Rada pro veřejný dohled nad auditem - přehled hlavních činností v roce 2018

Vydáno: 16 minut čtení

Rok 2018 byl druhým rokem, ve kterém Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) zajišťovala činnosti podle novely zákona o auditorech 1) a nařízení2).

Rada pro veřejný dohled nad auditem – přehled hlavních činností v roce 2018
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
Kontrolor kvality, Rada pro veřejný dohled nad auditem
Jednou z činností Rady je
vykonávat veřejný dohled
nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, další činností Rady je
provádět,
v souladu s požadavky evropského práva,
kontroly kvality
u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu alespoň jeden subjekt veřejného zájmu. Kromě veřejného dohledu a kontrol kvality zajišťuje Rada i další činnosti stanovené zákonem o auditorech.
 
Veřejný dohled
Výkonem veřejného dohledu se podle zákona o auditorech rozumí dohled nad:
kontrolou dodržování ustanovení zákona o auditorech, auditorských standardů, etického kodexu a vnitřních předpisů Komory auditory a orgány Komory a organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí Komory;
V roce 2018 provedla Rada celkem 12 dohledů nad kontrolami kvality Komory. Jednotlivé dohledy byly vybírány z plánu kontrol Komory na základě analýzy rizik a zároveň tak, aby byli předmětem dohledu všichni zaměstnanci oddělení kontroly kvality auditorské činnosti Komory.
organizací a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou;
V roce 2018 bylo provedeno pět dohledů nad kurzy kontinuálního profesního vzdělávání a čtyři dohledy nad přípravnými kurzy při vstupu do profese. Dohled je vykonáván zejména nad kurzy, které byly do systému průběžného vzdělávání Komory zařazeny nově, případně nad kurzy, u kterých byly zjištěny při minulém dohledu nedostatky.
upla