Informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2020

Vydáno: 20 minut čtení

V sociálním pojištění nedochází v roce 2020, na rozdíl od minulých let, k zásadním věcným změnám; podstatnější věcnou změnou je v oblasti nemocenského pojištění zavedení tzv. elektronické neschopenky. Změny, které v sociálním pojištění nastávají, mají parametrický charakter a vyplývají z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, tj. všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Tyto parametrické změny se týkají nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojistného na sociální pojištění.

Informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2020
JUDr.
Jan
Přib
 
Stanovení nových parametrů
Hodnoty uvedených základních parametrů používaných v roce 2020 stanovilo
nařízení vlády č. 260/2019 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020. Podle tohoto nařízení všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 činí 32 510 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0715. Tyto hodnoty umožňují stanovit též další významný prvek používaný zejména v oblasti pojistného na sociální pojištění (tj. pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), a to průměrnou mzdu, která pro rok 2020 činí 34 835 Kč.
 
Pojistné na sociální pojištění v roce 2020
 
Maximální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ
zaměstnance
a
osoby samostatně výdělečně činné
činí 48násobek průměrné mzdy. V
roce 2020
maximální vyměřovací základ činí částku
1 672 080 Kč
. V roce 2019 činil maximální vyměřovací základ 1 569 552 Kč.
 
Pravděpodobná výše pojistného
Průměrná mzda se používá dále pro stanovení
pravděpodobné výše pojistného.
V případě, že zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodali stanovený přehled o pojistném, okresní správa sociálního zabezpečení stanoví rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného. Okresní správa sociálního zabezpečení přitom vychází, nemůže-li výši příjmů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných stanovit jinak, z fiktivního měsíčního příjmu, kterým je 1,5násobek průměrné mzdy, tedy pro rok 2020 částka
52 253 Kč
. Penále se v případě dluhu na pojistném bude tedy stanovovat z této částky.
 <