Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2018

Vydáno: 24 minut čtení

V oblasti sociálního pojištění dochází v roce 2018 k podstatnějším věcným změnám a dále dochází, jako každý rok, ke změnám základních parametrů; všechny tyto změny se týkají nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojistného na sociální pojištění.

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2018
JUDr.
Jan
Přib
působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí
Věcné změny přitom nastávají s různou účinností v průběhu roku 2018. Parametrické změny nastávají od 1. ledna 2018 a vyplývají z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, tj. všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Hodnoty těchto základních parametrů používaných v roce 2018 stanovilo
nařízení vlády č. 343/2017 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018. Podle tohoto nařízení všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 činí 28 250 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0612 (od těchto hodnot se pak na základě daných pravidel v jednotlivých zákonech odvíjí stanovení dalších prvků, například výše redukčních hranic a výše průměrné mzdy, která činí 29 979 Kč).
 
1. Změny v nemocenském pojištění
V oblasti nemocenského pojištění dochází v roce 2018 zejména k zavedení dvou nových dávek, ke změnám sazeb nemocenského a ke stanovení nových redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu.
 
1.1 Zavedení nových dávek nemocenského pojištění
 
1.1.1 Dávka otcovské poporodní péče
S účinností
od 1. února 2018
je zavedena nová dávka, a to „dávka otcovské poporodní péče“ (takto zní zákonný název nové dávky). Tato dávka byla zavedena na základě zákona č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro tuto dávku je v zákoně o nemocenském pojištění zavedena legislativní zkratka
otcovská,
kterou se v praxi tato nová dávka běžně také označuje (nepřesně se někdy hovoří také o „otcovské dovolené“).
Nárok
na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, a pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě nedosáhlo 7 let věku. Za otce dítěte se považuje muž zapsaný jako otec dítěte v matrice do knihy narození. U OSVČ je podmínkou nároku dále splnění čekací doby, tj. účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu aspoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.
Podpůrčí doba
u otcovské činí 1 týden a začíná nástupem na otcovskou, tj. dnem, který určí pojištěnec v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
Výše
otcovské činí 70 % denního vyměřovacíh