Ing. Martin Děrgel

Občan Ukrajiny přišel do ČR na vízum strpění v souvislosti s válečným konfliktem a začal pracovat v hlavním pracovním poměru od 22. 8. 2022. Požádal o RZ a vyšel mu vyšší přeplatek daně. Zaměstnanec neměl nemocenskou. Je správně, aby se mu vracela sleva na poplatníka za celý rok 2022, pokud na území ČR byl až od 8. měsíce 2022? Může si jako nerezident požádat o RV? Příklad 2: Občan Ukrajiny přišel do ČR na vízum strpění v souvislosti s válečným konfliktem a začal pracovat v hlavním pracovním poměru od 1.4.2022. Požádal o roční zúčtování daně a má daňový domicil od 1. 12. 2022. Je možné opět přepočítat slevu na poplatníka již od ledna 2022?
Vydáno: 01. 02. 2023
OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, pronajímá byty + ubytovnu. Má od dodavatelů energií předpis na zálohy (platební kalendář), ale zálohy si dobrovolně hradí vyšší. Při platbě uplatní nárok na odpočet DPH podle platebního kalendáře a ostatní zaúčtuje bez nároku na odpočet pouze jako výdaj. Při konečném vyúčtování mu chodí poměrně velké přeplatky, jak prosím zaúčtovat? Konečná faktura je daňovým dokladem, tedy zaúčtuji údaje a DPH, které si vlastně celé neuplatnil ještě FÚ odvede?
Vydáno: 01. 02. 2023
  • Článek
Ve Sbírce zákonů v roce 2022 vyšlo 471 nových právních předpisů a úředních sdělení – více než 9 týdně! Pro srovnání, v roce 2021 to bylo 533 a o rok dříve dokonce 612. Samozřejmě většinu firem, natož běžné občany zajímá pouze malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo nutící k zamyšlení na téma právní stát… My se v tomto přehledovém příspěvku zaměříme na daňové novinky plně schválené zákonodárci v roce 2022, které by dle legislativních zvyklostí a respektu k poplatníkům měly nabýt účinnosti (závaznosti) od 1. 1. 2023. Ovšem realita je méně optimální a často legislativní změny nedávají daňovým subjektům dostatečný čas na seznámení a účinnosti nabývaly již v průběhu roku 2022. A jsou i opačné případy, kdy si již přijatý právní předpis – či několik změnových bodů – počká na nabytí účinnosti třeba i několik let. Pokusíme se v tom udělat pořádek, ať vám nic podstatného ohledně daňových novinek neunikne. Dodejme, že kromě přímých novel daňových zákonů byly přijaty i jejich méně přehledné nepřímé novely ukryté ve zvláštních právních předpisech, a tradičně došlo od 1. 1. 2023 také k řadě tzv. parametrických změn (např. zvýšení minimální a průměrné mzdy). Můžeme předeslat, že nejvýznamnějšími příznivými novinkami roku 2023 bylo zdvojnásobení limitu obratu plátce DPH na 2 miliony Kč, a stejně tak i limitu příjmů OSVČ pro tzv. paušální režim umožňující zbavit se administrativy. A potěšilo také prodloužení možnosti zkrácených mimořádných daňových odpisů hmotného majetku z odpisových skupin 1 a 2 o další dva roky, případně jejich kratšího finančního leasingu. Naopak hodně nepříjemné bylo rozšíření daní z příjmů právnických osob o spornou daň z nadměrného zisku s těžko uvěřitelnou sazbou 60 %, kterou nejspíše čeká tvrdý souboj státních úředníků a dotčených hodně velkých firem před soudy. Nemilé je i rozdělení zmíněného paušálního režimu OSVČ do tří pásem, kterým přísluší jiné výše paušální daně.
Vydáno: 30. 01. 2023
Realitní kancelář plátce DPH poskytuje zprostředkovatelské služby. V minulosti koupila a obratem prodala byt jako osvobozené plnění od DPH. O této transakci bylo účtováno jako o zásobách - nákup a prodej. Také před lety koupila pozemek, který účetní zachytila podobně jako ten byt - jako zásobu. Proběhla tam nějaká studie, byl i záměr stavět a pak rozprodat byty, ale nakonec pozemek po 4 letech prodává ještě jako „nestavební“ bez DPH. Dle mého je velice nevýhodné a také asi nesprávné posuzovat pozemek jako „zásobu“, když již několik let je ve vlastnictví společnosti, byť na účtu 112, řádně se platí daň z nemovitosti. Pro potřeby DPH se jeví jako velice výhodné ho „reklasifikovat“ na majetek 031 a v DPH ho uvést do řádku 51, a tím pádem nekrátit koeficient. Bojím se, aby finanční úřad toto přeúčtování na majetek a z toho plynoucí „DPH výhodu“ nevnímal jako účelové obcházení krácení koeficientu následující rok. Mohu požádat o názor?
