Ing. Martin Děrgel

 • Článek
Dnešní soudnička nepotěší rozhádané páry, které si to navzájem chtějí osladit také skrze daně... Věcným důvodem potíží zdanění příjmů z nájmu nemovitých věcí je liberální zákon ponechávající na manželech volbu, kdo z nich ponese daňové břemeno. Co si ale počít, když se této „pocty“ nechce ujmout ani jeden? Soudci se zde pokusili najít klíč k zapeklitému řešení a la černý Petr v přisouzení břemene manželce, která podle nich „měla k příjmům z nájmu mnohem těsnější vztah“. Jak už tomu však bývá, souzený příběh provázejí komplikace, jež by byly profesně zajímavé samy o sobě. Třeba, že manžel (údajně) chtěl zdanit příjmy z nájmu formou dodatečného přiznání, což si ovšem rozmyslel a podání vzal zpět. Ačkoli to daňový řád výslovně zakazuje, tak tato (nejspíše) nezákonnost manželce nepomohla. Nicméně soudci poradili, jak by se případně ještě mohla lépe právně bránit. Nejdříve však jako obvykle krátké zasvěcení do problematiky zdanění nájmů věcí ve společném jmění manželů.
Vydáno: 23. 06. 2022
 • Článek
S podnikáním je přirozeně spjata určitá míra nejistoty a potenciálních i docela reálných rizik. Rozumný podnikatel si toho je vědom a v relativně lepších dobách si vytváří finanční i jiné rezervy pro překonání časů méně příznivých. Tak říkajíc pamatuje na „zadní kolečka“ a po osvědčeném vzoru starých hospodářů neprojí celou úrodu a neutratí každou korunu, ale vždy si něco ponechá stranou pro strýčka Příhodu. Tuto ekonomickou logiku převzaly i účetní a daňové systémy. Zatímco účetní cesta je tradičně volnější a méně svázaná předpisy, protože účetnictví má poskytovat věrný obraz skutečné hospodářské situace firmy, daňové možnosti jsou významně regulovány, aby si daňoví poplatníci neučinili z rezerv ryze účelové, daňově optimalizační nástroje.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Základní kapitál má povinně každá s. r. o., přičemž jde o nejstálejší účetní položku její rozvahy, bez ohledu na velikost firmy a obor činnosti. Po vytvoření vklady zakladatelů jej totiž obvykle nebývá nutné měnit, proč si tedy komplikovat již tak spletitý podnikatelský život. Nicméně někdy nastanou situace, kdy je vhodné či nutné základní kapitál snížit. Třeba když se společník dostane do potíží a nedokáže splatit svůj peněžitý vklad, k němuž se zavázal, nebo se takto firma hodlá bezbolestně zbavit zatěžující účetní ztráty, anebo společníci chtějí odčerpat peníze vázané v kapitálu do svých kapes, a proč taky ne, vždyť je to jejich obchodní korporace. V tomto stručném příspěvku se seznámíme s právními základy, účetní metodikou a daňovým řešením tohoto procesu.
Vydáno: 15. 06. 2022
 • Článek
Dnešní soudnička nepotěší asi žádného plátce DPH, resp. jeho interní nebo externí daňaře a účetní. Inu, považte, finanční správě a posléze soudům nestačil pro uznání nároku na odpočet DPH z nákupů zboží obvyklý důkaz fakturou dodavatele, dodacími listy a rámcovou kupní smlouvou. Důvodem bylo pár zdánlivě „drobných“ pochybností, které – což je hlavní – odběratel neodstranil. Přitom nešlo o daňový podvod, do něhož by byl plátce zapojen aktivně nebo pasivně, „pouze“ hodnověrně neprokázal, že k tvrzenému přijetí zboží došlo. Nepomohlo dobrozdání jednatele ani jeho dotyčného dodavatele, ani to, že faktura byla uhrazena. A ruku na srdce, jak jsou na tom vaše firmy, dokážou opravdu hodnověrně prokázat uskutečnění všech přijatých zdanitelných plnění? Pokud ano, nezbývá, než pogratulovat a připlatit personálu, obávám se však, že většina si důkazy až tak jistá nebude…
Vydáno: 02. 06. 2022
 • Článek
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů ( „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání zaměřená na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2022 .
