Ing. Pavla Strakošová

  • Článek
Jak bylo konstatováno v předchozí části, pořízení cenných papírů, popřípadě podílů na s. r. o., je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým je nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců od jejich pořízení (dále jen „k obchodování“), je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.
Vydáno: 31. 08. 2020
  • Článek
Pořízení akcií (popřípadě podílů na s. r. o.) je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým akcie (podíl) nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců, je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek. Pokud je nákup akcií (či podílu) motivován dlouhodobou držbou, tzn. více než 12 měsíců, je o jejich pořízení účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové třídy 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobá držba je spojena s účastí majitele podílu na rozhodování účetní jednotky, ve které si podíl pořídil. Vlastník podílu se zpravidla účastní valných hromad, snaží se do vedení, kontrolních či statutárních orgánů prosadit sobě blízké osoby, a usiluje tak v dlouhodobém horizontu o plnění svých představ o směřování účetní jednotky, ve které podíl pořídil.
  • Článek
Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů – 1. část Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková V současné době se můžeme v účtárnách obchodních korporací a družstev setkat s...
  • Článek
Kalendářní rok 2018 se již chýlí ke konci a právě nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy jim začnou starosti se sestavováním účetní závěrky. V tomto článku bych Vám ráda poskytla tipy a rady, na co si dávat pozor, na co nezapomenout, co mít na paměti. Následující řádky vycházejí jednak z novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhláškou č. 441/2017 Sb. (dále jen „vyhláška“), která je účinná pro účetní období započatá v roce 2018, a také z nejčastějších dotazů v oblasti účetní závěrky.
Vydáno: 04. 12. 2018
  • Článek
Od účetního období, které započalo v roce 2016, jsou diferencovány čtyři kategorie účetních jednotek a to mikro, malé, střední a velké účetní jednotky. Zařazení do příslušné kategorie se odvíjí od dosažení nebo překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií. Kritéria pro testování příslušné kategorie stanoví § 1d zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví ). Jedná se o aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců.
Vydáno: 22. 05. 2018
  • Článek
Účtování a vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let Ing. Pavla Strakošová Jiný výsledek hospodaření minulých let jako samostatnou rozvahovou položku vykazují účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,...
Vydáno: 23. 02. 2017