Vydáno: 27. 01. 2023
Jakým způsobem mám zaúčtovat zpracování technicko-ekonomické studie (zásobování areálu elektřinou a teplem), zda do služeb, nebo se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek? Není to energetický audit.
Vydáno: 27. 01. 2023
Občan poslal v minulém roce na ukrajinskou ambasádu peněžní dar na nákup zbraní. Pokud od této ambasády neobdrží potvrzení o daru, může tento dar použít ve svém přiznání ke snížení daňové povinnosti? A pokud ano, jakým způsobem prokáže v DPFO odeslání finanční částky?
Vydáno: 25. 01. 2023
Jakým způsobem mají postupovat při podání daňového přiznání Ukrajinci, kteří v ČR pobývají zhruba od března 2022 a během roku 2022 v ČR pracovali? Na finančním úřadě nám bylo řečeno, že si musí daňové přiznání zpracovat sami. Zaměstnavatel jim vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech a občané Ukrajiny si mají najít daňového poradce, aby jim DAP zpracoval. Neumíme si představit, že si při neznalosti českého jazyka budou hledat daňového poradce a ještě k tomu takového, aby mluvil ukrajinsky. Předesíláme, že nemají daňový domicil. Pokud by si o něj nyní zažádali, platil by až od roku 2023 nebo může platit i zpětně za rok 2022 a jak můžou doložit příjmy, které měli zhruba do března na území Ukrajiny? Při vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za organizaci se musí vyplnit příloha č. 2 Vyúčtování "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (daňoví nerezidenti)". Zde se vyžaduje ve sl. 9 číslo daňové identifikace ve státě daňové rezidence a ve sl. 10 typ daňové identifikace. Občané Ukrajiny neví, co po nich požadujeme a nejsme schopni tuto informaci získat. Většinou mají u sebe jen pas a vízum s dočasnou ochranou. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou povinnou náležitostí i mzdového listu, nevíme, jak tuto situaci vyřešit a zda můžeme tento přehled zaslat na FÚ bez těchto údajů aniž by nám hrozil nějaký postih, popř. kde je možné tyto informace získat?
Vydáno: 25. 01. 2023
Česká s. r. o. uzavřela smlouvu se švédskou společností o poskytování pracovníků. Ve smlouvě není přesně uvedeno, zda pracovník bude zaměstnanec nebo OSVČ. Švédská společnost souhlasila s tím, že česká s. r. o. může poskytnout i osobu samostatně výdělečně činnou. Česká s. r. o. vystaví fakturu švédské společnosti za IT služby, které vykonala osoba samostatně výdělečně činná. OSVČ pak vystaví fakturu české s. r. o. za tyto IT služby. IT služby je možné vykonávat odkudkoliv, OSVČ je vykonává ze svého bydliště v Brně. OSVČ zároveň poskytuje IT služby i dalším českým společnostem. Je tento postup v pořádku s ohledem na fakt, že švédská s. r. o. souhlasí s tím, že poskytnutý pracovník nemusí být vlastní zaměstnanec a může být i osoba samostatně výdělečně činná? 
Vydáno: 25. 01. 2023
Společnost plátce DPH uskutečňuje zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně místem plnění v tuzemsku. V letošním roce v červnu a červenci uskutečnila vyjímečně dvě zdanitelná plnění bez nároku na odpočet daně. V tomto období vykazovala příslušné vstupy v přiznání k DPH ve sloupci „krácený odpočet“. Od srpna do konce roku žádné zdanitelné plnění bez nároku na odpočet neuskutečnila ani svou činností nesměřovala k tomu, aby taková plnění uskutečnila. Může od srpna veškeré přijaté vstupy nárokovat v plné výši (všechny vykazovat v přiznání k DPH ve sloupci „v plné výši“)? Nebo i v tomto období, kdy se rozhodla neuskutečňovat žádné plnění bez nároku na odpočet (a ani žádné neuskutečnila), musí u režijních vstupů krátit nárok na odpočet DPH (nájem, telefony, kancelářské potřeby)?