Vydáno: 31. 05. 2022
 • Článek
Základní kapitál má povinně každá s. r. o., přičemž jde o nejstálejší účetní položku rozvahy, bez ohledu na velikost firmy a obor její činnosti. Po vytvoření vklady zakladatelů jej totiž obvykle není nutné měnit a proč si tedy komplikovat již tak spletitý podnikatelský život. Nicméně někdy nastanou situace, kdy je vhodné či nutné základní kapitál zvýšit. Například příchod nového společníka, vylepšení zdání stability a síly firmy, lepší pozice u veřejných zakázek, snazší přístup k úvěrům, daňový test tzv. nízké kapitalizace u zápůjček od spojených osob, majetkové přesuny v rámci holdingu bez nutnosti peněžních úhrad i mimo složité fúze a rozdělení atd. V tomto stručném příspěvku se seznámíme s právními základy, účetní metodikou a daňovým řešením tohoto procesu.
Vydáno: 11. 05. 2022
 • Článek
Důvodů, proč se společnosti s ručením omezeným („s. r. o.“) nedaří, může být řada, jak uvnitř, tak i vně firmy. Třeba špatný podnikatelský záměr, neschopné vedení, nesolventní nebo podvodní odběratelé, nekvalitní produkt, příliš schopná konkurence, neshody společníků, zpřísnění právní regulace, byrokratické komplikace atd. Pestrá je i paleta možných řešení potíží, ovšem jejich společným jmenovatelem bývá nedostatek peněz, které se zdráhá banka poskytnout, nebo je poskytuje za nevýhodných podmínek. Jindy zase firmy sice nemají naznačené potíže, ale chybí jim finance třeba na realizaci smělých projektů, na nový produkt, modernizaci, vstup na nové trhy. Nejde-li o značné částky, mohou vypomoci společníci firmy. A to asi nejčastěji, v pořadí klesající četnosti, formou bezúročné zápůjčky, úročené zápůjčky, peněžitého příplatku mimo základní kapitál a peněžitého vkladu do kapitálu. Jenže společník a jeho s. r. o. to nejsou dvě kapsy téhož kabátu, ale odlišné právní subjekty a věc má i svá daňová úskalí…
Vydáno: 21. 04. 2022
 • Článek
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na .
Vydáno: 25. 03. 2022
 • Článek
Dnešní soudnička se týká hlavně účetní problematiky oceňování zásob nedokončené (stavební) výroby. Ovšem vzhledem k tomu, že tuto oblast zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) speciálně neřeší, promítá se účetní postup přímo do základu daně dle § 23 odst. 10 ZDP : „Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu, pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.“ A rozhodně nepůjde o akademické jalové disputace, nýbrž o běžnou realitu většiny účtujících stavebních firem, které vždy na konci roku řeší poměrně složitou účetně daňovou otázku správného vykázání a ocenění nedokončené výroby.
Vydáno: 21. 03. 2022
 • Článek
Společnost s ručením omezeným je obvykle zakládána za účelem dlouhodobého (trvalého) provozování podnikatelské činnosti. Někdy ale časem nastanou okolnosti, ať už interní nebo externí, kdy je nejlepší nebo dokonce jedinou variantou ukončení činnosti firmy. Důvody nemusejí být vždy dramatické a nepříjemné, např. stěžejní část závodu byla výhodně prodána konkurenci a zisky hodlají společníci využít již plně pro své osobní potřeby, nebo odcházejí do důchodu a nenašli za sebe vhodné nástupce. Nicméně nejčastější příčinou ukončení činnosti s. r. o. bývá podnikatelský neúspěch a vážné rozpory společníků. K tomu se nedávno přidala úřady, potažmo státem nařízená protipandemická omezení a „uvěznění“ zaměstnanců v domácí karanténě. V případě, že firma zvládne vyrovnat své dluhy, mohou její likvidaci v klidu kočírovat její společníci, jinak se však otěží ujímá „nelítostný“ externí insolvenční správce.
