10. Mzdové náklady 11. Zákonné sociální pojištění 12. Ostatní sociální pojištění 13. Zákonné sociální náklady 14. Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky
15. Daně a poplatky
V. Ostatní náklady
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 17. Odpis nedobytné pohledávky 18. Nákladové úroky 19. Kursové ztráty 20. Dary 21. Manka a škody 22. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
23. Odpisy dlouhodobého majetku 24. Prodaný dlouhodobý majetek 25. Prodané cenné papíry a podíly 26. Prodaný materiál 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
VIII. Daň z příjmů
29. Daň z příjmů
Náklady celkem
B. Výnosy
I. Provozní
dotace
1. Provozní
dotace
II. Přijaté příspěvky
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 3. Přijaté příspěvky (dary) 4. Přijaté členské příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
IV. Ostatní výnosy
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 6. Platby za odepsané pohledávky 7. Výnosové úroky 8. Kursové zisky 9. Zúčtování fondů 10. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 13. Tržby z prodeje materiálu 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění
Pro rychlou a jednoznačnou orientaci nadací a nadační fondů
přikládám nezávazné vzory rozvahy v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu a výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu.
I----------------------------------------------------------------------------I
I výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,               I
I ve znění pozdějších předpisů.                       I
I                ROZVAHA                   I
I            I----------------------I              I
I            I ke dni .......20..  I              I
I            I----------------------I              I
I               (v tisících Kč)                I
I                                      I
I            I----------------------I              I
I            I     IČ     I  Název, sídlo, právní  I
I            I----------------------I  forma účetní jednotky  I
I            I           I I----------------------I I
I            I----------------------I I  .............   I I
I                         I  .............   I I
I                         I  .............   I I
I                         I----------------------I I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
                        I-------I----------I----------I
                        I Číslo I Stav k I Stav k I
                        I řádku I prvnímu I posled. I
                        I    I  dni  I  dni  I
                        I    I účetního I účetního I
 AKTIVA                    I    I období I období I
I----------------------------------------------I-------I----------I----------I
I A. Dlouhodobý majetek celkem         I  1  I     I     I
I             Součet ř. 2+10+21+28 I    I     I     I
I----------------------------------------------I-------I----------I----------I
I  I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   I  2  I     I     I
I               Součet ř. 3 až 9 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       I  3  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 2. Software                I  4  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 3. Ocenitelná práva            I  5  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   I  6  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  I  7  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný    I  8  I     I     I
I I majetek                  I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    I  9  I     I     I
I I nehmotný majetek             I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I  II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   I 10  I     I     I
I              Součet ř. 11 až 20 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 1. Pozemky                I 11  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 2. Umělecká díla, předměty a sbírky    I 12  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 3. Stavby                 I 13  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 4. Hmotné movité věci a jejich soubory  I 14  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 5. Pěstitelské celky trvalých porostů   I 15  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny    I 16  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek    I 17  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   I 18  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek I 19  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    I 20  I     I     I
I I hmotný majetek              I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I  III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  I 21  I     I     I
I              Součet ř. 22 až 27 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající   I 22  I     I     I
I I osoba                   I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 2. Podíly - podstatný vliv        I 23  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 3. Dluhové cenné papíry držené do     I 24  I     I     I
I I splatnosti                I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 4. Zápůjčky organizačním složkám     I 25  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 5. Ostatní dlouhodobé půjčky       I 26  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  I 27  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I  IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem I 28  I     I     I
I              Součet ř. 29 až 39 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu I 29  I     I     I
I I a vývoje                 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 2. Oprávky k softwaru           I 30  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 3. Oprávky k ocenitelným právům      I 31  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému    I 32  I     I     I
I I nehmotnému majetku            I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému    I 33  I     I     I
I I nehmotnému majetku            I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 6. Oprávky ke stavbám           I 34  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a I 35  I     I     I
I I souborům movitých věcí          I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých I 36  I     I     I
I I porostů                  I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným  I 37  I     I     I