Vydáno: 24. 01. 2023
Dvě osoby vlastní nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, nájem z nemovitosti daní dle § 9 zákona o daních z příjmů, uplatňují paušální výdaje. Jeden spoluvlastník se stane plátcem DPH. Jak postupovat při sepisování smluv, vystavování dokladů na nájemné? Každý spoluvlastník bude vystavovat doklad sám za sebe - jeden s DPH a druhý bez DPH? V případě, že by plátce DPH začal uplatňovat výdaje ve skutečné výši, může si z nákupů uplatnit DPH - v celé výši nebo pouze v poloviční výši?
Vydáno: 24. 01. 2023
Máme zaměstnance ze Slovenska, který vykonává souběžně zaměstnání v ČR i v SR. Dle formuláře A1 spadají odvody sociálního a zdravotního pojištění na Slovensko. Může podepsat v ČR prohlášení poplatníka, když má současně na Slovensku podepsaný obdobný formulář, který umožňuje slevu na poplatníka (daňovníka) na Slovensku?
Vydáno: 19. 01. 2023
U Sberbank měla naše akciová společnost spořící účet. Banka je v současné době v likvidaci a insolvenční správce nám zaslal výši celkové pohledávky, která je přihlášená do konkursu. Dostali jsme maximální částku z pojištění vkladů, ale větší část vkladu jsme přeúčtovali z účtu 221-banky na účet 378-ostatní pohledávky. Pohledávka se skládá z jistiny a úroků, které můžeme vyčíslit za 3 roky zpětně. Obecně k pohledávkám můžeme tvořit daňové opravné položky. Protože úroky jsme účtovali na výnosové účty, máme za to, že k úrokům za 3 roky zpět (nepromlčené pohledávky) můžeme účtovat daňovou opravnou položku ve výši 100%. Po konzultaci s auditorem jsme se domluvili, že budeme muset tvořit i účetní opravnou položku ve výši 50% ze zbývající části pohledávky. Protože se jedná o vysoké částky, chtěli bychom znám i další názory. Bohužel o účtování za pohledávkami Sberbank jsme dosud žádné doporučení nenašli.
Vydáno: 19. 01. 2023
Společnost s r. o. založila v bance následující úvěry: Účelový úvěr SD anuita DME čerpání (jedná se o anuitní splátky, kdy splátky jsou každý měsíc stejné , alee poměr jistiny je každý měsíc jiný k úrokům. splátkama se hodnota úroků snižuje a jistina zvyšuje), účel: výpočetní technika a zařízení stroje. U tohoto úvěru se měsíčně splácí jistina + úroky + poplatek za vedení účtu. Kontokorent, kde se měsíčně platí úroky + poplatek za vedení účtu. Smlouva o úvěru na nákup firemního automobilu, kde je splátkový kalendář s měsíční splátkou jistiny + úrok. Jsou v těchto případech úroky a poplatky pro firmu daňové uznatelné?
