Ing. Václav Benda

 • Článek
V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro osvobození od daně při dodání pozemků a podmínky, za nichž je dodání stavebního pozemku zdanitelným plněním. V dalším textu je vysvětleno, za jakých podmínek je osvobozeno od daně dodání pozemků, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a kdy se jedná o zdanitelné plnění. V závěru je vysvětleno, za jakých podmínek je možno při dodání pozemku uplatnit volitelný režim zdanění a návazně režim přenesení daňové povinnosti.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
Osoba povinná k dani se stává plátcem ze zákona nebo dobrovolně za podmínek stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Plátcem daně se může stát pouze osoba povinná k dani, která je vymezena v § 5 zákona o DPH ve vazbě na čl. 9 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH “). V posledních letech byla pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátců daně novelizacemi zákona o DPH upravována. Poslední doplnění pravidel pro registraci plátců daně bylo provedeno novelou zákona o DPH provedenou zákonem č. 355/2021 Sb. , která nabyla účinnosti od 1. 10. 2021. V článku jsou shrnuta aktuálně platná pravidla pro registraci plátců daně v roce 2022 a upozorněno na očekávané změny, které by měly být provedeny s účinností od 1. 1. 2023. Nejprve je vysvětleno vymezení osob povinných k dani a návazně pravidla pro jejich registraci ze zákona, a to zejména při překročení limitu obratu. Návazně jsou vysvětleny další případy, kdy registrační povinnost vyplývá ze zákona a podmínky pro dobrovolnou registraci.
Vydáno: 14. 06. 2022
 • Článek
V následujícím článku jsou nejprve vymezeny podmínky, za nichž se uplatní osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u dodání zdravotního zboží. V další části textu je vysvětleno, kdy je dodání zdravotnických prostředků zdanitelným plněním a zejména, za jakých podmínek se při jejich dodání podle aktuálně platného znění zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), uplatní první snížená sazba daně. Vysvětleno je také, ve kterých případech je možno chápat poskytnutí zdravotnických prostředků jako doplňkové plnění k poskytnutí zdravotní služby, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. V závěru článku je shrnuto, kdy bylo nebo je možno využít prominutí daně při dodání zdravotnických prostředků v souvislosti s COVID-19.
Vydáno: 02. 06. 2022
 • Článek
V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu po úpravách provedených s účinností od 1. 1. 2022.
Vydáno: 19. 04. 2022
 • Článek
Dodání zboží v řetězci je specifickým způsobem obchodování se zbožím v rámci Evropské unie, při němž je předmětné zboží dodáno od prodávajícího konečnému kupujícímu tak, že zboží je přímo přepraveno od prodávajícího tomuto kupujícímu, ale prodávající jej nefakturuje přímo kupujícímu, ale jiné osobě, obvykle obchodníkovi, který předmětné zboží nakoupí a se ziskem prodá, a to případně ještě přes další prostředníky. Při uplatňování DPH při dodání zboží v řetězci je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), která vycházejí ze směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH . Klíčovou záležitostí pro správné uplatnění DPH u těchto obchodů je určení místa plnění jak pro prodávajícího a další prostředníky, kteří dodávají předmětné zboží, a s tím spojené přiřazení přepravy a návazné posouzení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a také s uplatněním osvobození od daně při intrakomunitárním dodání zboží. V článku jsou nejprve vysvětleny základní pojmy související s dodáním zboží v řetězci a návazně vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci. V dalším textu jsou s využitím příkladů vysvětleny praktické postupy uplatnění DPH při dodání zboží v řetězci, a to jak při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu, tak i při pořízení zboží z jiného členského státu v tuzemsku, které bylo dodání formou dodání v řetězci.
