Úvěry a zápůjčky v cizí měně

Vydáno: 7 minut čtení

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Jsou situace, kdy firma přijímá, případně i poskytuje určité finanční výpomoci v cizích měnách. Jak firma postupuje při účtování přijatých úvěrů a jiných finančních výpomocí v cizích měnách a také jak firma postupuje při účtování poskytnutých zápůjček a úvěrů v cizí měně?

Úvěry a zápůjčky v cizí měně
Ing.
Zdenka
Cardová,
účetní poradkyně
 
Přijaté úvěry a finanční výpomoci v cizí měně
Základní členění přijatých úvěrů a finančních výpomocí je na dlouhodobé a krátkodobé. Další členění v rámci těchto skupin je členění podle jednotlivých věřitelů a členění úvěrů v české a v cizích měnách. Přijaté úvěry a finanční výpomoci jsou obsaženy v několika účtových skupinách.
 
Krátkodobé úvěry (účtová skupina 23)
Účtuje se zde na základě oznámení úvěrové instituce o přijatých nebo provedených platbách (na základě
výpisu z účtů
). Krátkodobé úvěry se poskytují nejvýše na dobu jednoho roku; analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů.
Souvztažným zápisem k účtu úvěrů je zápis na příslušném účtu účtové skupiny
22 – Peněžní prostředky na účtech
. Uhradí-li úvěrová instituce dluh vůči dodavateli přímo z úvěru, zaúčtuje se poskytnutý úvěr ve prospěch příslušného úvěru (Dal) se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin závazků (MD).
 
Krátkodobé finanční výpomoci (účtová skupina 24)
Účtují se zde krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté účetní jednotce
jinými osobami než úvěrovými institucemi
(třetími osobami) a společníky obchodních korporací.
 
Dlouhodobé úvěry (účtová skupina 46)
Účtuje se zde o úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobý

Související dokumenty