Otázky a odpovědi: DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak si mám vyložit znění zákona o vstupní prohlídce k dohodě o provedení práce (dále jen „DPP“), „pokud práce není riziková“? Máme od „Hygieny“ v kategorizaci našich prací zařazeno vše ve 2. skupině bez rizika, jsme povinni zaměstnance na DPP posílat na prohlídky? Zaměstnanec nebude chodit na noční a nebude pracovat s jeřábem ani vysokozdvižným vozíkem. Může ale například řezat na malých pilách na kov.

Otázky a odpovědi: DPP a práce bez rizika – vstupní prohlídka
Ing.
Jiří
Vala,
Ph.D.
Odpověď:
Dne 1. 11. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb. K tomuto datu platí novelizované ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve kterém se uvádí, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Zaměstnavatel zajistí vstupní lékařskou prohlídku, má-li být osoba zařazena k práci, která je riziková (podle zákona o ochraně veřejného zdraví), nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách, v které, mimo jiné, jsou v příloze 2, části II Rizika ohrožení zdraví, uvedeny práce nebo činnosti, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví), nebo jinými právními předpisy. Rovněž může zaměstnavatel vyžadovat vstupní lékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou (podle zákona o ochraně veřejného zdraví).