Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti třetí část zákona č. 368/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zmíněná třetí část tohoto zákona novelizuje zákon č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „Novela“), a je také výsledkem implementace tzv. IV. AML (Anti Money Laundering) směrnice.

Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
JUDr.
Petra
Berrová,
Ph.D.,
advokátka
Na základě Novely se do našeho právního řádu
zavádí
evidence skutečných majitelů právnických osob zapisovaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů. Údaje o skutečném majiteli vede rejstříkový soud pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní vložce. Podle Novely musí právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat svého skutečného majitele do 1. 1. 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. 1. 2021.
Zmíněná evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě a je samostatným registrem spravovaným rejstříkovými soudy. Jedná se však o neveřejnou evidenci, na kterou se nevztahují pravidla pro veřejné rejstříky ani úprava rejstříkového řízení. Údaje o skutečném majiteli tedy nebudou veřejně dostupné, nebudou tak například součástí výpisu právnické osoby z obchodního rejstříku.
Novela vymezuje údaje, které se do evidence skutečných majitelů zapisují. Jedná se o jméno a adresu místa pobytu osoby, popřípadě také její bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, dále její datum narození a rodné číslo, pokud jí bylo přiděleno, její státní příslušnost a údaj o skutečnosti, která zakládá její postavení skutečného majitele.
Novela dále stanoví, že návrh na zápis údajů o skutečném majiteli lze učinit jen na formuláři, který je možné vyplnit pouze elektronicky a jehož náležitosti stanoví Ministerstvo spravedlnosti České republiky (ČR) vyhláškou. Konkrétně se jedná se o vyhlášku publikovanou pod č. 459/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.
Výpis z evidence skutečných majitelů bude moci získat zapsaná osoba a dále ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestných činů podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojových trestných činů a trestného činu teroristického útoku.
K údajům o skutečném majiteli je Ministerstvem spravedlnosti ČR zřízen dálkový přístup taxativně v Novele uvedeným osobám. Jedná se mj. o soudy pro účely soudního řízení, o orgány činné v trestním řízení pro účely trestního řízení, o správce daně, poplatku nebo jiného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy či o poskytovatele veřejné finanční podpory podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dálkový přístup bude také umožněn subjektům, o nichž tak stanoví jiný zákon, mezi které, jak je uvedeno níže, patří například zadavatelé veřejných zakázek.
Novela neobsahuje definici skutečného majitele, ta je uvedena v § 4 odst. 4 výše zmíněného zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, podle které se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že u obchodní
korporace
je skutečným majitelem fyzická osoba, která:
1.
sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní
korporace
nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2.
sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3.
má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní
korporace
, nebo
4.
je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.
Pokud tedy nelze určit skutečného majitele podle kritérií uvedených pod body 1.–3, pak nastupuje
právní fikce
uvedená pod bodem 4, a sice že skutečným majitelem je člen statutárního orgánu.
Jelikož zmíněná evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, nedochází zde k uplatnění principu publicity, nevede se rejstříkové řízení a ani nejsou stanoveny přímé sankce za nesplnění povinnosti k zápisu do uvedené evidence. Právnická osoba se nicméně v případě nedodržení povinnosti zapsání skutečného majitele vystavuje nepřímým sankcím.
K 1. 1. letošního roku totiž také nabyla účinnosti dvanáctá část zákona č. 368/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle novelizovaného § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, před uzavřením smlouvy o veřejnou zakázku musí zadavatel veřejné zakázky, pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zjišťovat údaje o jeho skutečném majiteli, a to právě z evidence skutečných majitelů. Takto zjištěné údaje pak zadavatel veřejné zakázky uvede v dokumentaci k veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti ČR zadavateli veřejné zakázky dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli. V případě, že zadavatel veřejné zakázky není schopen zjistit uvedeným postupem údaje o skutečném majiteli, vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo ke sdělení identifikačních údajů všech skutečných majitelů a požádá o předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech takto uvedených osob k dodavateli.
Hlavním cílem vedoucím k zřízení evidence skutečných majitelů právnických osob, a to nejenom v ČR,1) je zajištění transparentnosti, veřejné kontroly a také potírání korupce a odhalování střetu zájmů, právě prostřednictvím minimalizace účasti právnických osob s nejasnou vlastnickou strukturou na veřejných zakázkách a jiných majetkových transakcích s veřejnoprávními korporacemi. Doufejme, že zavedení evidence skutečných majitelů přispěje k efektivnímu naplnění tohoto cíle.
Další informace o fungování zmíněné evidence skutečných majitelů mohou zájemci získat na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (viz https://issm.justice.cz/).
1) V sousední Slovenské republice byla obdobná evidence skutečných majitelů zavedena už od 1. 2. 2017.