Přeshraniční pronájmy movitých věcí - rozhoduje osoba nájemce z hlediska místa uskutečnění zdanitelného plnění

Vydáno: 8 minut čtení

Majetek či hmotná aktiva nemusí být vždy využívány vlastníkem pro jeho potřebu. Pokud vlastník nemá pro svoji věc využití sám, tak přistupuje k nabídce nevyužité věci do užívání někomu, kdo ji potřebuje. Nedochází tím k převodu vlastnického práva na kupujícího, nýbrž dochází k dočasnému poskytnutí aktiva někomu jinému. Smluvním podkladem je smlouva nájemní s tím, že v nájemním vztahu vystupuje pronajímatel a nájemce.

Přeshraniční pronájmy movitých věcí – rozhoduje osoba nájemce z hlediska místa uskutečnění zdanitelného plnění
Ing.
Vladimír
Zdražil
Jde o smlouvu úplatnou a za přenechání věci do užívání je hrazeno ze strany nájemce pronajímateli nájemné. To je velmi zjednodušená a stručná teorie mapující princip nájemních, podnájemních, případně pachtovních smluv. Jak postupovat v případě, že do nájemních smluv vstupuje přeshraniční prvek? Jinými slovy, kde je místo uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že nájemce či pronajímatel jsou z jiných států?
Nájemní smlouvy jsou přirozeně smlouvami úplatnými a plnění sjednávané smluvními stranami ve smlouvě (nájemné) je tzv. zdanitelným plněním. Nájemné je bezpochyby službou a nelze jej považovat za dodání zboží. Služby jsou z hlediska uplatňování daně z přidané h