I I zvířatům                 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému    I 38  I     I     I
I I hmotnému majetku             I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému   I 39  I     I     I
I I hmotnému majetku             I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
 
                        I-------I----------I----------I
                        I Číslo I Stav k I Stav k I
                        I řádku I prvnímu I posled. I
                        I    I  dni  I  dni  I
                        I    I účetního I účetního I
                        I    I období I období I
I----------------------------------------------I-------I----------I----------I
I B. Krátkodobý majetek celkem         I 40  I     I     I
I            Součet ř. 41+51+71+79 I    I     I     I
I----------------------------------------------I-------I----------I----------I
I  I. Zásoby celkem             I 41  I     I     I
I              Součet ř. 42 až 50 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 1. Materiál na skladě           I 42  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 2. Materiál na cestě           I 43  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 3. Nedokončená výroba           I 44  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 4. Polotovary vlastní výroby       I 45  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 5. Výrobky                I 46  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich    I 47  I     I     I
I I skupiny                  I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 7. Zboží na skladě a v prodejnách     I 48  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 8. Zboží na cestě             I 49  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 9. Poskytnuté zálohy na zásoby      I 50  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I  II. Pohledávky celkem           I 51  I     I     I
I              Součet ř. 52 až 70 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 1. Odběratelé               I 52  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 2. Směnky k inkasu            I 53  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry I 54  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
    I I 4. Poskytnuté provozní zálohy       I 55  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 5. Ostatní pohledávky           I 56  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 6. Pohledávky za zaměstnanci       I 57  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 7. Pohledávky za institucemi sociálního  I 58  I     I     I
I I zabezpečení a veřejného zdravotního    I    I     I     I
I I pojištění                 I    I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 8. Daň z příjmů              I 59  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 9. Ostatní přímé daně           I 60  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 10. Daň z přidané hodnoty         I 61  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 11. Ostatní daně a poplatky        I 62  I     I     I
I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I
I I 12. Nároky na 
dotace
a ostatní zúčtování I 63 I I I I I se státním rozpočtem I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 13. Nároky na
dotace
a ostatní zúčtování I 64 I I I I I s rozpočtem orgánů územních samosprávných I I I I I I celků I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 14. Pohledávky za společníky sdruženými I 65 I I I I I ve společnosti I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 15. Pohledávky z pevných terminovaných I 66 I I I I I operací a opcí I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů I 67 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 17. Jiné pohledávky I 68 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 18. Dohadné účty aktivní I 69 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 19. Opravná položka k pohledávkám I 70 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I III. Krátkodobý finanční majetek celkem I 71 I I I I Součet ř. 72 až 78 I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Peněžní prostředky v pokladně I 72 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 2. Ceniny I 73 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 3. Peněžní prostředky na účtech I 74 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 4. Majetkové cenné papíry k obchodování I 75 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 5. Dluhové cenné papíry k obchodování I 76 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 6. Ostatní cenné papíry I 77 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 7. Peníze na cestě I 78 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I IV. Jiná aktiva celkem I 79 I I I I Součet ř. 80 až 81 I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Náklady příštích období I 80 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 2. Příjmy příštích období I 81 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I AKTIVA CELKEM ř. 1+40 I 82 I I I I----------------------------------------------I-------I----------I----------I I-------I----------I----------I I Číslo I Stav k I Stav k I I řádku I prvnímu I posled. I I I dni I dni I I I účetního I účetního I PASIVA I I období I období I I----------------------------------------------I-------I----------I----------I I A. Vlastní zdroje celkem I 83 I I I I Součet ř. 84 + 88 I I I I I----------------------------------------------I-------I----------I----------I I I. Jmění celkem I 84 I I I I Součet ř. 85 až 87 I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Vlastní jmění I 85 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 2. Fondy I 86 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 3. Oceňovací rozdíly z přecenění I 87 I I I I I finančního majetku a závazků I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I II. Výsledek hospodaření celkem I 88 I I I I Součet ř. 89 až 91 I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Účet výsledku hospodaření I 89 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím I 90 I I I I I řízení I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta I 91 I I I I I minulých let I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I B. Cizí zdroje celkem I 92 I I I I Součet ř. 93+95+103+127 I I I I I----------------------------------------------I-------I----------I----------I I I. Rezervy celkem ř. 94 I 93 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Rezervy I 94 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I II. Dlouhodobé závazky celkem