Stručně a prakticky k zápisu z jednání valné hromady s. r. o. a listiny přítomných

Vydáno: 10 minut čtení

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, přesněji pak korporací dle § 210 a n. OZ , neboť je tvořena společenstvím osob. I přes uvedenou definici zákon připouští existenci jednočlenných korporací. V rámci právní úpravy obchodních korporací dovoluje ZOK existenci jednočlenných společností pouze v případě kapitálových společností (s. r. o. a a.s.), nikoli společností osobních (v. o. s. a k. s.).

Stručně a prakticky k zápisu z jednání valné hromady s. r. o. a listiny přítomných
JUDr.
Eva
Benešová
LL. M.,
advokátka, Nezkusilová – Benešová, advokátní kancelář
Kapitálové společnosti jsou charakteristické povinnou tvorbou základního kapitálu a dále tím, že všichni společníci, resp. akcionáři, jsou povinni k majetkové účasti na společnosti, a to prostřednictvím vkladu do základního kapitálu společnosti. Ačkoli s účinností ZOK došlo k redukci významu základního kapitálu společnosti s ručením omezeným na naprosté minimum, povinnost jeho tvorby nadále existuje, byť v minimální výši jedné koruny české, resp. v případě více společníků, dvou či více korun českých. Kapitálové společnosti mají vyjma povinnosti tvorby základního kapitálu ještě jedno společné: Jejich nejvyšším orgánem je valná hromada.
Valnou hromadu s. r. o. lze definovat jako kolektivní orgán tvořený všemi společníky s. r. o., jejímž prostřednictvím (vyjma rozhodování
per rollam
) vykonávají tito společníci své právo podílet se na řízení společnosti. Valnou hromadu tvoř