Z novější rozhodovací činnosti insolvenčních soudů o pohledávkách insolvenčních věřitelů

Vydáno: 9 minut čtení

Problematika přihlašování pohledávek v režimu zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon , má stále jistá úskalí, která je nutno řešit prostřednictvím judikatorního výkladu. V následujícím článku čtenáře seznámím s otázkou opožděné, ale přesto přezkoumané přihlášky pohledávky, pasivní legitimací ve věci žaloby o určení pravosti pohledávky u dlužníka v reorganizaci a otázkou aktivní legitimace věřitele v situaci, kdy soud rozhoduje o přiznání osvobození dlužníku od plnění zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení v rámci řešení úpadku oddlužením.

Z novější rozhodovací činnosti insolvenčních soudů o pohledávkách insolvenčních věřitelů
Mgr. Bc.
Hana
Boulová
je odbornicí na insolvenční řízení
 
Osvobození dlužníka od plnění zbytku dluhu v oddlužení a aktivní legitimace k podání odvolání proti takovému rozhodnutí
V praxi je řešení úpadku oddlužením zejména způsobem plnění splátkového kalendáře velmi oblíbeným a ze strany dlužníků navrhovaným způsobem řešení úpadku. Nespornou výhodou je, že pokud dlužník osvědčí řádné a včasné splnění všech povinností podle schváleného způsobu oddlužení (tedy zejména uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu minimálně 30% pohledávek zahrnutých do oddlužení), vydá soud usnesení o osvobození dlužníka od povinnosti placení zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v jakém dosud nebyly uspokojeny. K tomu třeba dodat, že takové usnesení soud vydá jen k návrhu dlužníka.
Ust.