Vydáno: 17. 03. 2022
Při poskytnutí daru fyzické osobě do zahraničí do hodnoty 15 000 Kč se postupuje stejně jako u příjemce daru – rezidenta ČR, tzn. tento dar je od daně osvobozen. Jak ale postupovat, pokud se jedná o věcný dar v hodnotě např. 60 000 Kč? Podléhá dar zvláštní sazbě daně v ČR, kterou sráží poskytovatel daru (právnická osoba)? A jakým způsobem je nutné doložit, do jakého státu byl dar poskytnut?
Vydáno: 07. 03. 2022
 • Článek
Dobrých zpráv není nikdy dost... Dosud platilo, že odběratel (plátce) ručí za daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) neuhrazenou dodavatelem u zdanitelného plnění částky přesahující 540 000 Kč, pokud ji alespoň zčásti poskytl na účet nezveřejněný správcem daně. Naštěstí tomu už tak není! Před dvěma měsíci Nejvyšší správní soud vynesl převratné rozhodnutí, že takto paušálně ručení za DPH dodavatele neplatí. Ano, v zákoně je sice tato povinnost stále uvedena, ale díky soudní ochraně není už prakticky vymahatelná. Jde přitom o zrušení již třetího speciálního důvodu ručení plátců za DPH dodavatelů. V roce 2018 soud zrušil ručení kvůli úhradě na zahraniční účet a na jaře 2021 za dodavatele, který je nespolehlivý plátce (vyšlo v DHK č. 6/2021 na s…). Nicméně okolností ručení za DPH zůstává i přesto nemile dost.
Vydáno: 22. 02. 2022
 • Článek
Nejčastějším důvodem rozvodů bývá manželství. Podobně je tomu s odchodem společníků (členů) ze společnosti s ručením omezeným. Kdyby se nesdružilo více osob, nevznikly by mezi nimi konflikty, kdy má každý svou pravdu a plán. Ovšem na rozdíl od manželství může společník opustit s. r. o. třeba jen proto, že už si vydělal dost, stěhuje se do ciziny, odchází do penze, chce klidnější práci ve státní sféře, ze zdravotních důvodů nebo by rád zkusil štěstí v jiné oblasti atd. Odejít z s. r. o. případně může i společník, který je jejím jediným členem. Je ale nutno splnit právní podmínky, změnu řádně zaúčtovat a daňově posoudit případný příjem za opuštění s. r. o.
Vydáno: 11. 02. 2022
 • Článek
Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků. Od 1. 1. 2022 došlo především ke změnám plynoucím z novel zákona o daních z příjmů a novely zákona o nemocenském pojištění . Dále jde o pravidelné či nepravidelné valorizační úpravy různých sazeb a parametrů ve výše uvedených oblastech.
Vydáno: 31. 01. 2022
 • Článek
Ve Sbírce zákonů v roce 2021 vyšlo 533 nových právních předpisů a úředních sdělení, tedy více než 10 týdně. Pro srovnání, v roce 2020 to bylo 612 a o rok dříve „jen" 374. Samozřejmě většinu firem, natož běžné občany zajímá pouze malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo nutící k zamyšlení na téma právní stát. My se v tomto přehledovém příspěvku zaměříme v souladu s nadpisem na daňové novinky od roku 2022, které přinesly jednak přímé novely daňových zákonů, a jednak nepřímé parametrické změny (např. zvýšení minimální mzdy). Čtenáře můžeme předem uklidnit, že s účinností od 1. 1. 2022 nedošlo k žádné významné daňové změně, z hlediska běžného poplatníka prakticky stojí za řeč jen zvýšení základní „osobní" slevy na dani z příjmů fyzických osob. Hlavní důvody tohoto nezvyklého novoročního poklidu jsou dva. Prvním důvodem jsou podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předávání „moci" mezi vládami. Druhou příčinou bylo, že k významným změnám – zejména na poli DPH – totiž došlo poněkud nezvykle již během roku 2021, konkrétně od října, resp. částečně s možností již od července.
