Oprava základu daně v roce 2019

Vydáno: 18 minut čtení

Pravidla pro opravu základu daně jsou upravena v § 42 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), a to v návaznosti na § 36 zákona o DPH . Novelou zákona o DPH , která je součástí daňového balíčku (poznámka autora: novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v prosinci roku 2018 a zřejmě nabyde účinnosti v průběhu I. čtvrtletí 2019), budou pravidla pro opravu základu daně novelizována. V následujícím článku jsou nejprve stručně vysvětlena základní novelizovaná pravidla pro stanovení základu daně, na něž navazují podmínky, za nichž se provádí oprava základu daně. Praktické postupy při opravě základu daně podle novelizovaného znění zákona o DPH ve srovnání s dosavadním stavem jsou vysvětlena na příkladech.

Oprava základu daně v roce 2019
Ing.
Václav
Benda
 
Základ daně
Pravidla pro stanovení základu daně vyplývají v návaznosti na směrnici 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), z § 36 zákona o DPH. Základem daně je podle § 36 odst. 1 zákona o DPH obecně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo případně od třetí osoby. Tato částka se snižuje o daň, tj. z částky bez daně se daň vypočte jako přirážka odpovídající příslušné sazbě daně. Z uvedené formulace vyplývá, že v případě, že plátci není příslušná sjednaná cena za zdanitelné plnění uhrazena, základem daně je tato částka, kterou měl za zdanitelné plnění obdržet. Pokud plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, základem daně je podle § 36 odst. 2 zákona o DPH částka přijaté úplaty snížená o daň.
V § 36 odst. 3 zákona o DPH je v souladu s čl. 78 směrnice o DPH stanoveno, co zahrnuje základ daně. Podle tohoto odstavce musí být do základu daně zahrnuty jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění, tj. např. spotřební daň, clo, daň z elektřiny apod. Do základu daně se zahrnovala podle dosavadního znění zákona o DPH také
dotace
k ceně, jejíž definice vyplývala z § 4 odst. 1 písm. k) zákona o DPH. Novelou zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku, se pojem
dotace
k ceně podřazuje pojmu „úplata“, ale na pravidla pro stanovení základu daně nemá mít