Vydáno: 19. 01. 2023
Manželé mající majetek v SJM obdrželi náhradu škody za škodu na tomto majetku. Škoda byla způsobena externí firmou provádějící opravu domu. Externí firma, která rozsáhlou škodu způsobila, uhradila manželům na základě dohody náhradu škody: 1. na movitých věcech, které díky způsobené škodě museli manželé znovu pořídit do domácnosti, náhradu za opravy u přístrojů, které bylo možné opravit a náhradu na částečnou opravu nemovitosti; 2. dále firma, která způsobila škodu, manželce a synovi uhradila náhradu škody za jejich práce a činnosti, které vynaložili při odstranění škody v dohodnuté výši dle počtu hodin v sazbě jejich průměrné čisté mzdy. Manželé tak obdrželi celkový příjem ve formě náhrady škody od externí firmy, která jim způsobila škodu. Manželé tak na manželčin bankovní účet obdrželi náhradu škody od této externí firmy a proti tomuto celkovému příjmu manželé vynaložili: 1. proti části příjmu vynaložili náklady na pořízení nových movitých věcí a opravu věcí, které bylo možné opravit. Tento dílčí příjem z celkového příjmu se rovná výdajům vynaloženým externím nákladům. Vše je doložitelné doklady od externích firem. Výsledkem je rozdíl příjmů a výdajů rovná se nula; 2. proti další části příjmů obdrženou za náhradu škody nemají manželé externí výdaje, neboť vynaložila manželka a syn svoje úsilí a práci na odstranění škody. Pro ocenění této náhrady škody byla zvolena sazba ve výši čisté mzdy a počtu hodin (tato náhrada nebyla vyplacena formou mezd). 1. Bude tato náhrada škody uvedena jako příjem v § 10 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tj. jako náhrada škody na majetku v SJM od škůdce? 2. Budou-li manželé dle odpovědi na otázku předchozí uvádět příjmy v § 10 ZDP, může je celé uvést ve svém daňovém přiznání manžel, přestože součástí celkových příjmů je náhrada za manželčinu činnost na odstranění škody? 3. Budou-li manželé uvádět tyto příjmy v § 10 ZDP, mohou proti nim do výdajů uvést všechny doložitelné výdaje? 4. Ke zdanění by pak vyšel v konečném důsledku jen rozdíl, který představuje manželčina obdržená náhrada za činnost na odstraňování škody. Může tudíž v rámci celkového příjmu za náhradu škody tento příjem uvést manžel ve svém daňovém přiznání? 5. Syn nežije ve společné domácnosti, má příjmy podle § 6, § 7, § 9 ZDP a jeho příjem z náhrady škody činil méně než 10 000 Kč. Je možné jej označit jako osvobozený příjem a neuvádět jej do daňového přiznání?
Vydáno: 18. 01. 2023
  • Článek
Oblast finanční leasingu je dobře známa. Jedná se o dlouhodobou smlouvu o pořízení stálých aktiv – nejčastěji aut a výrobních zařízení. Pořizovatel je nejprve několik let pouhým uživatelem věci, za což platí poskytovateli (vlastníkovi) v měsíčních splátkách nejen „nájemné“, ale postupně hradí i pořizovací cenu dané věci a zisk. Takže posléze je vlastnické právo na uživatele převedeno pouze za malou zbytkovou cenu či zcela bezúplatně. Vyskytuje se v několika variantách, přičemž aktuálně nabývá na významu tzv. zpětný finanční leasing vlastního majetku uživatele. Je do určité míry náhradou „drahých“ úvěrů, zároveň u něj nedávno došlo k významné změně v přístupu k DPH.
Vydáno: 14. 01. 2023
V rámci převodu části obchodního závodu došlo k převodu osobního automobilu, 2 tahače (kategorie N3 s kódem BC) a návěsu (kategorie O4 s kódem DA). Smlouva o převodu obchodního závodu ze dne 29. 9. 2022 nabyla účinnosti k 1. 10. 2022. Fyzické předání vozidel k užívání novému nabyvateli proběhlo 5. 10. 2022. Změna v registru vozidel proběhla 18. 10.2022. Jeden tahač nabyvatel nechal opatřit registrační značkou na vývoz s platností do 2. 11. 2022 a do tohoto termínu bylo vydáno ORV se zápisem osoby užívající toto vozidlo (v ORV zapsán vlastník česká s.r.o. a místo povoleného pobytu/sídlo: Litevská republika). Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel ukončeno k 25. 10. 2022. Dotazy: 1) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 1. 10. 2022: Účetní jednotka zaúčtovala účetní odpisy na účty 551/082 ve výši součtu odpisů připadajících na měsíce leden až září 2022. Účetní zůstat. cenu odúčtovala účetním zápisem na účtech 547/082. Vyřazení vozidel provedla v pořizovacích cenách účetním zápisem na účtech 082/022. Pozn.: Bude uplatněna 1/2 daňového odpisu připadajícího na rok 2022. 2) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 25. 10. 2022 bylo ukončeno a vyčísleno pojišťovnou spotřebované pojistné (povinné ručení a havarijní pojištění). Účetní jednotka vyčíslila daňově účinné pojistné připadající na období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 a daňově neúčinné pojistné připadající na období od 1. 10. 2022 do 25. 10. 2022. 3) Osobní automobil a návěs předmětem daně silniční nejsou. Protože není dle akt. platné právní úpravy k dani silniční předmětné, zda je vozidlo užíváno, ale je klíčové, kdo je a v jakém měsíci zapsán jako provozovatel vozidla do RV (§ 4 odst. 1 písm. a) ZDS), bude platit ÚJ daň silniční přinejmenším u jednoho tahače s kategorií vozidla N3 s kódem druhu karoserie BC a to za měsíce leden až září, tj. 13 800,- Kč (nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy tohoto tahače v tunách činí 45, tomu odpovídá daňová sazba 18 400,- Kč za rok). Slevu dle § 6 odst. 6 ZDS již uplatňovat nelze – zrušeno novelou ZDS, lze uplatňovat pouze slevu dle § 12, pokud by byla pro ni náplň. Je tento postup správný? U druhého tahače prosím o odpověď, zda bude z titulu přidělení registrační značky pro vývoz toto vozidlo v říjnu předmětem daně silniční a zda za něj zaplatí ÚJ silniční daň také za období leden až září.
