K připravované novele insolvenčního zákona

Vydáno: 17 minut čtení

Vládní návrh novely zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon ), byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 785. Následující článek čtenáře stručně seznámí s těmi nejpodstatnějšími změnami, které se v insolvenčním zákoně chystají.

K připravované novele insolvenčního zákona
Mgr. Bc.
Hana
Boulová
je odbornicí na insolvenční řízení
Navržená novela zasahuje do oblasti systému přidělování insolvenčních věcí, klade si za cíl posílit transparentnost dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce, zvýšení celkové transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů, posílení doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek v případě osob, které mají podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, povinně zřízeny datové schránky ve vztahu k insolvenčním soudům (§ 80a) s negativními důsledky pro insolvenčního navrhovatele (§ 97 odst. 4), regulaci subjektů poskytujících služby v souvislosti s oddlužením a intenzivnější ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy a další. Jde o poměrně palčivé problémy, které aplikační praxi stále sužují, nicméně je na čtenáři, aby si sám učinil úsudek o možnosti úspěchu chystané novely v rovině právní praxe.
 
Změny v systému přidělování věcí insolvenčním správcům
V praxi se vyskytuje problém spojený s tím, že insolvenční správci mají často řadu provozoven, ve kterých by teoreticky měli vykonávat svoji činnost, avšak namísto toho, aby se služby insolvenčního správce staly tímto způsobem pro dlužníka přístupnější, vede nárůst počtu provozoven jen k tomu, že insolvenční správci jsou více časově vytíženi přejížděním mezi provozovnami a jen obtížně zajišťují výkon své činnosti ve vztahu k dlužníkům, zejména co do možnosti přímé komunikace. Změnu by měla přinést nová právní úprava v § 25 insolvenčního zákona ve spojení s