Vydáno: 12. 04. 2022
 • Článek
V následujícím článku je nejprve vymezen předmět DPH u plynu a elektřiny a vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění při jejich dodání, která vyplývají ze směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH “). V návaznosti na to jsou vysvětlena základní pravidla pro uplatnění DPH při dodání plynu a elektřiny v tuzemsku a také pravidla při jejich intrakomunitárním dodání a dovozu a vývozu. Vysvětlena jsou také základní pravidla, za nichž se při dodání plynu a elektřiny v tuzemsku uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. V závěru článku jsou vysvětleny dopady prominutí daně na základě rozhodnutí ministryně financí v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
Vydáno: 21. 03. 2022
 • Článek
Dotaz OSVČ prodává zvukové efekty. Odměny za prodej dostává od prodejců, kteří zprostředkovávají prodej těchto produktů přes e-shopy. Tyto e-shopy mají sídla jak ve státech EU, tak ve třetích zemích. Odměny dostává prostřednictví PayPal. Zvukové efekty přes tyto e-shopy nakupuje kdokoliv, tedy jak osoby povinné k dani, tak i osoby nepovinné k dani. Přijaté odměny jsou poníženy o provize e-shopu. Pokud se jedná o jednorázový výkup internetovou službou – společností, tak OSVČ vystavuje fakturu (společnost pak tyto zvukové efekty vlastní a přeprodává si je dál a OSVČ z toho už žádný další příjem nemá). Tyto společnosti jsou jednak ze zemí EU, tak i ze třetích zemí Hledisko DPH: Počítají se prodeje přes zahraniční e-shopy a prodeje přes faktury zahraničním společnostem do obratu pro registraci k DPH? Určuje se místo plnění dle § 9 zákona o dani z přidané hodnoty ? Případně měla se tato OSVČ zaregistrovat jako identifikovaná osoba? Hledisko daně z příjmu fyzických osob: OSVČ uplatňuje výdaje paušálem. Odměny od prodejců přes e-shop by se měly zdaňovat neponížené o provize?
Vydáno: 04. 03. 2022
 • Článek
Plyn a elektřina jsou pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “) chápány jako specifické druhy zboží. Při uplatňování DPH při jejich dodání se tedy postupuje podle příslušných ustanovení zákona o DPH , která upravují pravidla pro dodání zboží s tím, že při dodání plynu a elektřiny je třeba respektovat některá specifika, která se týkají zejména stanovení místa plnění, dne uskutečnění zdanitelného plnění a také uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. V souvislosti se skokovým zdražením plynu a elektřiny na podzim roku 2021 bylo přijato rozhodnutí, kterým mělo být toto zvýšení cen dočasně kompenzováno. Stalo se tak rozhodnutím bývalé ministryně financí, kterým byla prominuta DPH v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 za dodání elektřiny nebo plynu. Toto rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. 10. 2021. V navazující informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu, která byl zveřejněna koncem října 2021, je uveden podrobnější výklad k tomuto rozhodnutí ministryně financí.
Vydáno: 04. 03. 2022
 • Článek
Podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), je dovoz zboží ze třetích zemí s místem plnění v tuzemsku obecně předmětem daně. Ve stanovených případech je však dovoz zboží, a to ve vazbě na příslušné předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) osvobozen od daně. Novelou zákona o DPH , která byla provedena zákonem č. 355/2021 Sb. a nabyla účinnosti od 1. 10. 2021, byly provedeny ve vazbě na změny předpisů EU v daňové a celní oblasti změny v pravidlech pro osvobození od daně při dovozu zboží a byla zavedena nová pravidla pro zdaňování dovozu zboží nízké hodnoty, kterým se rozumí zboží do vlastní hodnoty 150 EUR.
Vydáno: 22. 02. 2022
 • Článek
V článku jsou stručně vysvětlena pravidla platná pro vracení daně ve vztahu k Velké Británii, která platila v přechodném období, tj. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021, a v další části textu aktuálně platná pravidla pro vracení daně zahraničním osobám, mezi něž od 1. 1. 2021 patří také osoby povinné k dani usazené ve Velké Británii.