Vydáno: 25. 01. 2022
 • Článek
Aktuální koronavirová krize má kromě řady lidských tragédií také bezpočet podnikatelských „obětí“. Přičemž v určitých situacích to nejlepší, co může společník pro svou společnost s ručením omezeným udělat, je, že ji opustí. To je obecně možné realizovat dvěma základními způsoby. Jednodušší cestou je převod podílu – obvykle za úplatu formou prodeje – jinému stávajícímu nebo nově příchozímu společníkovi. V těchto případech odcházející společník nemůže počítat s vypořádacím podílem od s. r. o. a jedinou úplatou za konec účastenství ve firmě je sjednaná převodní (prodejní) cena hrazená nabyvatelem podílu. Složitější cestou je odchod společníka za vypořádací podíl vyplacený dotyčnou firmou coby úplatu za konec jeho účastenství. Jenže takto uvolněný podíl nemůže zůstat bez „pána“, přičemž samotná s. r. o. svůj podíl držet nemůže, takže co s ním?
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
Definitivní ukončení podnikání fyzické osoby alias OSVČ provází nejprve oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně, úvěrující bance a obchodním partnerům. V zájmu daňové spravedlnosti je dále potřeba provést určité jednorázové úpravy základu daně z příjmů, které jsou poplatné způsobu uplatňování daňových výdajů. Například při daňové evidenci základ daně zvýší neuhrazené pohledávky a skladované zásoby, naopak jej sníží obchodní dluhy. Jde-li o plátce DPH, přibývají starosti se zrušením registrace k této dani, s čímž je spojeno spravedlivé „vrácení“ části daně z majetku pořízeného prakticky bez DPH, který dál zůstává neplátci - coby plátce si totiž DPH obvykle nárokoval k odpočtu.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Novodobé účetnictví pod taktovkou zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění p. p. (dále jen „ZÚ “) v lednu 2022 oslaví 30. narozeniny. Ohlédneme-li se zpět, uvidíme celou řadu menších i větších dílčích změn, jejichž společným rysem je hlavně přibližování mezinárodním účetním standardům. Díky tomu se účetnictví snaží více odpovídat skutečnému ekonomickému stavu dané firmy, přičemž těžiště regulací má spadeno na účetní závěrku sloužící pro porovnání údajů v čase i mezi podnikateli. Daň z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) se také hodně měnila…, stále si sice usnadňuje práci tím, že vychází z účetního výsledku hospodaření, ovšem současně kvůli tomu tuto základnu podrobuje řadě úprav k obrazu svému, což představuje jeden z nejtěžších úkolů poplatníků.
Vydáno: 17. 12. 2021
 • Článek
Nejčastější formou právnické osoby využívanou v Česku pro podnikání je bezkonkurenčně společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“). Co činí tuto obchodní korporaci ideální pro tyto účely? Je to souběh tří příznivých právních skutečností v pořadí klesající významnosti: 1. Omezené ručení majitele alias společníka, který po splacení vkladu za dluhy s. r. o. neodpovídá, 2. Přes kapitálový charakter fakticky nulový vstupní vklad, opravdu postačí jen symbolická 1 Kč, a 3. Ačkoli jde definičně o společenstvo osob, může být s. r. o. tzv. „jednochlapová“ (dámy prominou), kdy „pan Novák“ je jediným společníkem i jednatelem a tedy pánem firmy.
Vydáno: 13. 12. 2021
 • Článek
Akcie, kdo by je neznal, nebo si alespoň nemyslel, že ví, o co jde. Přece každý ví, že jde o majetkový podíl na akciové společnosti, většina asi dodá, že se jedná o cenný papír, právní teoretik poznamená, že akcie je i nehmotnou movitou věcí. Nabýt je můžeme nejrůznějšími způsoby, nejčastěji odkoupením od jiného stávajícího akcionáře, jde-li nám o aktivní účastenství, pak třeba coby protiplnění za náš majetkový vklad a jsou i exotičtější způsoby spojené zejména s přeměnami firem. My se ovšem, po velmi stručném právním zasvěcení, zaměříme na daně provázející loučení s akciemi formou úplatného převodu – prodejem jinému (staro)novému akcionáři.
Vydáno: 12. 12. 2021
+ Zobrazit dalších 20