Účtování a vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let

Vydáno: 17 minut čtení
Účtování a vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let
Ing.
Pavla
Strakošová
Jiný výsledek hospodaření minulých let jako samostatnou rozvahovou položku vykazují účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), v případech:
-
účtování o rozdílech ze změn účetních metod,
-
účtování o části odložené daně v prvním roce účtování o odložené dani a
-
oprav nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, a to za předpokladu, že jsou významné.
Účtování o rozdílech ze změn účetních metod
Z důvodu srovnatelnosti údajů z účetních závěrek mezi jednotlivými obdobími je důležitá neměnnost použitých metod ve srovnávaných účetních obdobích, proto ke změnám použitých metod může dojít jen ve výjimečných případech. K nejčastějším změnám v metodách patří změny v oceňování vyvolané potřebami účetní jednotky či změnou legislativy.
Účetní jednotky mohou způsoby oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce. Změna metody ocenění se promítne vždy k prvnímu dni účetního období.
Po otevření účetních knih zaúčtuje účetní jednotka rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období souvztažným zápisem na přísl