K novele insolvenčního zákona s účinností od 1. 7. 2017, 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím článku čtenáře seznámím s nejvýznamnějšími změnami v oblasti insolvenčního práva, které souvisí s novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017, provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. Tato novela poměrně podstatně mění dosavadní přístup mimo jiné k institutu oddlužení, dále bylo cílem zákonodárce efektivněji bránit podávání šikanózních insolvenčních návrhů, které insolvenční navrhovatel - věřitel podá nikoli s cílem řešit úpadek dlužníka v souladu s § 1 vymezujícím zaměření insolvenčního zákona , ale s cílem dlužníka poškodit, případně jej přinutit k právnímu jednání směřujícímu zejména k plnění uplatněné pohledávky.

K novele insolvenčního zákona s účinností od 1. 7. 2017 (1.)
Mgr. Bc.
Hana
Boulová,
je odbornicí na insolvenční právo
Zákonodárce byl při tvorbě novely veden jistě pozitivním záměrem zlepšit právní prostředí insolvenčního práva, avšak v řadě případů zůstala jeho práce tzv. v půli cesty a v některých případech působí novela natolik nešťastně, že zřejmě bude na insolvenčních soudech, aby se v praxi chopily výkladu. V době přípravy tohoto článku byla zároveň v prvním čtení další novela insolvenčního zákona (sněmovní tisk č. 1030/0).
 
K pojmu úpadek
Novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. předně stanovuje novou domněnku pro osvědčení úpadku, a to v rámci § 3 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen „IZ“: Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity podle prováděcího právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků. Výkaz stavu likvidity anebo výhled vývoje likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky, které stanoví prováděcí právní předpis, auditorem, znalcem