Vydáno: 31. 01. 2022
 • Článek
V následujícím článku jsou nejprve vymezeny nové základní pojmy, kterými jsou prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku. Návazně jsou pro tyto způsoby prodeje zboží vysvětlena nová pravidla pro určení místa plnění. V další části jsou s využitím příkladů uvedena poučení pro uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku z tuzemska do jiného členského státu, a naopak z jiného členského státu do tuzemska. V závěrečné části textu jsou shrnuta pravidla pro uplatňování DPH při prodeji dovezeného zboží na dálku s místem plnění v tuzemsku.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
V následujícím článku jsou vysvětleny nejprve aktuálně základní podmínky, za nichž může plátce jako věřitel provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. Návazně jsou vysvětlena navazující pravidla pro provádění navazující opravy odpočtu daně ze strany dlužníka, který je plátcem, vůči němuž byla oprava základu daně ze strany věřitele provedena, a postup dlužníka při snížení odpočtu daně v souvislosti se zrušením registrace plátce.
Vydáno: 13. 12. 2021
 • Článek
Dotaz Mám vystavit zálohovou fakturu ve výši 50 % budoucí konečné ceny za dodávku zboží polskému plátci DPH. Zálohová faktura bude tedy bez DPH. Uvedu ji do našeho kvartálního DPH, dále do měsíčního souhrnného hlášení. Je potřeba něco dále udělat v souvislosti s vystavením zálohové faktury a následně s její přijatou úhradou z Polska? Faktura nebude uvedena ve čtvrtletním kontrolním hlášení?
Vydáno: 10. 12. 2021
 • Článek
Dotaz Plátce A vlastní areál, ve kterém se jezdí na motokárách (závodní dráha). Areál dlouhodobě pronajímá (s DPH) jinému plátci B, který areál provozuje. Plátce B (provozovatel) pak poskytuje areál jiným osobám (právnickým i fyzickým) k různým sportovním a jiným činnostem. Prosím o vyhodnocení, jaká sazba by se měla u jednotlivých služeb aplikovat a proč, jsou na to totiž v praxi různé názory. Pojmem „fakturace“ je myšlen zjednodušený daňový doklad (do 10 000 Kč včetně) pro jednu osobu nebo faktura nějaké právnické osobě. Doposud uplatňujeme (jako provozovatel) u všech činností základní sazbu daně (21 %), ale byli jsme upozorněni, že by se měla uplatňovat druhá snížená sazba daně (10 %) s odkazem na přílohu č. 2a zákona o DPH od 1. 7. 2020, CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11. Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží. Činnosti: a) Pronájem motokárové dráhy krátkodobý do 48 hodin/celý okruh, ale bez poskytnutí našich motokár. b) Fakturujeme podnájem části areálu krátkodobý do 48 hodin. c) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami bez instruktora. d) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami s instruktorem. e) Fakturujeme účast závodníků na námi pořádaných závodech (provozovatel uspořádá závod a jednotliví závodníci nebo právnická osoba, kteří se přihlásí, platí za účast na závodě „startovné“). f) Fakturujeme jednotlivé jízdy na našich motokárách pod vedením našich instruktorů. g) Fakturujeme pronájem půjčovny včetně motokár bez našich instruktorů. Pronájmem půjčovny je myšleno pronájem motokárové dráhy včetně terminálu, který sleduje rychlost motokár a počet kol a vyhodnocuje pořadí závodníků, závodníci jezdí na našich motokárách, které jsou ve vlastnictví provozovatele.
Vydáno: 10. 12. 2021
 • Článek
Od 1. 1. 2022 nabývají účinností dílčí změny pravidel pro aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu, který upravuje v § 89 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Tyto změny byly provedeny novelou zákona o DPH , která je součástí zákona č. 343/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Tato novela nabyla účinnosti z převážné části od 1. 9. 2020, ale změna pravidel pro aplikaci zvláštního režimu pro cestovní službu měla záměrně odloženou účinnost až od 1. 1. 2022. V článku jsou vysvětleny principy uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH , který spočívá ve zdanění přirážky poskytovatele cestovní služby, s upozorněním na nejvýznamnější změny, které vyplývají ze schválené novelizace zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2022.
