Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly, 2. část

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím příspěvku přinášíme dokončení článku , který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 12/2018 na s. 28. V navazujícím článku se budeme dále věnovat činností Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), zaměříme se mj. na kontrolu kvality u auditorů a auditorských společností.

Rada pro veřejný dohled nad auditem a její hlavní úkoly – 2. část
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová
kontrolor
Rada pro veřejný dohled nad auditem
 
Subjekty veřejného zájmu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS uvádí v čl. 2, že subjekty veřejného zájmu jsou podniky, které:
Emitenti
se řídí právem některého členského státu a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů.
Úvěrové instituce
jsou úvěrovými institucemi ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu jinými než úvěrové instituce uvedené v článku 2 zmíněné směrnice.
Na webových stránkách České národní banky je uvedeno, že úvěrová instituce = právnická osoba, jejíž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a v poskytování úvěrů anebo osoba oprávněná k vydávání elektronických peněžních prostředků. V České republice pojmu úvěrová instituce odpovídají banky, spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny).