Přechodné účty aktiv a pasiv v příkladech

Vydáno: 9 minut čtení

Jednou ze základních účetních zásad je tzv. akruální princip, neboli zásada časové a věcné souvislosti. Tato zásada vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen takové výnosy a náklady, které s ním úzce souvisí.

Přechodné účty aktiv a pasiv v příkladech
Bc.
Michaela
Hauzarová
je účetní a ekonomickou poradkyní
Účetní jednotky časově rozlišují náklady a výnosy prostřednictvím přechodných účtů aktiv (A) a pasiv (P), které jsou v účtové osnově pro podnikatele zařazeny do účtové skupiny 38.
Přechodné účty aktiv a pasiv jsou rozvahové účty, které lze dále členit na:
Účty časového rozlišení, kdy známe účel, období i přesnou výši částky:
-
381-Náklady příštích období (A),
-
382-Komplexní náklady příštích období (A),
-
383-Výdaje příštích období (P),
-
384-Výnosy příštích období (P),
-
385-Příjmy příštích období (A);
Dohadné účty, kdy nejčastěji známe pouze účel a období