Vydáno: 12. 01. 2023
Občan vlastní dvě nemovitosti v panelových domech (SVJ), od samého začátku je pronajímá s tím, že v DPFO uplatňoval výdaje procentem. Jednu nemovitost zakoupil v r. 2015, druhou nemovitost zakoupil v r. 2020. V DPFO za r. 2022 by rád uplatnil skutečné výdaje včetně odpisů nemovitostí. Nemovitost zakoupenou v r. 2020 začne odepisovat 1. rokem z pořizovací ceny, neboť byla zakoupena před méně než 5 lety. U druhé nemovitosti by byl rád, kdyby nemusel nechat vyhotovit odhad pro cenu platnou v době zahájení nájmu. 1) Je možné, že by začal odepisovat z pořizovací ceny s tím, že by dobrovolně přišel o odpisy za roky 2015-2021 - tedy by použil v r. 2022 odpisy pro 8. rok odepisování? 2) Pozemek se neodepisuje. Jak vyřešit spoluvlastnický podíl členů SVJ na malém travnatém pozemku před domem, když je tento pozemek v kupní ceně pouze vyjádřen vlastnickou tisícinou bez udání ceny? Cena by byla pravděpodobně zanedbatelná. 3) Pokud nájemníkům ze 100% vždy v následujícím roce (tj. v r. 2023) vyúčtuje zálohy na služby za r. 2022, nemusí tyto příjmy (a ani nebude výdaje za služby) uvádět do příjmů ke zdanění v žádném roce?
Vydáno: 11. 01. 2023
S. r. o., neplátce DPH, postavila rodinný dvojdomek, kolaudace byla v r. 2022. V domě je plocha každé poloviny domu 202 m2. Obě poloviny byly prodány každá za více než 2 mil. s tím, že na smlouvách o prodeji je napsáno, že vlastnické právo nabývá kupující zápisem do katastru nemovitostí. Kupní smlouva je podepsána 1. 11. 2022 a smlouva byla podána na katastr koncem listopadu 2022. Lhůta na katastru končí 27. 12. Jaké datum je považováno za den, kdy byl překročen obrat pro registraci k DPH v případě že: 1) zápis na katastru by byl učiněn ještě v r. 2022, 2) zápis na katastru by byl učiněn na začátku roku 2023?
Vydáno: 11. 01. 2023
Dobrý den, manželka je OSVČ. Manžel na její podnikatelský účet vložil hotovost, resp. převedl větší částku, cca 1 milion Kč. Tato hotovost pak byla použita na nákup vozidla, které bude OSVČ používat pro svou podnikatelskou činnost. (odepisovat atd.) Lze tento vklad co se týče daně z příjmu u OSVČ v daňové evidenci evidovat jako příjem neovlivňující základ daně (tzv. vklad podnikatele), pokud jde o vklad od manžela z důvodu, že jde o finance ze společného jmění manželů? Nebo je nutno tento vklad zdanit jako dar?   
Vydáno: 10. 01. 2023
OSVČ byla v r. 2022 v režimu paušální daně. Ke konci r. 2022 bude mít příjmy 1,2 mil. Bude tedy muset podat daňové přiznání, neboť pásmo nad 1 mil. Kč platí až od r. 2023. Bude se muset OSVČ do 10.1.2023 opět přihlásit k paušální dani, nebo bude její přihlášení platné v r. 2022 platné i v r. 2023?
Vydáno: 09. 01. 2023