Co s DPH u koupených zásob, když plátce nemá nárok na odpočet

Vydáno: 3 minuty čtení

Plátce DPH koupil zboží od jiného plátce v klasickém režimu zdanění dodavatelem, který vystavil daňový doklad s DPH. Kupující si uplatnil plný nárok na odpočet DPH na vstupu. Nyní to napadl finanční úřad při kontrole a plátci nárok na odpočet neuznal. Jak má plátce neodpočitatelnou DPH zaúčtovat?

Co s DPH u koupených zásob, když plátce nemá nárok na odpočet
Ing.
Martin
Děrgel
Bohužel není jasný věcný argument a důvod správce daně pro odmítnutí uznání odpočtu daně na vstupu. Což je v případě koupě materiálu pro potřeby ekonomické (podnikatelské) činnosti plátce v praxi velmi neobvyklé. Samozřejmě leda by šlo o materiál sloužící plátci pro plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně - například stavební materiál určený pro opravu bytu pronajímaného neplátci apod.
Důvodem neuznání odpočtu daně může být také pouze časový nesoulad, kdy v rozporu s požadavkem § 73 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., plátce nárokoval odpočet např. v daňovém přiznání dříve, než obdržel daňový doklad, ovšem důvodů pro neuznání odpočtu daně na vstupu může být daleko více. V krajním případě mohlo jít o „omyl“ či podvod dodavatele (prodejce), který vůbec není plátcem DPH a jen si touto cestou neoprávněně zvyšoval obchodní přirážku při prodeji zboží, pak by samozřejmě odpočet DPH nebyl možný.
Když tedy neznáme konkrétní důvody neuznání odpočtu daně, pak nezbývá než zůstat v obecné rovině a zodpovědět tazateli, jak naložit s DPH na vstupu neuznanou k odpočtu daně. Jednoduše se tato neodpočitatelná daň stává součástí pořizovací ceny takto pořizovaných (kupovaných) zásob zboží nebo materiálu. Takže DPH uplatněná dodavatelem zboží (plátcem DPH) na výstupu, kterou účtující odběratel neuplatní k odpočtu daně, se u něj promítne do ocenění tohoto zboží (materiálu). DPH na vstupu se tak stane součástí pořizovací (kupní) ceny za zboží. Což potvrzuje metodický pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 k zákonu o daních z příjmů (Finanční zpravodaj č. 3/2015).
K § 24 odst. 2 bod 6: „Daň z přidané hodnoty je vždy součástí vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku a hodnoty zásob, nemá-li plátce daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH.“
Dodejme, že jiná situace by nastala, když by plátce sice měl nárok na odpočet daně související s daňově uznatelnými výdaji z titulu pořízení zásob materiálu, ale tento nárok na odpočet daně by dobrovolně nevyužil. V tom případě by namísto zahrnutí DPH do ocenění předmětných zásob mohl také plátce zvolit variantní řešení. A to uplatnit tuto DPH na vstupu - neuplatněnou k odpočtu daně - přímo do daňových výdajů v souladu s § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP, jak potvrzuje pokyn GFŘ D-22 v bodě 5 a 6.