I 95 I I I I Součet ř. 96 až 102 I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Dlouhodobé úvěry I 96 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 2. Vydané dluhopisy I 97 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 3. Závazky z pronájmu I 98 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 4. Přijaté dlouhodobé zálohy I 99 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 5. Dlouhodobé směnky k úhradě I 100 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 6. Dohadné účty pasivní I 101 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 7. Ostatní dlouhodobé závazky I 102 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I III. Krátkodobé závazky celkem I 103 I I I I Součet ř. 104 až 126 I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Dodavatelé I 104 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 2. Směnky k úhradě I 105 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 3. Přijaté zálohy I 106 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 4. Ostatní závazky I 107 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 5. Zaměstnanci I 108 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům I 109 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 7. Závazky k institucím sociálního I 110 I I I I I zabezpeční a veřejného zdravotního I I I I I I pojištění I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 8. Daň z příjmů I 111 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 9. Ostatní přímé daně I 112 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 10. Daň z přidané hodnoty I 113 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 11. Ostatní daně a poplatky I 114 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu I 115 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů I 116 I I I I I územních samosprávných celků I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 14. Závazky z upsaných nesplacených I 117 I I I I I cenných papírů a podílů I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve I 118 I I I I I společnosti I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 16. Závazky z pevných termínových operací I 119 I I I I I a opcí I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 17. Jiné závazky I 120 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 18. Krátkodobé úvěry I 121 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 19. Eskontní úvěry I 122 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 20. Vydané krátkodobé dluhopisy I 123 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 21. Vlastní dluhopisy I 124 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 22. Dohadné účty pasivní I 125 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci I 126 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I IV. Jiná pasiva celkem I 127 I I I I Součet ř. 128 až 129 I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 1. Výdaje příštích období I 128 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I 2. Výnosy příštích období I 129 I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I I I I I I I--I-------------------------------------------I-------I----------I----------I I PASIVA CELKEM ř. 83 + 92 I 130 I I I I----------------------------------------------I-------I----------I----------I I----------------------------------------------------------------------------I I Pozn.: I I Položky rozvahy v nulové výši za minulé účetní období i za běžné účetní I I období se neuvádějí. I I----------------------------------------------------------------------------I I----------------------------------------------------------------------------I I Podpisový záznam statutárního orgánu, Okamžik připojení I I odpovědné osoby: podpisového záznamu I I I I----------------------------------------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------I
I výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,               I
I ve znění pozdějších předpisů.                       I
I               Výkaz zisku a ztráty             I
I              I----------------------I             I
I              I ke dni .......20..  I             I
I              I----------------------I             I
I                (v tisících Kč)               I
I                                      I
I              I----------------------I             I
I              I     IČ     I             I
I              I----------------------I             I
I Název, sídlo, právní   I           I             I
I forma účetní jednotky  I----------------------I             I
I I----------------------I                          I
I I  .............   I                          I
I I----------------------I                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
                       I-------I----------------------I
                       I Číslo I    Činnosti    I
                       I řádku I--------I-------------I
                       I    I hlavní I hospodářská I
                       I-------I--------I-------------I
                       I    I  1  I   2   I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I A.  I Náklady               I  1  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I I.  I Spotřebované nákupy a nakupované  I  2  I    I       I
I    I služby               I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 1. Spotřeba materiálu, energie a  I  3  I    I       I
I    I ostatních neskladovaných dodávek  I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 2. Prodané zboží          I  4  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 3. Opravy a udržování        I  5  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 4. Náklady na cestovné       I  6  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 5. Náklady na reprezentaci     I  7  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 6. Ostatní služby          I  8  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I II. I Změny stavu zásob vlastní činností I  9  I    I       I
I    I a aktivace             I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 7. Změna stavu zásob vlastní    I 10  I    I       I
I    I činnosti              I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 8. Aktivace materiálu, zboží a   I 11  I    I       I
I    I vnitroorganizačních služeb     I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 9. Aktivace dlouhodobého majetku  I 12  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I III. I Osobní náklady           I 13  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 10. Mzdové náklady         I 14  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