Vydáno: 10. 12. 2021
 • Článek
V článku jsou nejprve stručně vysvětlena obecná základní pravidla pro uplatňování daně při dovozu zboží, která se novelou zákona nemění. V návaznosti na to jsou vysvětleny podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží a základní principy nového zvláštního režimu pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
V článku jsou nejprve vymezeny nové základní pojmy používané v souvislosti s dodáním zboží za použití elektronického rozhraní. Návazně je s využitím příkladů vysvětlena praktická aplikace nových pravidel pro dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní, a to jak při prodeji dovezeného zboží, tak i při dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k dani na území EU. V závěrečné části textu jsou shrnuta pravidla pro registraci provozovatele elektronického rozhraní a zahraniční osoby a vedení evidence pro účely DPH.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Zvláštní režim jednoho správního místa byl v návaznosti na změnu pravidel pro stanovení místa plnění u tzv. digitálních služeb, tj. při poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani zaveden od 1. 1. 2015.
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
Hlavním smyslem zvláštního režimu jednoho správního místa je usnadnit plnění daňových povinností poskytovatelům vybraných plnění. Od 1. 7. 2021 nabyly účinnosti změny směrnice Rady 2006/112/ES , o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH “) a navazujícího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen „prováděcí nařízení ke směrnici o DPH“), kterým se zavádějí nová pravidla pro uplatňování DPH v oblasti elektronického obchodování. Tato nová pravidla se promítají do právního řádu novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), a navazující novelou celního zákona , které měly nabýt účinnosti také od 1. 7. 2021, ale při jejich projednávání a schvalování došlo k časovému posunu účinnosti až od následujícího dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Touto novelou se ve vazbě na výše uvedené předpisy EU upravují zejména pravidla pro prodej zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní a také pro dovoz zboží nízké hodnoty. Zároveň se rozšiřuje využití zvláštního režimu jednoho správního místa, které bývá označováno také jako One-Stop-Shop (OSS). Podle informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021, která byla zveřejněna GFŘ 21. 6. 2021 na webových stránkách Finanční správy ČR, mohly daňové subjekty již od 1. 7. 2021 při aplikaci zvláštního režimu jednoho správního místa postupovat podle novelizovaných pravidel, a to na základě přímého účinku směrnice o DPH až do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této novely zákona o DPH . V tomto období bylo možno podle GFŘ také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH . V článku jsou nejprve shrnuta nově platná obecná pravidla pro zvláštní režim jednoho správního místa a návazně jsou vymezena vybraná plnění, u nichž je možné od 1. 7. 2021 tento zvláštní režim využívat. Návazně jsou stručně shrnuty podmínky pro registraci do tohoto zvláštního režimu a pravidla pro podávání daňových přiznání. V dalších částech je s využitím příkladů vysvětlena praktická aplikace zvláštního režimu jednoho správního místa, a to v případě režimu mimo Evropskou unii, režimu Evropské unie a nového dovozního režimu.
Vydáno: 10. 09. 2021
 • Článek
Společnost vlastní bytový dům, který pronajímá nájemníkům – b. j. a také podnikatelům pro provoz např. holičství/kadeřnictví, ordinace lékaře nebo pojišťovny. Pro vytápění objektu a ohřev teplé vody je v prostorách bytového domu kotelna na plyn. Dodavatel plynu nám účtuje spotřebu plynu v základní sazbě 21 %. Nájemníkům účtujeme náklady na plyn (pro vytápění a ohřev vody) rovněž v sazbě DPH 21 %. Prosím o sdělení, zda je daný postup správný. Jedná se o výši sazby daně.
Vydáno: 10. 09. 2021
+ Zobrazit dalších 20