Rozdělení zisku ve společnosti s r. o.

Vydáno: 20 minut čtení

Podnikatelé volí často pro své podnikání právní formu společnosti s ručením omezeným, jejíž zakladatelé a posléze společníci mají nárok na odčerpání celého zisku, který firma vytvoří, a současně po splacení svých vkladů, což může být i pouhá jedna koruna, za dluhy s. r. o. neručí. V tomto příspěvku se proto podíváme na to, jak zisk s. r. o. rozdělit mezi jeho společníky, případně další osoby.

Rozdělení zisku ve společnosti s r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
je daňovým poradcem
 
Ekonomické hledisko
Většina účetních závěrek s. r. o. za rok 2015 je již hotova nebo se tak zakrátko stane. Opadne hektické účetní období a jednatelé začnou svolávat valné hromady, kde společníci schválí účetní závěrku, ale hlavně rozhodnou, jak naložit s dosaženým výsledkem hospodaření - ziskem nebo ztrátou. Je přirozené, že společníci mají obvykle zájem o maximální rozdělení zisku s. r. o. do svých vlastních kapes. Nicméně by neměli přehlížet rozumná ekonomická doporučení a samozřejmě ani právní podmínky, jimiž se budeme v dalším textu věnovat.
Firemní ekonom by měl společníkům doporučit, že je vhodné ctít pravidlo vyváženého financování, aby dlouhodobá (stálá) aktiva byla kryta dlouhodobými zdroji - s důrazem na vlastní
kapitál
, protože cizí zdroje (úvěry a zápůjčky) představují jisté riziko. Do úvah o míře vyvedení zisku z firmy je třeba zahrnovat nejen právě uplynulé účetní období, ale i prognózy a budoucí plány, zejména co se týče investičního rozvoje, vývoje platební schopnosti (likvidity), zaúvěrování a zásobového hospodářství. Dobrý hospodář by měl také pamatovat na horší časy a pro případ naléhavé potřeby peněz jich mít vždy určitou část deponovanou například na krátkodobých revolvingových (cyklických) termínovaných vkladech, v běžně obchodovatelných akciích či podílových listech.
Ponechání vyššího vlastního kapitálu může mít nepřímo i daňový význam, a to v případě úvěrů a zápůjček od tzv. spojených osob (zejména od společníků). Jestliže totiž objem takovýchto dluhů převýší více než 4x stav vlastního kapitálu dlužníka, nejsou úroky odpovídající tomuto přesahu daňově účinné. Tento test nízké kapitalizace upravuje § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Rozdělení zisku s. r. o. právně
Rozhodování o rozdělení zisku spadá do výhradní
kompetence
nejvyššího orgánu, kterým je v s. r. o. valná hromada. Postačí přitom prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva požaduje silnější většinu. Zaměříme se přitom na nejžádanější variantu - výplatu podílů na zisku s. r. o. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), pro ni stanoví tři podmínky, které je nutno splnit současně:
1.
Schválená účetní závěrka (§ 34 odst. 1 ZOK):