    I    I 11. Zákonné sociální pojištění   I 15  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 12. Ostatní sociální pojištění   I 16  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 13. Zákonné sociální náklady    I 17  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 14. Ostatní sociální náklady    I 18  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I IV. I Daně a poplatky           I 19  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 15. Daně a poplatky         I 20  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I V.  I Ostatní náklady           I 21  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 16. Smluvní pokuty, úroky z     I 22  I    I       I
I    I prodlení, ostatní pokuty a penále  I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 17. Odpis nedobytné pohledávky   I 23  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 18. Nákladové úroky         I 24  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 19. Kursové ztráty         I 25  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 20. Dary              I 26  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 21. Manka a škody          I 27  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 22. Jiné ostatní náklady      I 28  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I VI. I Odpisy, prodaný majetek, tvorba a  I 29  I    I       I
I    I použití rezerv a opravných položek I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 23. Odpisy dlouhodobého majetku   I 30  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 24. Prodaný dlouhodobý majetek   I 31  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 25. Prodané cenné papíry a podíly  I 32  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 26. Prodaný materiál        I 33  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 27. Tvorba a použití rezerv a    I 34  I    I       I
I    I opravných položek          I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I VII. I Poskytnuté příspěvky        I 35  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 28. Poskytnuté členské příspěvky a I 36  I    I       I
I    I příspěvky zúčtované mezi organ.   I    I    I       I
I    I složkami              I    I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I VIII. I Daň z příjmů            I 37  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I    I 29. Daň z příjmů          I 38  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I Náklady celkem               I 39  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I B.  I Výnosy               I 40  I    I       I
I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I
I I.  I Provozní 
dotace
I 41 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 1. Provozní
dotace
I 42 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I II. I Přijaté příspěvky I 43 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi I 44 I I I I I organizačními složkami I I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 3. Přijaté příspěvky (dary) I 45 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 4. Přijaté členské příspěvky I 46 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I III. I Tržby za vlastní výkony a za zboží I 47 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I IV. I Ostatní výnosy I 48 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 5. Smluvní pokuty, úroky z I 49 I I I I I prodlení, ostatní pokuty a penále I I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 6. Platby za odepsané pohledávky I 50 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 7. Výnosové úroky I 51 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 8. Kursové zisky I 52 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 9. Zúčtování fondů I 53 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 10. Jiné ostatní výnosy I 54 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I V. I Tržby z prodeje majetku I 55 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 11. Tržby z prodeje dlouhodobého I 56 I I I I I nehmotného a hmotného majetku I I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 12. Tržby z prodeje cenných papírů I 57 I I I I I a podílů I I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 13. Tržby z prodeje materiálu I 58 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 14. Výnosy z krátkodobého I 59 I I I I I finančního majetku I I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I I 15. Výnosy z dlouhodobého I 60 I I I I I finančního majetku I I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I Výnosy celkem I 61 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I C. I Výsledek hospodaření před zdaněním I 62 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I I D. I Výsledek hospodaření po zdanění I 63 I I I I-------I-------------------------------------I-------I--------I-------------I Pozn. Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za hlavní činnost a za hospodářskou činnost se neuvádějí. I----------------------------------------------------------------------------I I Podpisový záznam statutárního orgánu (odpovědné osoby): I I I I Okamžik připojení podpisového záznamu: I I I I----------------------------------------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,               I
I ve znění pozdějších předpisů.                       I
I                Rozvaha                   I
I             ve zkráceném rozsahu     Název, sídlo, právní I
I            I----------------------I   forma účetní jednotky I
I            I k .............20.. I              I
I            I----------------------I              I
I              (v celých tis. Kč)                I
I                                          I
I            I----------------------I              I
I            I     IČ     I              I
I            I----------------------I              I
I            I           I              I
I            I----------------------I              I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
                            I----------I----------I
                            I Stav k I Stav k I
                            I prvnímu I posled. I
                            I  dni  I  dni  I
                            I účet.  I účet.  I
                            I období I období I
                            I----------I----------I
