Otázky a odpovědi: Datová schránka

Vydáno: 4 minuty čtení

Je pravda, že kdo má datovou schránku, je povinen podávat daňová přiznání přes tuto datovou schránku? Pokud ano, kterých daňových přiznání se to týká? Údajně je za nesplnění této povinnosti pokuta 2 000 Kč. Také se chci zeptat, pokud jsme organizace a máme datovou schránku i kvalifikovaný elektronický podpis, můžeme podat daňové přiznání elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu (a ne přímo datovou schránkou)?

Otázky a odpovědi: Datová schránka
Ing.
Pavel
Matějka
Odpověď:
Ve smyslu ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), je daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinen učinit podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení) pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 téhož zákona, tj. datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Stejná povinnost platí i pro zástupce daňového subjektu, má-li tento zástupce zpřístupněnu datovou schrán­ku. Pro doplnění lze uvést, že je na vlastní vůli daňového subjektu, zda určitý úkon učiní osobně či využije svého práva zakotveného v ustanovení § 27 odst. 1 daňového řádu a zvolí si zmocněnce. Udělením plné moci se však daňový subjekt (zmocnitel) nezbavuje svého práva jednat ve své věci osobně. Roz­hodne-li se tedy např. daňový subjekt (zmocnitel) k tomu, že daňové přiznání k dani z příjmů podá on sám, i když má zmocněnce, je tak oprávněn učinit.
Na základě informací uvedených v dotazu se lze domnívat, že zmíněným daňovým subjektem je právnická osoba. Za předpokladu, že jde o právnickou osobu zapsanou v ­obchodním rejstříku, tato je povinna činit všechna podání vymezená v ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 téhož zákona, neboť právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, datová schránka zřizována ze zákona.
Dále je důležité uvést, že povinnou elektronickou formu podání nestanoví pouze daňový řád, ale i zvláštní právní předpisy. Je-li v dotazu zmíněný daňový subjekt například též plátcem daně z přidané hodnoty, potom je povinen postupovat podle ustanovení § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Pro doplnění je nutno dodat, že na daňový subjekt, který splňuje podmínky stanovené § 72 odst. 4 daňového řádu, se nevztahuje ustanovení § 72 odst. 3 téhož zákona. Výjimkou je speciální právní úprava zakotvená v ustanovení § 101a odst. 3 písm. c) zákona o DPH.
K vyplnění a učinění „formulářových podání“ je vhodné využít tzv. Daňový portál, jenž je dostupný na: www.daneelektronicky.cz. Při jeho využití totiž nemusí mít podatel obavy, že jeho podání nebude mít předepsaný formát a strukturu. U každého podání, které je učiněno datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, musí být zjistitelná identita podatele. V případě učinění podání prostřednictvím datové schránky je identita podatele zajištěna již samotným použitím datové schránky. Není-li pro učinění podání využita datová schránka, může být podání učiněno datovou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je učinit podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Daňové přiznání tedy lze podat datovou zprávou (elektronicky) s použitím uznávaného elektronického podpisu.
Jde-li o pokutu za nesplnění povinnosti učinit podání vymezená v ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu elektronicky, tuto stanoví § 247a odst. 2 daňového řádu.