Martina Smetanová

 • Článek
Jednou z činností Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) je provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu alespoň jeden subjekt veřejného zájmu.
Vydáno: 18. 06. 2024
 • Článek
Subjekty veřejného zájmu (dále jen „SVZ“) jsou, v souladu se zákonem o auditorech 1), povinny zřídit výbor pro audit. Jeho základním posláním je dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly a vnitřního auditu. Výbor pro audit odpovídá i za dohled nad procesem řízení rizik a dodržováním etického kodexu společnosti. K povinnostem výboru pro audit patří vyhotovení zprávy o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem uvedeným v zákoně o auditorech . Tuto zprávu poskytne výbor pro audit Radě pro veřejný dohled nad auditorem (dále jen „Rada“), která vykonává veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky v rozsahu stanoveném zákonem o auditorech . Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit, na základě analýzy dat získaných od výborů pro audit, zda plní své poslání a roli, která je od nich očekávána a motivovat výbory pro audit k zavedení dobré praxe.
Vydáno: 29. 11. 2023
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2/2023 na s. 15. Budeme se věnovat dále standardům ISQM 2 a ISQM 220.
Vydáno: 22. 02. 2023
 • Článek
Mezinárodní organizace IAASB1) vydala dva nové standardy pro systém řízení kvality ISQM 1 a ISQM 2 a revidovala mezinárodní auditorský standard ISA 220 (řízení kvality auditu účetní závěrky), které nahradí s účinností od 15. 12. 2022 současně platné standardy ISQC 1 a ISA 220.
Vydáno: 26. 01. 2023
 • Článek
Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále také jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech “), ve znění pozdějších předpisů. Hlavním úkolem Rady je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále také jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva1), kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech .
Vydáno: 22. 12. 2021
 • Článek
Výbor pro audit je, v souladu s platnou legislativou, povinen jednou ročně vyhotovit zprávu o činnosti a tuto zprávu poskytnout Radě pro veřejný dohled nad auditem („Rada“)1).
Vydáno: 30. 01. 2021
 • Článek
Rok 2018 byl druhým rokem, ve kterém Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) zajišťovala činnosti podle novely zákona o auditorech 1) a nařízení2).
Vydáno: 26. 12. 2019
 • Článek
V následujícím příspěvku přinášíme dokončení článku , který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 12/2018 na s. 28. V navazujícím článku se budeme dále věnovat činností Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), zaměříme se mj. na kontrolu kvality u auditorů a auditorských společností.
Vydáno: 25. 01. 2019
 • Článek
Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále také jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o auditorech “), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále také jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech .
Vydáno: 10. 12. 2018
 • Článek
Na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky byly uveřejněny Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2018, které obsahují algoritmus pro výpočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb. “), pro rok 2017.1) Ministerstvo financí uvádí, že výčet syntetických účtů (viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. – směrná účtová osnova pro rok 2017) vstupujících do výpočtu poměrových ukazatelů je stejný jako v roce 2016.
Vydáno: 14. 05. 2018
 • Článek
V následujícím článku vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2017 na s. 26. V druhé části pokračujeme přehledem vybraných subjektů veřejného zájmu a auditorských společností, které provádějí u těchto subjektů auditorskou činnost. V závěru článku se pak věnujeme kontrole kvality.
Vydáno: 11. 12. 2017
 • Článek
Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech “). Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech . Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.
Vydáno: 13. 11. 2017
 • Článek
Právní předpisy Evropské unie1) přijaté v roce 2014 a zákon č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů („zákon o auditorech “), ve znění pozdějších předpisů, zavádějí podrobnější požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Cílem těchto právních předpisů je posílení kvality auditu a nezávislosti statutárních auditorů a auditorských společností. Tohoto cíle bude možné dosáhnout mimo jiné podporou otevřeného výběrového řízení v rámci auditorského trhu, ale i zajištěním toho, aby výbory pro audit přijaly svoji roli a odpovědnost.
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Rada pro veřejný dohled nad auditem byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb. , o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky, která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, a provádět v souladu s požadavky evropského práva kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu. Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze.
Vydáno: 18. 01. 2017
 • Článek
Rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu upravuje zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví "), který byl změněn zákonem č. 221/2015 Sb. , v reakci na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních uzávěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS , a to s účinností od 1. ledna 2016.
Vydáno: 17. 06. 2016
 • Článek
Veřejný sektor je důležitou součástí naší ekonomiky. Jeho smyslem je poskytování veřejných služeb. Na rozdíl od podnikatelského sektoru, který je založen na principu generování zisků, získává veřejný sektor finanční prostředky na své fungování z veřejných rozpočtů, které jsou plněny zejména prostřednictvím vybraných daní a poplatků.
Vydáno: 18. 02. 2016
 • Článek
Rok se s rokem zase sešel a na naše obce opět čeká náročné období, kterým je nejenom provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků, včetně jiných aktiv a jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech, ale i sestavení řádné účetní závěrky a následně její schvalování schvalujícím orgánem.
Vydáno: 09. 01. 2014
 • Článek
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky1 zveřejňuje na svých webových stránkách různé dokumenty spojené s činností tohoto odboru. Jedním takovým dokumentem je i "Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků2 č. 7 - povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem, stanovené zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecnízřízení), podle právního stavu k 31. 12. 2011".
Vydáno: 24. 05. 2013
 • Článek
Ve sbírce zákonů byla dne 14. června 2012 uveřejněna pod č. 239/2012 novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"). Jednou z významných změn, kterou tato novela přinesla, jsou i požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. S tímto ustanovením tak souvisí i povinnost vydat příslušnou prováděcí vyhlášku.
Vydáno: 25. 04. 2013
 • Článek
Odbor 17 - kontrola Ministerstva financí ČR - přezkoumává hospodaření krajů, Regionálních rad regionů soudržnosti, hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcís účastí hlavního města Prahy, vykonává dozor nad přezkoumáními, která uskutečnily krajské úřady nebo Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti anebo auditor; koordinuje výkon přezkoumání a metodicky jej řídí, kontroluje a řídí výkon přenesené působnosti uskutečněné krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku přezkoumávání hospodaření.
Vydáno: 27. 02. 2013