                            I  1   I  2   I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I            AKTIVA             I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I A. Dlouhodobý majetek celkem             I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem        I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem         I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I III. Dlouhodobý finanční majetek celkem       I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem      I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I B. Krátkodobý majetek celkem             I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I I. Zásoby celkem                   I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I II. Pohledávky celkem                I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I III. Krátkodobý finanční majetek celkem       I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I IV. Jiná aktiva celkem                I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I AKTIVA CELKEM                    I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I            PASIVA             I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I A. Vlastní zdroje celkem               I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I I. Jmění celkem                   I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I II. Výsledek hospodaření celkem           I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I B. Cizí zdroje celkem                I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I I. Rezervy celkem                  I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I II. Dlouhodobé závazky celkem            I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I III. Krátkodobé závazky celkem            I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I IV. Jiná pasiva celkem                I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
I PASIVA CELKEM                    I     I     I
I------------------------------------------------------I----------I----------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Podpisový záznam statutárního            Okamžik připojení   I
I orgánu (odpovědné osoby):              podpisového záznamu: I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
V případě
přílohy v účetní závěrce
je nutné zdůraznit, že příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6 zákona o účetnictví. V souladu s ustanovením § 29 vyhlášky č. 504/2002 Sb. příloha v účetní závěrce se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací.
Účetní jednotky v příloze v účetní závěrce uvedou údaje podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví a údaje, jimiž vysvětlují a doplňují informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotky sestavují přílohu s ohledem na zvláštní právní předpisy.
Účetní jednotky kromě informací uvedených v § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. uvedou i všechny další informace, které jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce podle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb.
I----------------------------------------------------------------------------I
I Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,               I
I ve znění pozdějších předpisů.                       I
I             VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY               I
I             ve zkráceném rozsahu    Název, sídlo, právní I
I            I----------------------I   forma účetní jednotky I
I            I k .............20.. I              I
I            I----------------------I              I
I              (v celých tis. Kč)                I
I                                      I
I            I----------------------I              I
I            I     IČ     I              I
I            I----------------------I              I
I            I           I              I
I            I----------------------I              I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I          Název položky           I    Činnosti    I
I                           I--------I-------------I
I                           I hlavní I hospodářská I
I                           I--------I-------------I
I                           I  1  I   2   I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I A. NÁKLADY                     I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I I. Spotřebované nákupya nakupované služby      I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I III. Osobní náklady                 I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I IV. Daně a poplatky                 I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I V. Ostatní náklady                 I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití    I    I       I
I rezerv a opravných položek             I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I VII. Poskytnuté příspěvky              I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I VIII. Daň z příjmů                 I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I Náklady celkem                   I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
    I B. VÝNOSY                      I    I       I
I-----------------------------------------------------I--------I-------------I
I I. Provozní 
dotace
I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I II. Přijaté příspěvky I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I III. Tržby za vlastní výkony a zboží I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I IV. Ostatní výnosy I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I V. Tržby z prodeje majetku I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I Výnosy celkem I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I C. Výsledek hospodaření před zdaněním I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I D. Výsledek hospodaření po zdanění I I I I-----------------------------------------------------I--------I-------------I I----------------------------------------------------------------------------I I Podpisový záznam statutárního Okamžik sestavení: I I orgánu (odpovědné osoby): I I I I Okamžik připojení podpisového záznamu: I I I I----------------------------------------------------------------------------I
Závěrem konstatuji, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby
účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí.
Zobrazení je věrné
, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě zákona o účetnictví.
Zobrazení je poctivé
, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá.