Otázky a odpovědi: Odpovědná osoba a exekuce

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve společnosti s r. o. máme jako odpovědnou osobu člověka, který tuto funkci vykonává bezúplatně. Tento člověk má ale jako fyzická osoba několik exekucí – je možné, že by se jeho exekuce mohly nějak dotknout firmy, popř. firemního majetku?

Otázky a odpovědi: Odpovědná osoba a exekuce
JUDr.
Vlasta
Víghová
Předpokládám, že pod pojmem „odpovědná osoba“ tazatel myslí tzv. odpovědného zástupce dle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.
Pokud odpovědný zástupce pro určitou živnost splňuje veškeré podmínky kladené na něj živnostenským zákonem a ev. dalšími právními předpisy, nemá dle mého názoru skutečnost, že proti takovému odpovědnému zástupci jako fyzické osobě jsou vedeny
exekuce
, žádný bezprostřední vliv na majetek společnosti, pro kterou odpovědný zástupce tuto funkci vykonává.
Na druhou stranu je však třeba si uvědomit, že ustanovení takové osoby do funkce odpovědného zástupce s sebou nese určitá rizika. Např. pokud by daná osoba nevykonávala funkci odpovědného zástupce řádně a společnosti by z toho vznikla škoda (např. ve formě sankce uložené živnostenským úřadem), bylo by velmi obtížné tuto škodu fakticky na odpovědném zástupci vymáhat.
Odpovědný zástupce, proti kterému je vedeno několik exekucí, nepřispívá samozřejmě ani k dobrému jménu a dobré pověsti společnosti, pro kterou funkci vykonává.
V neposlední řadě mohou vznikat nepříjemná nedorozumění též v případě, pokud by např. některý z exekutorů chtěl postihovat pohledávky odpovědného zástupce na výplatu odměny za výkon této funkce, protože by v takovém případě musela společnost vysvětlovat, proč je funkce vykonávána bezúplatně apod.