Vydané faktury v cizí měně

Vydáno: 8 minut čtení

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny; velmi často však prodávají (i nakupují) v cizích měnách, nejen zahraničním, ale i tuzemským obchodním partnerům. V případě prodeje v cizí měně je tedy nutné pro zaúčtování obchodního případu provést přepočet cizí měny na měnu českou. Jak je tomu s přepočtem vystavené faktury v cizí měně na měnu českou; přesněji – ke kterému dni se přepočet provede a jaký kurs se použije?

Vydané faktury v cizí měně
Ing.
Zdenka
Cardová,
účetní poradkyně
 
Okamžik uskutečnění účetního případu (rozhodný den pro přepočet cizí měny na českou)
Český účetní standard pro podnikatele č. 001-Účty a zásady účtování na účtech uvádí:
Pro potřeby
oceňování pohledávek vyjádřených v cizí měně
ke dni jejich vzniku
lze
za okamžik uskutečnění účetního případu považovat
u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu,
u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
Standard tedy u pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně doporučuje, aby za okamžik uskutečnění účetního případu byl považován den vystavení nebo přijetí faktury.
Je na rozhodnutí účetní jednotky, jakým způsobem
vnitřním předpisem
vymezí okamžik uskutečnění účetního případu (je samozřejmé, že v rámci možných pravidel).
 
Kurs pro přepočet cizí měny na českou k okamžiku uskutečnění účetního případu
Při přepočtech je třeba respektovat pravidla, která stanoví zejména zákon č. 563/1991 Sb., o ú